مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری

مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری

مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری

مقدمه
نتایج تحقیق تا حد زیادی بستگی به نوع کاوش محقق برای دست یافتن به آن دارد. هنگامی می توان در مورد روش انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدف ها و نیز وسعت دامنه آن مشخص باشد. هدف انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هر چه دقیق تر و سریع تر در دستیابی به پاسخ هایی برای پرسش های تحقیق مورد نظر کمک نماید. لذا این فصل به معرفی مختصر مراحل اختصاصی تحقیق از جمله، فرضیه های تحقیق و متغیرهای مورد مطالعه، تعریف جامعه و نمونه آماری، دوره مطالعه، روش تحقیق، روش گردآوری، و تجزیه و تحلیل داده ها اختصاص دارد.
3-1. نوع تحقیق
نوع تحقیق به ماهیت تحقیق می پردازد. نوع شناسی تحقیق، مسیر را برای روش شناسی آن مهیا می کند(علی احمدی و سعید نهائی، 1386). این تحقیق ارزش علمی، از نوع عمقی است(در تحقیق عمقی به جای تکیه بر ظواهر امر، بر روابط علت و معلولی تکیه می شود. به عبارت دیگر غرض کشف حقیقت است)؛ از نظر غایت تحقیق، کاربردی است (تحقیق کاربردی عبارت است از فعالیت هایی که با هدف کاربرد و استفاده عملی از دانش و یا تئوری های علمی انجام می شود)؛از نظر مکان تحقیق، در زمره تحقیقات کتابخانه ای قرار می گیرد(در تحقیق کتابخانه ای، محقق با مراجعه به اسناد و منابع موجود اطلاعات را جمع آوری کرده، به بررسی آنها پرداخته و جمع بندی خود را گزارش می کند)؛ بر اساس هدف تحقیق از نوع اکتشافی است(تحقیق اکتشافی شامل کوششی است برای تصمیم گیری در مورد اینکه آیا پدیده ای وجود دارد یا خیر)؛ و در آخر، این تحقیق از نظر روش تحقیق، در زمره تحقیقات توصیفی جای می گیرد(مطالعات توصیفی به توصیف و تفسیر شرایط و روابط موجود می پردازد). به طور جزئی تر، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی– همبستگی می باشد(در تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، محقق به بررسی روابط بین دو یا چند متغیر می پردازد).اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفاً برای شناخت شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد (سرمد و همکاران، 1387). در تحقیق همبستگی، محقق به بررسی روابط بین دو یا چند متغیر می پردازد. در واقع هدف روش مذکور، مطالعه حدود تغییرات یک یا چند متغیر با حدود تغییرات یک یا چند متغیر دیگر است. هدف نهایی تحقیق حاضر نیز بررسی نقش فرصت های سرمایه گذاری در ارزشیابی سود، پایداری سود و جریان وجه نقد عملیاتی از طریق مطالعه همبستگی میان این متغیرهاست.
3-2. روش شناسی تحقیق
از آنجا که تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است، روابط بین دو یا چند متغیر بررسی می شود، به عبارت دیگر، به ارتباط میان سود، پایداری سود و جریان نقد عملیاتی با بازده سهام(به عنوان متغیری که انتظارات بازار را انعکاس می دهد) با وجود فرصت های سرمایه گذاری پرداخته می شود.
برای این منظور و با توجه به سوالات تحقیق، مراحل تحقیق به ترتیب زیر طی شد:
مرحله اول: تعیین جامعه و انتخاب نمونه
جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که از میان آنها شرکت های دارای ملاحظات مدنظر انتخاب شدند.
مرحله دوم: جمع آوری داده های مورد نیاز
پس از انتخاب شرکت ها براساس ملاحظات مدنظر، داده های مالی مورد نیاز برای اجرای مدل های ارائه شده در طرح با مراجعه به منابع مربوطه جمع آوری گردید.
مرحله ی سوم: اندازه گیری متغیرها و برازش مدل های تحقیق
در این مرحله، با توجه به نیازهای مدل های بررسی فرضیه ها، متغیرهای مستقل و وابسته مربوط به هر فرضیه با توجه به تعاریف عملیاتی شان اندازه گیری شد. در این مرحله، مهمترین متغیرها از قبیل شاخص فرصت های سرمایه گذاری، پایداری سود، ضریب بتا، جریان نقد عملیاتی و … براساس مدل های تحقیق مورد محاسبه قرار گرفت و در ادامه داده ها جهت برازش مدل ها دسته بندی و مرتب گردیدند.
مرحله ی چهارم: تجزیه و تحلیل مدل ها و آزمون فرضیه ها
در ادامه از طریق تجزیه و تحلیل رگرسیون چندمتغیره، پارامترهای مدل برآورد شده و در آخر براساس پارامترهای برآوردی نسبت به تایید یا رد فرضیه ها اقدام خواهد شد.
مرحله ی پنجم: ارائه یافته ها و نتیجه گیری ها
