مدل شاخص رضایت مشتری در اروپا

مدل شاخص رضایت مشتری در اروپا

مدل شاخص رضایت مشتری در اروپا

(جدول 4-11) خلاصه وضعیت و تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین ابعاد بازاریابی رابطه مند و رضایت بیمه گذاران بیمه عمر با توجه به جنسیت برای گروه مردان ………………………………………… 94
(جدول 4-12) آزمون رگرسیون بین اعتماد و رضایت بیمه گذاران بیمه عمر با توجه به جنسیت برای گروه زنان …………………………………………………………………………………………………………………………. 95
(جدول 4-13) خلاصه وضعیت و تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین اعتماد و رضایت بیمه گذاران بیمه عمر با توجه به جنسیت برای گروه زنان ………………………………………………………………………… 95
فهرست نمودارها
(نمودار 2-1) تقسیم بندی بیمه های اشخاص ……………………………………………………………………… 67
(نمودار 4-1) نمودار میله ای جنسیت پاسخ دهندگان …………………………………………………………….. 85
(نمودار 4-2) نمودار میله ای وضعیت تأهل پاسخ دهندگان ……………………………………………………. 86
(نمودار 4-3) نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان …………………………………………………………………… 87
(نمودار 4-4) نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان …………………………………………………………. 88
(نمودار 4-5) نمودار هیستوگرام متغیر بازاریابی رابطه مند …………………………………………………… 89
(نمودار 4-6) نمودار راداری ابعاد متغیر بازاریابی رابطه مند …………………………………………………… 90
(نمودار 4-7) نمودار هیستوگرام متغیر رضایت بیمه گذاران …………………………………………………… 91
فهرست اشکال
(شکل 1-1) مدل تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 12
(شکل 2-1) الگوی رضایت مشتری ریچارد الیور ………………………………………………………………….. 21
(شکل 2-2) چرخه بهبود مستمر رضایت مشتری ………………………………………………………………….. 22
(شکل 2-3) تقسیم بندی مدل های سنجش رضایت مشتری …………………………………………………… 25
(شکل 2-4) مدل شاخص رضایت مشتری سوئدی ……………………………………………………………….. 29
(شکل 2-5) مدل شاخص رضایت مشتری آمریکایی ……………………………………………………………… 30
(شکل 2-6) مدل شاخص رضایت مشتری در سوئیس …………………………………………………………… 31
(شکل 2-7) مدل شاخص رضایت مشتری در اروپا ……………………………………………………………….. 32
(شکل 2-8) انواع مشتریان در زنجیره ی ارزش داخلی و خارجی ……………………………………………. 35
(شکل 2-9) عوامل مؤثر بر ضرورت حرکت به سمت مشتری مداری……………………………………….. 38
(شکل 2-10) مثلث استراتژیک …………………………………………………………………………………………… 39
(شکل 2-11) فرآیند ایجاد ارتباط با مشتری …………………………………………………………………………. 39
(شکل 2-12) منحنی طول عمر رابطه خریدار و فروشنده ……………………………………………………….. 42
(شکل 2-13) بازاریابی سنتی در مقابل بازاریابی رابطه مند ……………………………………………………… 54

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~