مدل معادلات ساختاری

فرضیه رابطه ضریب رگرسیونی سطح معناداری نتیجه آزمون
3-1 مؤلفه رابطه ای ← کیفیت خدمات آموزشی 26/0 015/0 تأیید فرضیه
بنابراین، پس از آزمون فرضیات تحقیق به وسیله مدل ساختاری برازش یافته، هر چهار فرضیه (فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی) مورد تأیید قرار گرفت. بر این اساس، خلاصه نتایج آزمون تمامی فرضیات تحقیق به صورت یکجا در جدول شماره 15.4 ارائه شده است تا نمایی کلی از فصل چهارم تحقیق و آزمون فرضیات ارائه کند.
جدول 15.4. خلاصه نتایج آزمون فرضیات تحقیق
فرضیه رابطه ضریب رگرسیونی سطح معناداری نتیجه آزمون
1 سرمایه اجتماعی ← کیفیت خدمات آموزشی 85/0 000/0 تأیید فرضیه
1-1 مؤلفه شناختی ← کیفیت خدمات آموزشی 42/0 006/0 تأیید فرضیه
2-1 مؤلفه ساختاری ← کیفیت خدمات آموزشی 69/0 000/0 تأیید فرضیه
3-1 مؤلفه رابطه ای ← کیفیت خدمات آموزشی 26/0 015/0 تأیید فرضیه
4-6-خلاصه فصل :
درفصل حاضر به بیان آمار توصیفی داده های تحقیق، بیان روش آزمون فرضیه ها و مدل معادلات ساختاری، و سپس تحلیل مدل و آزمون برازندگی و در نهایت به تجزیه و تحلیل سوالات اصلی و آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شد.
فصل پنجم :
نتیجه گیری وپیشنهادات

-1-5 مقدمه :
بدیهی است که مهم ترین بخش یک پایان نامه فصل مربوط به نتیجه گیری و بحث پیرامون نتایج به دست آمده پژوهش می باشد. چون هدف از انجام پژوهش و کلیه مراحلی که در یک پایان نامه باید طی کرد، ارائه نتایجی است که در مورد فرضیه های پژوهش به دست آمده است. در این بخش ابتدا به بررسیو تفسیرنتایج اطلاعات دموگرافیک و سپس به بحث و بررسی فرضیه های پژوهش پرداخته می شود. در پایان بعد ازذکر محدودیت های پژوهش، پیشنهادات پژوهشی و اجرایی در خصوص موضوع مورد بحث ارائه می شود.
5-2-یافته های تحقیق :
5-2-1-تفسیر نتایج حاصل از اطلاعات دموگرافیک نمونه پژوهش :
برسی اطلاعات دموگرافیک موسسات(سجاد-خراسان-اسرار-حکمت رضوی) حاکی از آن است که 3/50 درصد دانشجویان پاسخ دهنده مرد و7/49 درصد زن بوده اند (با توجه به جدول5.4). برای پرسشنامه سرمایه اجتماعی 4/44 درصد اساتید و کارمندان پاسخ دهنده مرد و6/55 درصد زن بوده اند.
بیشترین میزان مشاهده شوندگان با توجه به نسبت جمعیتی از دانشگاه سجاد بوده است که ترکیب فوق نیز در جدول 6.4 آورده شده است.همانطور که در جدول 7.4 نشان داده شده است فراوانی مقطع پاسخ دهندگان دانشجو به ترتیب کاردانی 8/12 ،کارشناسی 8/86 و کارشناسی ارشد 3/0 می باشد. در قسمت اساتید و کارمندان 4/3 دیپلم،3/6 فوق دیپلم،5/47 کارشناسی ،6/36 کارشناسی ارشد و 3/6 دکتری بوده اند.
در جدول 8.4 گروه تحصیلی پاسخ دهندگان نشان داده شده است که دربخش اساتید و کارمندان 7/23 درصد علوم انسانی ومدیریت،10 درصد علوم تربیتی، 3/11 درصد علوم پایه و 55 درصد فنی ومهندسی بوده اند.در قسمت دانشجویان نیز 4/33 درصد علوم انسانی ومدیریت،3/5 درصد علوم تربیتی و 3/61 درصد فنی و مهندسی بوده اند.
5-2-2 -فرضیه های تحقیق :
5-2-2-1- فرضیه اصلی :
سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی تاثیر متبت دارد.