در این مرحله با توجه به نتایج فرضیه ها، نتیجه گیری نهایی صورت خواهد گرفت و نتایج با تحقیقات مشابه جهت تایید شواهد قبلی، اصلاح یا رد آنها مقایسه خواهد شد.
3-3. فرضیه ها ی تحقیق
نقش فرضیه در پژوهش علمی عبارت است از پیشنهاد تبیین هایی برای برخی از واقعیت ها و هدایت پژوهشگران(دلاور، 1383). در این تحقیق فرضیه ها به صورت زیر مطرح گردید:
سوالات اول (آیاعدم تقارن اطلاعات ناشی از مجموعه فرصت های سرمایه گذاری شرکت، رابطه بازده و سود را تحت تاثیر قرار می دهد؟)و دوم تحقیق (با افزایش فرصت های سرمایه گذاری، ضریب واکنش پایداری سود، در چه جهتی تغییر می یابد؟) بررسی می کنند که آیا عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه گذاران، که ناشی از وجود فرصت های سرمایه گذاری است، بر رابطه بازده-سود اثر می گذارد یا خیر. لو (1989) رابطه بازده-سود را به صورت یک تابع افزایشی از عدم اطمینان نسبت به جریانهای نقدی شرکت و یک تابع کاهشی از پارازیت در سود گزارش شده شرکت مدلسازی می کند. این مدل نشان می دهد که فرصت های سرمایه گذاری ممکن است ارزیابی سود را بوسیله اثرگذاری بر سطح عدم اطمینان جریانهای نقدی یا سطح پارازیت در سود، تحت تاثیر قرار دهند.
زمانی که ارزش شرکت دربرگیرنده فرصت های سرمایه گذار
ی بیشتر نسبت به داراییهای سرمایه گذاری شده است، باور بر این است که سرمایه گذاران با تفاوتهای بیشتری در اطلاعات مواجه می شوند. در صورتی که این عدم تقارن اطلاعات موجب ایجاد دشواریهایی در ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری شود، نتیجه آن عدم اطمینان بیشتر سرمایه گذاران نسبت به ارزش شرکت خواهد بود. با فرض ثابت بودن سایر شرایط، با افزایش سهم فرصت های سرمایه گذاری در ارزش شرکت، عدم اطمینان سرمایه گذار نسبت به عملکرد آتی شرکت نیز افزایش می یابد. این افزایش در عدم اطمینان باید با واکنش بزرگتر قیمت سهم به ازای هر واحد اطلاعات مربوط از لحاظ ارزش همراه باشد.
برای رابطه مفروض بین بازده و سود با وجود عدم اطمینان، سود باید حاوی اطلاعات دارای ارتباط ارزشی بیشتری درباره فرصت های سرمایه گذاری باشد تا به کاهش سطح عدم اطمینان کمک کند. کولینز و کوتاری (1989) پیشنهاد می کنند که این امر می تواند به یکی از دو طریقی که اشاره می شود صورت گیرد. اولاً، سود جاری متشکل از سرمایه گذاری در پروژه های رشدی باشد که نرخی بالاتر از نرخ بازده عادی حاصل می کنند و سرمایه گذاری در پروژه های غیررشدی باشد که نرخ بازده عادی را ایجاد می نمایند. با مشاهده سود جاری، سرمایه گذاران می توانند اطلاعاتی را درباره تغییر پراکندگی بین نرخ سود پروژه و نرخ بازده عادی استنباط کنند. این پراکندگی نشانه ای از فرصت های سرمایه گذاری در دسترس شرکت است. ثانیاً، مدیران ممکن است تلاش کنند اطلاعات شخصی خود را درباره فرصت های سرمایه گذاری از طریق انتخاب های حسابداری خود علامت دهی کنند. در هر یک از موقعیت ها، سود جاری حاوی اطلاعات دارای ارتباط ارزشی درباره فرصت های سرمایه گذاری شرکت است و انتظار می رود واکنش قیمت سهم به ازای هر واحد سود، بیشتر باشد.
بطورجایگزین، در صورتی که وجود فرصت های سرمایه گذاری با پارازیت در سود رابطه داشته باشد، وجود آنها ممکن است بطور منفی بر رابطه بازده-سود اثر بگذارد. کولینز، کوتاری، شانکن، و اسلوان (1994) پارازیت را هم دربرگیرنده جزء فاقد ارتباط ارزشی که به بازده های جاری، گذشته و آتی نامربوط است، و هم دربرگیرنده جزء ارتباط ارزشی که در بازده های دوره های گذشته منعکس شده است، توصیف می کنند.
انتظار می رود به دلیل بکارگیری اصول پذیرفته شده حسابداری در فرایند اندازه گیری حسابداری، عدم به موقع بودن سود برای شرکت هایی که فرصت های سرمایه گذاری نسبتا بیشتری دارند شدیدتر باشد. با اتکا بر میثاق های حسابداری مانند بی طرفی، تایید پذیری، و محافظه کاری، حسابداران غالباً شناسایی تغییرات در ارزش فرصت های سرمایه گذاری که مشاهده آنها دشوار است را به تاخیر می اندازند. بنابراین، بکارگیری اصول پذیرفته شده حسابداری صرفاً منجر به انعکاس ناقص جریان های نقدی موردانتظار آتی در سود جاری می شود، اما قیمت سهام این رویدادها را در همان زمانی که رخ می دهند منعکس می کند. بنابراین، وجود فرصت های سرمایه گذاری همراه با ماهیت محافظه کارانه حسابداری ممکن است به کاهش در محتوای اطلاعاتی یا کیفیت سود منجر شود(جونز، 1997).

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~