محصولات آرایشی و بهداشتی

محصولات آرایشی و بهداشتی

محصولات آرایشی و بهداشتی

1: 18C اسید اولئیک که اسیدچرب غیر اشباع می باشد
2: 18Cاسید لینولئیک که اسید چرب غیر اشباع می باشد
3: 18Cاسید آلفا لینولنیک که اسید چرب غیر اشباع می باشد
0: 20C اسید آراشیدیک است که اسید چرب اشباع می باشد
که مطابق جدول زیر اگر اعداد اسیدهای چرب اشباع با هم جمع شوند درمجموع 43/58 درصد روغن هسته عناب اشباعیت دارد پس چون میزان اشباعیت روغن بالا ست برای شیرینی پزی بسیار مناسب است زیرا دیر ذوب می شود و حالت لایه ای به خمیر شیرینی می دهد که از نظر اشباعیت بالا این روغن مانند روغن هسته پالم می باشد.اما میزان اسید های چرب غیر اشباع 49/41% است که کمتر از مقدار اسیدهای چرب اشباع است پس روغن هسته عناب اشباع است. مطابق جدول میران اسید اولئیک 88/34 %است که به نسبت بالاتر از دیگر اسیدهای چرب است همینطور این روغن با وجود مقدار بالای اسید لینولئیک که حضور این دو نوع اسید چرب غیر اشباع باعث افزایش مقاومت حرارتی می شوند پس مناسب برای شیرینی پزی است ونیز چون روغن حاوی اسیدهای چرب کوتاه زنجیر است ایجاد،کالری کمتری دارد ، ارزش غذایی پایین تری دارد و باعث چاقی در افراد نمی شود. وهمینطور میزان اسید استئاریک آن هم 3.09% است که زیاد بالا نیست پس می توان نتیجه گرفت چربی بد را بالا نمی برد این روغن مانند روغن نارگیل است برای ساخت محصولات آرایشی و بهداشتی مناسب است ، کیفیت این روغن از کره پایین تر است .
عیوض زاده و همکاران در بررسی روغن هسته نسترن وحشی به این نتایج دست یافتند که جمعا حدود 92 % اسیدهای چرب موجود در روغن هسته نسترن وحشی را مجموع سه اسید چرب غیر اشباع یعنی اسید اولئیک ، اسید لینو لئیک و اسید لینو لنیک تشکیل می دهند که در این میان اسید لینو لئیک 2C18: با بیش از 44 % بیشترین سهم را دارد .با توجه به نتایج تجزیه اسیدهای چرب و زیاد بودن مقادیر اسید لینولئیک و اسید لینولنیک ، روغن هسته نسترن وحشی برای مقاصد پزشکی و اهداف تغذیه ای مناسب است. به طور کلی بالا بودن مقدار اسیدهای چرب چند غیر اشباعی (PUFA) باعث پایین آمدن نقطه ذوب روغن هسته نسترن تا 20 درجه سانتی گراد گردیده است (سکوین، 1991؛ورن و هنز 2000) به طوریکه در روش سوکسله 85/4 درصد و در روش استخراج با مایع زیر بحرانی 68/6درصد چربی از هسته نسترن وحشی استخراج گردید. در ارزیابی ترکیب اسیدهای چرب روغن به دست آمده با روش های مختلف استخراج ، اسید لینو لئیک و اسید لینولنیک به ترتیب با 36-56 درصد و 20-29 درصد بیشترین مقدار را نشان دادند . (زنت میهلی و همکاران، 2002).
در بررسی مشابه تحقیق دیگری که قبلا توسط وانگ در سال 1995 بر روی گونه Rosa xanthina انجام شده بود بیش از 90 درصد ترکیب اسیدهای چرب از نوع غیر اشباع بودند. در دو تحقیق دیگری که بر روی Rosa rubiginosa و روغن گیاه Camelina sativa به عمل آمده بود مشابه روغن نسترن وحشی مقدار اسید لینولنیک بسیار بالایی در پروفیل اسیدهای چرب مشاهده شد (گالتی و گافمن، 2002) ترکیب اسیدهای چرب و نسبت میزان اسیدهای چرب اشباع به غیر اشباع از نظر تغذیه ای و پزشکی حائز اهمیت است . به طوری که خواصی از قبیل ویژگی های ضد میکروبی ،جلوگیری از لخته شدن خون در رگها و قلب ، کاهش فشار خون به ترکیب و نسبت اسیدهای چرب موجود در روغن بستگی دارد. (کروفورد، نوبوکی تا و همکاران، 2000)
0: 16Cاسید پالمیتیک موجود در روغن هسته نسترن وحشی37/4 %می باشد که در مقایسه با اسید پالمیتیک موجود در روغن هسته عناب این مقدار در روغن هسته عناب 1/11 است که اشباعیت روغن هسته عناب بالا تر از روغن هسته نسترن وحشی است .0: 18Cاسید استئاریک موجود در روغن هسته نسترن وحشی21/2% می باشداین مقدار در مقایسه با میزان اسید استئاریک موجود در روغن هسته عناب09/3 % است که اسید استئاریک روغن عناب بالاتر است پس در این خصوص روغن هسته نسترن وحشی مناسب تر است زیرا چربی بد را بالا نمی برد اما می توان گفت تقریبا از نظر این نوع اسید چرب تفاوت زیادی بینشان وجود ندارد زیرا اختلاف خیلی کمی با هم دارند در مورد این اسید .
