محصولات آرایشی و بهداشتی

محصولات آرایشی و بهداشتی

محصولات آرایشی و بهداشتی

میزان پروتیین هسته
8/0درهرصدگرم
8/0
میزان فیبر خام
63/0درهرصدگرم
63/0
میزان رطوبت
89/82درهرصدگرم
89/82
میزان ماده خشک
11/17درهرصدگرم
11/17
4-15-5 اندازه گیری میزان درصد ماده خشک :
نتیجه حاصل بر این است که میزان ماده خشک بدست امده از 100 گرم نمونه هسته عناب بر طبق فرمل :
% ماده خشک =% رطوبت – 100
که میزان درصد ماده خشک بدست آمده % 11/17 می باشد . %11/17=% 89/82-100
اورنگ عیوض زاده و همکاران در سال 1389 در بررسی ویژگی های شیمیایی هسته نسترن وحشی به نتایجی از این قرار دست یافتند :
میزان خاکستر 2 % و ماده خشک 2/94 ،رطوبت 8/5 ،روغن هسته 9 و درصد بالای فیبر 4/59 % و درصد پروتئین قابل قبول 3/5 % ، باعث می شود تا پس از روغنکشی به دلیل درصدبالای فیبرخام ومقدارقابل قبول پروتئین از هسته ها بتوان تفاله باقیمانده را به عنوان غذای دام مورد استفاده قرار داد. مقدار زیادی از وزن میوه تازه را هسته آن تشکیل می دهد . با جداسازی فرابر میوه ، هسته های میوه باقی می مانند . معمولا هسته میوه مصرف خاصی ندارد. بنابراین خرد شده به مصرف تغذیه دام یا موارد مشابه می رسد. (زنت میهلی و همکاران، 2002)
فصل پنجم : نتیجه گیری
با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش روغن هسته عناب دارای میزان اسیدهای چرب اشباع بالا تری درمجموع 43/58 درصد نسبت به اسیدهای چرب غیر اشباع 49/41 %است ، روغن هسته عناب به دلیل پروفایل اسیدهای چرب آن دارای اشباعیت بالا یی می باشدواز این نظر شبیه روغن هسته پالم می باشد. این روغن از نظر کیفیت و اکسیداسیون مانند روغن نارگیل است برای ساخت محصولات آرایشی و بهداشتی هم مناسب است ، اما کیفیت این روغن از کره پایین تر است . و نیز این روغن دارای اسیدهای چرب کوتاه زنجیره است با توجه به وجود اسیدهای چرب اشباع بالاتری که در روغن هسته عناب وجود دارد به همین علت این روغن دارای مقاومت حرارتی بسیار بالایی است و می توان نتیجه گرفت روغن هسته عناب دارای ارزش غذایی کمتری است پس دارای کالری کمتری است و باعث چاقی افراد نمی شود . این روغن چون مقاوم به حرارت است برای پخت و پزوسرخ کردن مناسب نیست اما برای شیرینی پزی و کیک پزی بسیار مناسب است زیرا دیر ذوب می شود نقطه ذوب بالایی دارد حالت ماله ای به خمیر شیرینی می دهد . پایداری اکسیداسیون روغن هسته عناب بالا است ،دارای زمان پایداری اکسیداسیون 38/2 ساعت در دمای 110 درجه سانتی گراد می باشد که علت آن اشباعیت بالای روغن است یعنی اکسیداسیون خیلی کمی در روغن اتفاق افتاده است زیرا میزان فسفولیپید روغن هسته عناب پایین است . پس می توان نتیجه گرفت با توجه به میزان متوسط توکوفرول ها یعنی 12/22 %غالب اجزا این روغن توکوفرول است که زردی بیشتری به روغن می دهد پس رنگ روغن هسته عناب زرد است. با توجه به اینکه میوه عناب میوه ای صنعتی نبوده ما می توانیم گوشت آنرا به خاطر دارا بودن خواص دارویی بسیار عالی که در مباحث گذشته یاد آور آن شده ایم به صورت صنعتی به بازار عرضه کنیم .در مجموع تناقض در نتایج بدست آمده در تحقیقات مختلف می تواند در ارتباط با تنوع ترکیبات شیمیایی موجود در گیاهان ، مکانیزم مختلف واکنشی آنها در روش انتخابی باشد .
پیشنهادات :

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~