مدل سازی معادلات ساختاری

دانلود پایان نامه

برای بدست آوردن حجم نمونه ازفرمول کوکران که در فرمول شماره (3-1) آمده است استفاده می شود.

در این فرمول n حجم نمونه ، N حجم جامعه می باشد.
احتمال داشتن صفت مورد نظر P=0/5
ضریب مشخص کننده حد بحرانی
حجم جامعه 40000N=
مقدار خطای مجاز d=0/05
برای حداقل کردن خطا
حجم نمونه با استفاده از فرمول بالا تقریبا برابر 320 نفر می باشند.
3-5–1روایی و پایایی داده های آماری :
3-5-1-1 -تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) داده های آماری :
قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه گیری است. مفهوم یاد شده به این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون، از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند به کار می رود.
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیرمجموعه سوال های پرسشنامه و ورایانس کل را محاسبه کرد.
3-5-2-2 -تعیین روایی (اعتبار) داده های آماری :
مفهوم اعتبار به این پرسش پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت. برای تعیین اعتبار پرسشنامه روشهای متعددی وجود دارد که یکی از این روشها اعتبار محتوا می باشد. اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می شود. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه گیری به سوالهای تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سوالهای پرسشنامه معرف ویژگی ها و مهارت های ویژه ای باشد که محقق قصد اندازه گیری آنها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سوالهای تشکیل دهنده ابزار اندازه گیری معرف قسمتهای محتوای انتخاب شده باشد. بنابراین اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می شود. اعتبار محتوای یک آزمون معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود. اعتبار مورد تأیید قرار گرفته است در این مرحله با انجام مصاحبه های مختلف و کسب نظرات افراد یاد شده، اصلاحات لازم بعمل آمده و بدین ترتیب اطمینان حاصل گردید که پرسشنامه همان خصیصه مورد نظر محققین را می سنجد.
-6-3داده های مورد نیاز، متغیرهای تحقیق و روش محاسبه آنها :
برای جمع آوری اطلاعات در مطالعه نظری از روش کتابخانه ای و در مطالعه کاربردی از روش میدانی برای جمع آوری داده ها استفاده می شود. در بخش مطالعات میدانی از پرسشنامه بسته با استفاده از پرسشنامه اقتباس شده از پژوهش های پیشین با طیف لیکرت 5 گزینه ای استفاده شد. در این پرسشنامه ها متغیر های سرمایه اجتماعی به طور جداگانه سنجیده می شود..
در تحقیق حاضر سرمایه اجتماعی متغیر مستقل و کیفیت خدمات آموزشی متغیر وابسته است. در فرضیه های تحقیق ابعاد سرمایه اجتماعی متغیرهای مستقل و کیفیت خدمات آموزشی متغیر وابسته است. مهمترین روش های گردآوری اطلاعات در این تحقیق عبارتند از: مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی.
در قسمت مطالعات کتابخانه ای، جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه ای، مقالات، کتابهای مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات(اینترنت) استفاده می شود. در قسمت تحقیقات میدانی، به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده می گردد، این پرسشنامه ها دارای دو قسمت سؤالات جمعیت شناختی شامل سن، جنسیت، تحصیلات و رشته و سؤالات اصلی شامل ابعاد سرمایه اجتماعی وابعاد کیفیت خدمات آموزشی می باشد. تمام سؤالات پرسشنامه در یک دامنه مقیاس طیف پنج گزینه ای لیکرت از کاملاً مخالفم =1 تا کاملاً موافقم=5امتیاز بندی شده است. شکل کلی و امتیاز بندی این طیف برای سئوالات مثبت به صورت ذیر می باشد :
شکل کلی : کاملاً مخالفم – مخالفم –نظری ندارم – موافقم – کاملاً موافقم
امتیاز بندی : 1 2 3 4 5
جامعه آماری این مطالعه را اساتید،کارمندان و دانشجویان موسسات آموزش عالی سجاد،خراسان ،حکمت رضوی واسرار مشهد تشکیل می دهد. در این مطالعه، برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از نمونه ها از روشهای آمار استنباطی استفاده خواهد شد، روش آماری مورد استفاده در این تحقیق مدل معادلات ساختاری است( برای بررسی روابط علّی بین متغیرها به صورت منسجم کوشش های زیادی در دهه ی اخیر صورت گرفته است یکی از این روش های نوید بخش در این زمینه مدل معادلات ساختاری یا تحلیل چند متغیری با متغیرهای مکنون است). بدون توجه به نام یامفهوم بی شمار آن، این واژه به یک سری مدلهای عمومی اشاره می کند که شامل تحلیل عاملی تأییدی ، مدل های ساختاری همزمان کلاسیک ، تجزیه و تحلیل مسیر ، رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس و سایر روشهای آماری است. مدل معادلات ساختاری یک رویکرد آماری جامعی برای آزمون فرضیه هایی درباره ی روابط بین متغیرهای مشاهده شده و متغیرهای مکنون می باشد (نوروزی، 1390، 117).
از طریق این رویکرد می توان قابل قبول بودن مدلهای نظری را در جامعه های خاص با استفاده از داده های همبستگی، غیرآزمایشی، آزمایشی آزمون نمود. یکی از قوی ترین و مناسب ترین روشهای تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و علوم اجتماعی تجزیه و تحلیل چند متغیره است. زیرا ماهیت این گونه موضوعات، چند متغیره بوده و نمی توان آنها را با شیوه ی دو متغیری (که هر بار تنها یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می شود) حل نمود.
تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس یا مدل سازی علّی یا مدل معادلات ساختاری یکی از اصلی ترین روشهای تجزیه و تحلیل ساختارهای داده های پیچیده است. بنابراین از آنجایی که در تحقیق حاضر چند متغیر مستقل وجود دارد که می بایستی اثر آنها بر روی متغیر وابسته مورد بررسی قرار گیرد استفاده از مدل معادلات ساختاری ضرورت می یابد. فرآیندهای تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس شامل یک سری گامهایی است که به محقق توصیه می شود که حتماً به صورت متوالی این گامها را انجام دهد. این گامها عبارتند از : 1- بیان مدل، 2- تخمین مدل، 3- اصلاح مدل، 4- آزمون فرضیه، 5- تفسیر مدل، 6- ابلاغ یا نوشتن گزارش تحقیقاتی.
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و همچنین برای بررسی قابل قبول بودن از نرم افزار Amos و Spss استفاده می شود. در مدل سازی معادلات ساختاری از یک طرف میزان انطباق داده های پژوهش و مدل مفهومی بررسی خواهد شد، که آیا از برازش مناسب برخوردار است و از طرف دیگر، معناداری روابط در این مدل برازش یافته آزمون می شود.

مطلب مشابه :  مطالعات اجتماعی، گلوله برفی، زنان متاهل