محرومیت اجتماعی

دانلود پایان نامه

عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن.
تبصره1- عوامل اصلی تولید آثار سمعی و بصری عبارت هستنداز تهیهکننده(سرمایهگذار)، کارگردان، فیلمبردار، بازیگران نقشهای اصلی.
تبصره2- تعداد نوار یا لوح فشرده و مانند آن بیش از «ده نسخه» به عنوان «عمده» تلقی می گردد.
تبصره3- سایر عوامل تولید، تکثیر و توزیع موضوع بند «الف» چنانچه از مصادیق افسادفیالارض نباشند به مجازات از 30 تا 74 ضربه و جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و محرومیت اجتماعی از دو تا پنج سال محکوم میشوند.
تبصره4- تکثیر و توزیعکنندگان آثار سمعی و بصری کمتر از ده نسخه حسب مورد به جریمه نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال و 30 تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهندشد.
تبصره5- آثار سمعی و بصری «مستهجن» به آثاری گفته میشود که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد.
تبصره6- چنانچه تولید، تکثیر، توزیع و یا داشتن آثار مستهجن از مصادیق افسادفیالارض نباشد مجازات مفسدفیالارض ندارد.
ب- …»
الف – تولید، تکثیر و توزیع آثار مستهجن(عوامل اصلی)
در بند الف ماده3 قانونگذار ابتدا عوامل اصلی تکثیر و توزیع آثار عمده سمعی و بصری مستهجن را یاد کرده و اقدام به جرمانگاری و تعیین ضمانت اجرا نمودهاست، در قسمت آخر پس از اینکه ضمانت اجراهای این عناوین بیان شد اضافه میکند اگر عوامل فوقالذکر یا افراد زیر از مصادیق مفسدفیالارض شناختهشده به مجازات آن محکوم میشوند در این قسمت سه عنوان که هرسه درمورد تولید محصولات مستهجن دخیل هستند را بیان میکند:
تولیدکنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه
تولیدکنندگان آثار مستهجن برای سوءاستفاده جنسی
عوامل اصلی درتولید آثار مستهجن.(اسکندرزادهشانجانی، 1389، 47)
قانونگذار در این ماده درصدد جرمانگاری عوامل اصلی تولید، تکثیر و توزیع، آثار مستهجن است و باتوجه به تأثیر عمیق و آسیب شدیدی که این رفتارهای مجرمانه به اجتماع وارد میکند امکان محکومیت و اعمال شدیدترین ضمانت اجرای ممکن یعنی مجازات افسادفیالارض را نیز درمورد چنین مجرمانی قائل شده است. در بحث افساد فیالارض همواره اختلافنظرها و برداشتهای مختلفی وجود داشتهاست که منشأ آن بیش از هرچیز به این مسئله مربوط میشود که اولاً مفسدفیالارض تعریف نشدهاست و به استناد اصل167 قانون اساسی و ماده214 قانون آئین دادرسی کیفری مرجع قضایی مکلف به رجوع به منابع معتبر فقهی میباشد حال آنکه بین فقهای عظام نیز در این خصوص اختلافنظر فراوانی وجود دارد.(اسکندرزادهشانجانی، 1389، 47)
ب – تولید، تکثیر و توزیع آثار مستهجن(عوامل غیراصلی)
مقنن در تبصره3 بند الف ماده3 درمورد سایر عوامل(عوامل غیر اصلی چون چهرهپرداز، نورپرداز، صدابردار، تدوینگر و…) تولید و تکثیر و توزیع موضوع بند الف، بحث و تعیین مجازات مینماید.
ج – تکثیر و توزیع غیرعمده آثار سمعی و بصری
قانونگذار در تبصره2 بند الف ماده سه درمورد واژه عمده و تعیین ملاک برای تفکیک عمده از غیرعمده چنین مقرر میدارد: « تعداد نوار یا لوحفشرده و مانند آن بیشاز «10نسخه» به عنوان عمده تلقی میگردد. » و درادامه در تبصره4 همین ماده برای تعداد کمتر از ده نسخه که بنابر استنباط از مفهوم مخالف تبصره2 غیرعمده محسوب میشود، مجازات تعیین کردهاست. تلاش مقنن بر مجرمانه دانستن اقدامات تمامی افرادی است که در حیطه آثار سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز مینمایند.
قانونگذار در بند «ب» ماده سه به جرمانگاری و تعیین مجازات برای دستهای دیگر از اقدامات افرادی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز میکنند، اقدام کردهاست. مقنن در بند ب بیان میکند:
«تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها و دیسکتها و لوحهای فشردهی شو و نمایشهای مبتذل چنانچه از مصادیق افسادفیالارض نباشند در مرتبه اول به سه ماه تا یکسال حبس و یا دومیلیون ریال تا ده میلیون ریال جزای نقدی و در مرتبه دوم به تحمل یکسال تا سهسال حبس و یا پنج میلیون ریال تا سی میلیون ریال جزای نقدی و درصورت تکرار به سه تا ده سال حبس و یا ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوط بنا به مراتب به عنوان تعزیر محکوم میشوند.
تبصره1- آثار سمعی و بصری «مبتذل» به آثاری اطلاق میگردد که دارای صحنهها و صور قبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجهگیری کند.

مطلب مشابه :  راهبردهای شناختی و فراشناختی، یادگیری خودتنظیمی، خودکارآمدی تحصیلی