1: 18Cاسید اولئیک موجود در روغن هسته نسترن وحشی 06/25 % می باشد میزان این اسید چرب در روغن هسته عناب 88/34 است که از اسید اولئیک موجود در هسته نسترن بالاتر است .
2: 18Cاسید لینولئیک موجود در روغن هسته نسترن وحشی31/44 % می باشد این میزان در روغن هسته عناب 6/6 است یعنی میزان اسید لینو لئیک روغن هسته نسترن بالاتر است نسبت به این روغن .
3: 18Cاسیدآلفا لینولنیک موجود در روغن هسته نسترن وحشی26/22می باشد این اسیدچرب غیر اشباع در روغن هسته عناب 01/0 است .
0: 20Cاسید آراشیدیک موجود در روغن هسته نسترن وحشی96/0 می باشد این اسید چرب اشباع در روغن هسته عناب 01/0 است.
پس می توان نتیجه گرفت با توجه به اینکه روغن هسته نسترن وحشی میزان اسیدهای چرب غیر اشباعش بالاتر است پس این روغن نقطه ذوب پایینی دارد و پایداری حرارتی خوبی ندارد اما روغن هسته عناب با توجه به وجود اسیدهای چرب اشباع بالاتر پس پایداری حرارتی بالاتری را دارا می باشد .
به این ترتیب دو اسید چرب ضروری یعنی اسید لینولئیک و اسید لینولنیک که به وفور در روغن هسته نسترن وجود دارند خود پیش ساز تولید سایر اسید های چرب PUFAمهم در بدن انسان هستند. (سی دی کوی و همکاران، 2007)
محمد حجتی و همکاران در سال 1387 در بررسی ویژگی های روغن و اسیدهای چرب هسته سه واریته خرمای خوزستان به نام های خضراوی ،دیری و سعمران به این نتایج دست یافتند که ،میزان روغن موجود در هسته 9-8% (برمبنای وزن خشک ) بود. عددیدی (2/48-1/44) ،عددپراکسید (22-17)
،عدداسیدی (28/1-98/0) ،ضریب شکست نوری (459/1-450/1 ) می باشد و پروفایل اسیدهای چرب روغن حاصل با استفاده از دستگاه گاز-مایع کروماتوگرافی بررسی شد و اسیدهای اولئیک با میزان % 15/41- 76/33 اسید چرب غیر اشباع غالب و اسید لوریک با میزان % 44/25-49/22 اسید چرب اشباع غالب روغن هسته خرما شناخته شدند. اسیدهای چرب کاپریک (8/1-19/0 %)، اسید مریسیک (73/18-47/12 %)،اسید پالمیتیک (5/11-91/9 %)، اسیداستئاریک (36/2-92/1%) و اسید لینولئیک (25/7-18/6 %)در هر سه واریته وجود داشنتد. اسید لینولنیک ،آراشیدیک وبهنیک به مقادیر بسیار کم (21/0 – 11/0 % ) فقط در واریته های دیری و سعمران مشاهده گردیدند. این بررسی نشان داد که روغن هسته خرما که سالیانه حدود 2000 تن در سال می تواند در کشور تولید شود قابلیت مصرف در مواد آرایشی ،بهداشتی ،دارویی و غذایی را دارا می باشد . با توجه به اینکه عمده اسیدهای چرب موجود در هسته خرما غیر اشباع است و همچنین مقداری اسید چرب لینولئیک که جز اسیدهای چرب ضروری بدن می باشد در آن وجود دارد می تواند به عنوان منبع روغن خوراکی مطرح باشد. و همچنین به خاطر جزئی بودن میزان اسیدهای چرب غیر اشباع با چند پیوند دوگانه روغن حاصل از هسته خرما به اکسیداسیون مقاوم بوده ، قابلیت نگهداری خوبی دارد. با توجه به میزان نسبتا مناسب اسیدهای چرب متوسط زنجیر می تواند در تهیه صابون ،شامپو وسایر مواد آرایشی و بهداشتی نیز به کار رود.
دوشونی و همکاران درسال 1992 با بررسی اسیدهای چرب و عددیدی وصابونی تعدادی از واریته های هسته خرما ، روغن هسته خرما را در شامپو و کرم های بهداشتی به کار گرفتند.
الشبیبو مارشال در سال 2003 اسیدهای چرب هسته 14 واریته خرما را با دستگاه گاز کروماتوگرافی بررسی کردند و 11 نوع اسیدچرب را در آنها شناسایی نمودند.
جدول4-2 شناسایی میزان پروفایل اسیدهای چرب روغن هسته عناب
پروفایل اسیدهای چرب
0: 8C
0: 10C
0: 12C

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~