مجتمع های مسکونی

دانلود پایان نامه

تصویر 2-4: مجتمع های مسکونی شش واحدی (زیستا، 1390)
یکی این که با ایجاد نورگیر در واحد وسطی ارتباط با فضای باز تأمین شود. در تیپ شمالی سطح قشای ارتباطی و نورگیر بسیار قابل توجه میگردد. دیگر این که راهرو و پلکان یا فضای باز ارتباط داشته باشد و تهویه فضاهای واحد وسطی از طریق یک واسطه (راهرو) صورت گیرد. در آن صورت مسئله اشراف همسایه ها از راهرو مطرح میگردد که برای رفع آن نیز میتوان کف راهرو را پایینتر از کف آپارتمانها در نظر گرفت و مشکل اشراف را تا حدودی رفع کرد(همان،1390 ).
ولی در این صورت مشکلات سازهای پیش خواهد آمد که حتی اگر برای آن نیز راه حل مناسبی بتوان یافت این مشکل برای واحدهای شمالی همچنان باقی است زیرا واحد وسطی با سایه ایجاد شده توسط راهرو عملاً از نور جنوب محروم میگردد. چنانچه طبقه همکف را به پیلوتی و پلکان را در جبهه شمالی قرار دهیم مشکل فوق تا حدودی حل میگردد ولی به مشکل افزوده شدن تعداد طبقات منجر میگردد ( سه طبقه روی پیلوتی) در نتیجه الزامی است که کلیه قطعات از سمت شمال دسترسی داشته باشند(زیستا،1390 ).
2-14-7- مجتمع های مسکونی هشت واحدی
این مجتمع ها به صورت چهار واحد در دو طبقه و دیگری دو واحد در چهار طبقه دیده می شود. اولی معایبی را که در مورد نمونه سه واحد در کنار هم گفته شده داراست با این تفاوت که چهار واحد در کنار هم قرار می گیرند. ولی راه حل دیگری نیز میتوان برای تیپ جنوبی آن پیشنهاد نمود. به این صورت که برای استفاده از نور و تهویه جبهه شمالی ساختمان در طبقه همکف در واحد در سمت شرق و غرب زمین مستقر شود و پلکان در وسط قرار گیرد. در واحد دیگر در سمت جنوب احداث گردد(همان،1390 ).
2-14-8-مجتمع های مسکونی شانزده واحدی
در این نمونه چهار واحد در چهار طبقه میتواند اجرا شود که مشکلات آن نیز در نمونه های قبلی بررسی شده و تنها یک طرح برای واحدهای جنوبی که تکمیل آن تیپ میباشد، وجود دارد و آن قرارگیری دو واحد کوچک در جنوب و دو واحد بزرگتر در شرق و غرب زمین قرار است (همان،1390 ).
تصویر 2-5: مجتمع های مسکونی شانزده واحدی (زیستا، 1390)
2-20-9-مجتمع های دارای چند بلوک ساختمانی
چنانچه در یک مجتمع دو یا چند بلوک ساخته شود و با آنکه مجتمع دارای حیاط مرکزی باشد، برای کل زمین یک لفاف فضایی منظور می گردد. به علاوه برای هر ساختمان نیز در داخل زمین، همین لفاف ها باید شکل بگیرد. به طوری که در مورد ساختمان های ناپیوسته در درون لفاف آن، فاصله دو بنا برابر نصف مجموع دو ارتفاع باشد و در شکل پیوسته فاصله دو با 65/1 برابر منهای ده متر ارتفاع ساختمان جنوبی باشد .
تبصره : 1 در حالتی که ساختمانهای جنوبی متصل و ساختمانهای شمال متصل باشد نیز مشابه دو ساختمان منفصل عمل می شود.
تبصره 2 : وقتی ساختمان های جنوبی منفصل و ساختمان شمالی متصل باشد هم، مشابه دو ساختمان منفصل عمل می شود. در این حالت رعایت فاصله بخش پیوسته از طرفین الزامی خواهد بود. این فاصله از شرق و غرب مشابه هرمهای منفصل (یعنی با شیب 70%) است ( زیستا ،1390 ).
2-15– دستورالعمل های طراحی مجتمع های مسکونی
مشکلات و مسائلی که در روند بهره وری از مجموعه های مسکونی برای ساکنین پیش می آید. فارغ از نقصان مدیریت، ضوابط و قوانین نافذ و مدرن و دیگر عوامل از این دست به شکل ریشه ای تر به عللی باز می گردد که گاه در مرحله طراحی، ساخت و اجرای بنا قابل پیشگیری بوده و چه بسا رفع کامل آنها مقدور باشد. لذا جلب توجه و الزام طراحان و سازندگان به رعایت خصوصیات کیفی و بعضاً کمی استعدادهای فضای مشاعات، عناصر و فضاهایی که فراتر از حیطه خصوصی هر واحد، بر حسن همجواری و همسایگی واحدها تأثیر می گذارند، میتواند بسیار مؤثر باشد .
2-15-1- دستورهای عام
دستورات عام برای گروه های کم درآمد (واحدهای کوچک در هر تعداد )
1ـ تعبیه کفشکن (سکوی فرار دادن پا و یا نشستن) و جاکفشی بیرون واحد و یا در ورودی واحد
2ـ تعبیه محل خشک کردن لباس که بتواند با کسب اشعه یا حداقل نور و با در نظر گرفتن حداقل اتلاف سطح فاقد دید از بیرون باشد . این در حالی است که امروزه در بالکن ها و یا در پشت پنجره آپارتمان مناظر نازیبا مانند پهن کردن رخت، انبار کردن وسایل غیرضروری به چشم میخورد .
3ـ حتی الامکان عدم استفاده از نورگیرهای داخلی و در صورت استفاده اجباری، عدم تداخل فضاهای روز و شب و عدم استفاده از پنجره های مقابل یکدیگر .
4ـ در مقابل هم قرار ندادن درهای ورودی واحدها .
5ـ اجتناب از ایجاد پیش از یک ورودی در هر پاگرد پله .
6ـ اجتناب از ایجاد بالکن (بالکن های بدون حفاظ مشبک، به انباری اسباب و اثاثیه فرسوده تبدیل شده منظر نامطلوبی را عرضه میدارند ).
7ـ استفاده از بخشهایی که میتواند سقف کوتاه تر داشته باشد، برای ایجاد گنجه های سقفی .
8ـ سعی در ایجاد گودرفتگی هایی در فضای درونی اتاقها که با یک پرده یا حفاظ و غیره در مواقعی برای خواب استفاده شود.
موارد 5تا 1 برای گروه میان درآمد و موارد 5تا 3 در مورد گروههای بالاتر از میان درآمد نیز باید اعمال شود(زیستا،1390 ).
2-15-2- دستورالعملهای ویژه مجتمع هایی با تعداد متوسط بالا و زیاد ( 51 واحد به بالا )

مطلب مشابه :  رسول خدا (ص)