محاسبه آلفای کرونباخ

(3-1)
عبارت زیر بیشینه شود:
(3-2)
که در آن ij ضریب ارتباط متغیر iام با عامل jام است.
برای آنکه بدانیم تحلیل عاملی در این بررسی مجاز است و تناسب نمونه گیری وجود دارد، آماره KMO محاسبه شده است. این آماره شاخصی برای مقایسه مقادیر ضرایب همبستگی ساده و جزئی بر روی همه متغیرهاست؛ یعنی:
(3-3)
که در آن i معرف مقادیر از 1 تا m متغیر، j معرف از 1 تا p عامل، rij ضریب همبستگی ساده بین متغیرهای 1j , و aij ضریب همبستگی جزیی متغیرهای 1j , به شرط ثابت بودن سایر متغیرهاست.
مقدار KMO بین صفر و یک می باشد. اگر یک همبستگی خطی و قوی بین متغیرها و جود داشته باشد KMO نزدیک یک خواهد بود. کایزر در سال 1974 مقدار KMO را به صورت ذیل تقسیم کرد (آذر، 1373):
اگر 9/0 ≥ KMO باشد یعنی تجزیه به عاملها بسیار مفید است.
اگر 9/0 < KMO ≤ 8/0 باشد یعنی تجزیه به عاملها خوب است.
اگر 5/0 KMO < باشد در آن صورت تجزیه به عاملها مفید نخواهد بود.
لازم به ذکر است در پژوهش حاضر اجرای این تکنیک به کمک نرمافزار SPSS انجام گرفته است.
3-8- پایایی پرسشنامه
اگر ابزار اندازهگیری دو یا چند بار استفاده شود و به یک نتیجه واحد برسد، گفته میشود که ابزار دارای اعتبار یا پایایی است. آنچه که در اینجا مورد علاقه ما است، درجه دقت اندازهگیری است و میخواهیم بدانیم اگر فردی را دوباره با روش مورد نظر بسنجیم، نتایجی که به دست میآید با چه دقتی تکرار میشود (آذر، 1373).
برای تعیین ضریب پایایی ابزار اندازهگیری شیوههای مختلفی وجود دارد که از جمله میتوان به روش موازی، روش دو نیمه کردن، روش کودر ریچادسون و روش آلفای کرونباخ اشاره کرد. روش آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری از جملههای پرسشنامههایی است که خصیصههای مختلف را اندازهگیری میکنند. در این گونه ابزار پاسخ میتواند به خود مقدار عددی بگیرد. برای محاسبه آلفای کرونباخ از فرمول ذیل استفاده میکنیم.

به طوری که:
: نشاندهنده مجموع واریانس هر زیر مجموعه.
j: تعداد زیر مجموعه میباشد.
هر چه مقدار ضریب به دست آمده به 100% نزدیکتر باشد، بیانگر قابلیت اعتماد (پایایی) بیشتر پرسشنامه است (سرمد و همکاران، 1378، ص 69).
3-9- روشها و تکنیکهای تجزیه و تحلیل دادهها
این تحقیق از نوع تحلیلی پیمایشی میباشد و از نظر گستره عملکرد نتایج تحقیق نیز در دسته تحقیقات کاربردی قرار میگیرد. در این تحقیق از مطالعه کتابخانهای و میدانی استفاده خواهیم کرد. بدین ترتیب که جهت شناسایی و تعیین مولفههای پژوهش، محقق به بررسی ادبیات موضوع با استفاده از روش کتابخانهای خواهد پرداخت و جهت جمعآوری دادههای مورد نیاز نیز با استفاده پرسشنامههای طراحی شده، به کار میدانی میپردازیم. برای انجام این تحقیق ابتدا در برخی زمینهها از جمله عوامل موثر بر تصمیمگیری خرید و نیز خرید سهام عادی با استفاده از کتب مربوطه و موجود و مقالات معتبر موجود در اینترنت و همچنین مجلات مدیریتی تحقیق خواهیم نمود. در این راستا پس از شناسایی شاخصهای موثر بر خرید سهام عادی، پرسشنامه پژوهش جهت سنجش درجه اهمیت شاخصهای فوق الذکر در بین نمونه مورد مطالعه توزیع خواهد گردید. در پایان نیز برای اولویتبندی شاخصها از تکنیکهای TOPSIS و AHP استفاده میگردد. لازم به ذکر است برای سنجش پایایی و روایی ابزار تحقیق از آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی استفاده خواهد شد. همچنین برای بررسی اثرگذاری ابعاد، از سه آزمون تی استیودنت، تحلیل واریانس و LSD استفاده خواهد شد.
– آزمون تی استیودنت: این آزمون برای متغیرهای کمّی به کار میرود و در مواردی برای تشخیص تاثیر یا عدم تاثیر یک متغیر در وضعیت مورد بررسی استفاده میشود و گاهی نیز برای سنجش وضعیت موجود نسبت به یک مقدار مشخص کاربرد دارد.
– آزمون تحلیل واریانس: آزمون تحلیل واریانس(ANOVA) یک آزمون پارامتریک می باشد که در آن به بررسی واریانس بیش از دو جامعه پرداخته می شود. از این آزمون از آن جایی که با چند حالت سرو کار داریم، برای آزمون فرضیه های متفاوتی استفاده می شود. در جدول خروجی این آزمون چنانچه سطح معنی داری کم تر از مقدار خطا باشد، چنین استنباط می شود که حد اقل یک زوج از طبقه ها با هم اختلاف دارند.