مدل یابی معادلات ساختاری

دانلود پایان نامه

Excludeda
.
Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of items
.809
35
3-10 روش تجزیه و تحلیل داده های آماری
تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی چند مرحله است که طی آن داده ها بدست آمده از طریق ابزارهای جمع آوری در نمونه طبقه بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید.
در این فرآیند، داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم و از لحاظ تجربی پالایش می شوند و فنون گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاج ها و تعمیم نتایج پژوهش برعهده دارند با توجه به مطالب بیان شده برای تحلیل آماری داده های گردآوری شده از دو بخش استفاده می گردد. نخست، فنون آمار توصیفی شامل تنظیم جداول توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار که بیشتر برای نمایش اطلاعات دموگرافی (جامعه شناختی نمونه) به کار برده می شود و دوم، آمار استنباطی که بر اساس تحلیل های پارامتریک وغیرپارامتریک شامل آزمون نرمال بودن جامعه آماری که از آزمون کولموگوروف، اسمیرنوف استفاده می گردد و آزمون فرضیه ها با استفاده از تحلیل آزمون دوجمله ای، تحلیل آزمون رتبه ای فریدمن استفاده می گردد. در تحلیل استنباطی همواره محقق با جریان نمونه گیری و انتخاب یک گروه کوچک موسوم به نمونه از یک گروه بزرگتر موسوم به جامعه آماری یا جمعیت اصلی سر و کار دارد. پژوهشگر به وسیله داده ها و اطلاعات حاصله از نمونه به برآورد و پیشگویی ویژگی های جمعیت مورد مطالعه می پردازد. هدف از تحلیل اسنباطی تعمیم نتایج حاصله از مشاهدات محقق در نمونه انتخابی خود به جمعیت اصلی می باشد.
مدل یابی معادلات ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق تر بسط مدل خطی کلی است که به پژوهشگر امکان می دهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون را به گونه هم زمان مورد آزمون قرار دهد. مدل یابی معادلات ساختاری یک رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیه هایی در باره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و مکنون است که گاه تحلیل ساختاری کواریانس ، مدل یابی علی و گاه نیز لیزرل نامیده می شود ( هومن، ۱۳۸۴).
3-11 روایی (اعتبار):
مفهوم اعتبار به این پرسش پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد به عبارتی دیگر آیا نتایج تحقیق پاسخگوی سوال های تحقیق است. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت. روش های مختلفی برای بررسی اعتبار وسیله اندازه گیری وجود دارد که در این پژوهش از روش های ارزیابی اعتبار بشرح زیر استفاده شده است؛
در بررسی روایی ابتدا هر پرسشنامه به تایید صاحب نظران امر و اساتید رسید، سپس از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و شاخص KMO استفاده شد.

مطلب مشابه :  اختلالات جنسی

3-11-1 تحلیل عاملی
به منطور پی بردن به متغیرهای زیربنایی یک پدیده یا تلخیص مجموعه ای از داده ها از روش تحلیل عاملی استفاده می شود.
3-11-2 ویژگی های لازم ماتریس همبستگی برای تحلیل عاملی
ماتریس داده هایی که روی آنها تحلیل عاملی صورت می گیرد باید دارای ۷ خصیصه زیر باشد:
– ترکیب ماتریس داده ها، اگر محققی بخواهد ابعاد مشترکی بین چند مقیاس اندازه گیری پیدا کند باید تمام اندازه ها روی نمونه واحدی به دست آمده باشد.