محاکمات کیفری بین المللی

4.حجازی، محمد علی، حقوق اسیران جنگی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1387
5.دوسوالدبک، لوئیس و هنکرتز، ژان ماری، حقوق بین المللی بشردوستانه عرفی، ترجمه دفتر امور بین الملل قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و کمیته بین المللی صلیب سرخ، جلد اول، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول، 1387
6.ضیایی بیگدلی، محمد رضا، حقوق بین الملل بشر دوستانه، تهران، کتابخانه گنج دانش؛ کمیته بین المللی صلیب سرخ، چاپ دوم، 1392
7.فضائلی، مصطفی، دادرسی عادلانه؛ محاکمات کیفری بین المللی، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ دوم، 1387
8.فلاحی، مهرداد، حمایت کنسولی و حقوق متهمین بیگانه با تأکید بر بررسی عملکرد ایالات متحده آمریکا، قم، انتشارات فارس الحجاز، چاپ اول، 1386
9.فلک، دیتر، حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه، ترجمه سید قاسم زمانی و دیگران، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهردانش، چاپ اول، 1387
10.کاسسه، آنتونیو، حکومت های غیرانسانی و نقض حقوق بشر در اروپای امروز، ترجمه کیا طباطبایی، تهران، انتشارات بعثت، 1377
11.کاسسه، آنتونیو، حقوق کیفری بین المللی، ترجمه حسین پیران و دیگران، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1387
12.کورنل، تریشا و کلش، کیت و دیگران، تاکتیک های نوین در حقوق بشر، چاپ Friesens، 2004
13.گودرزی بروجردی، محمد رضا و مقدادی، لیلا، تاریخ تحولات زندان، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، 1386
14.مصفا، نسرین، کودکان و تعرضات مسلحانه، مجموعه مقالات همایش نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر و حقوق بشردوستانه بین المللی، تهران، انتشارات کلام شیدا، چاپ اول، 1385
15.ممتاز، جمشید و رنجبریان، امیرحسین، حقوق بین الملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه داخلی، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، 1386
16.موسوی، سید عباس، شکنجه در سیاست جنایی ایران؛ سازمان ملل متحد و شورای اروپا، تهران، انتشارات خط سوم، چاپ اول، 1382
17.ناصرزاده، هوشنگ، آیین دادرسی کیفری سلب آزادی تن؛ بازداشت و حبس در حقوق ایران، تهران، انتشارات آگاه، چاپ اول، 1373
18.هنجنی، علی و شفیعی بافتی، نگین، ابعاد حقوقی بین المللی مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1392
ب) مقالات
19.آدابی، حمیدرضا و گلریز، امین، بررسی تطبیقی حق سکوت متهم در مقررات و رویه دادگاه های کیفری بین المللی و حقوق کیفری ایران، فصلنامه علمی- پژوهشی حقوق قضایی، سال دوم، شماره 6، 1391
20.اردبیلی، محمد علی، شکنجه، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 9، 1370
21.اردبیلی، محمد علی، تفهیم اتهام یا حق اطلاع از موضوع و دلایل اتهام، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 43، 1385
22.الهی منش، محمد رضا، مفهوم شناسی و پیامدهای قرار بازداشت موقت، فصلنامه علمی- پژوهشی حقوق قضایی، سال دوم، شماره 6، 1391
23.بصیر، منوچهر، بچه های زندانی نسلی که رویای خود را از دست داده اند، دانش و مردم، سال هشتم، شماره 10