مدل سازی معادلات ساختاری

2- آیا بعد شناختی سرمایه اجتماعی برکیفیت خدمات آموزشی تاثیر مثبت دارد یا خیر؟
3- آیا بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی برکیفیت خدمات آموزشی تاثیر مثبت دارد یا خیر؟
3-3-چگونگی تدوین فرضیه ها :
از آنجایی که سرمایه اجتماعی به پیوندها وارتباطات میان اعضای یک شبکه، بعنوان یک منبع با ارزش اشاره دارد، با خلق هنجارها واعتماد متقابل، موجب تحقق اهداف اعضاء می گردد.سازمانی که دارای سرمایه اجتماعی خوبی باشد می تواند با تاثیری که برروی تبادل اطلاعات و انتقال دانش ضمنی و صریح ،همکاری و اعتماد متقابل و….. دارد، موجب شکوفایی ایده های جدید در افراد وفعالیت تیم های کاری و مشارکت اعضای سازمان در رسیدن به اهداف سازمان ودر نهایت باعث بهبود عملکرد سازمان می شود.
بنابراین فرضیه اصلی چنین فرض می شود که:
اثر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی، مثبت و معنادار است.
فرضیه های فرعی تحقیق
فرضیه فرعی اول : بعد ساختاری سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی تاثیر مثبت و معنا دار دارد.
فرضیه فرعی دوم: بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی تاثیر مثبت و معنا دار دارد.
فرضیه فرعی سوم: بعد شناختی سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی تاثیر مثبت و معنا دار دارد.
3-4- روش تحقیق :
به طور کلی روش های تحقیق در علوم رفتاری را می توان با توجه به دو ملاک تقسیم کرد. الف) هدف تحقیق و ب) نحوه گردآوری داده ها. بر این اساس تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. هدف تحقیق همبستگی عبارت است، از درک الگوهای پیچیده رفتاری از طریق مطالعه همبستگی بین این الگوها و متغیرهایی که فرض می شود بین آنها رابطه وجود دارد. (دلاور، 1380)
تحقیقات همبستگی برحسب هدف به سه دسته تقسیم می شود :
1) مطالعه همبستگی دو متغیری
2) تحلیل رگرسیون
3) تحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس
تحقیق حاضر، از آنجایی که هدفش تعیین تجربی روابط علی بین سرمایه اجتماعی و کیفیت خدمات آموزشی است، از نظر هدف کاربردی، واز نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی می باشد. در ضمن با توجه به اینکه از روش مدل سازی معادلات ساختاری برای آزمون فرضیات استفاده می کند، در میان تحقیقات همبستگی، این تحقیق از نوع تحلیل عامل تاییدی می باشد.
3-5- جامعه آماری، چگونگی نمونه گیری و نمونه :
3-5-1 جامعه آماری :
جامعه آماری عبارت است از گروهی از افراد، اشیا یا حوادث دارای یک صفت یا ویژگی مشترک می باشند.دریک پژوهش مفهوم جامعه به کلیه افرادی اتلاق می شود که عمل تعمیم پذیری در مورد آن ها صورت می گیرد. در هر پژوهش، ماهیت آن پژوهش تبیین کننده دامنه جامعه می باشد (دلاور،1380 به نقل از پرندی،1388)
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان، اساتید ودانشجویان موسسات آموزش عالی مشهد می باشد. که بر اساس آمار واطلاعات منتشره توسط استانداری خراسان رضوی در سال 91-1390 می باشد.
3-5-2-چگونگی نمونه گیری :
با توجه به اینکه حجم یا اندازه اکثر جامعه های تحقیق بزرگ است، بنابراین اندازه گیری ویژگی مورد بررسی برای تک تک اعضای جامعه ضروری نمی باشد. انتخاب واندازه گیری نمونه ای از جامعه وبرآورد در مورد کل جامعه براساس یافته های نمونه کافی است.نمونه عبارت است از زیر مجموعه ای از کل جامعه که انتخاب می شود ومعرف آن می باشد(دلاور،1380 به نقل از پرندی،1388 )
روش نمونه گیری پژوهش حاضر، نمونه گیری تصادفی طبقه ای است وبه علت اینکه به صورت طبیعی در خوشه ها یعنی (دانشگاه ها وموسسات) جای گرفته اند بعد از انتخاب مقادیر طبقات از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است. به عبارت دیگر، نمونه مورد مطالعه با بهره گیری از روش نمونه گیری فوق از میان دانشگاهها وموسسات که هریک به مثابه طبقه در نظر گرفته شده اند انتخاب گردید.
3-5-3-حجم نمونه و روش محاسبه :