مدیران و کارکنان

مدیران و کارکنان

مدیران و کارکنان

9- دقت و توجه به اطلاعاتی که درباره ی افراد ارائه می دهند.
10- دقت در افشا نکردن اسرار و اطلاعات پرونده در حدی که شرع مقدس اسلام و قانون اجازه نمی دهد.
11- برخورد قانونی و اثر بخش با افراد سابقه دار و شرور
(طباطبایی،1389،ص 138)
بنابراین زمانی که اهمیت اخلاق حرفه ای و رفتارهای اخلاقی و حفظ و حراست از اخلاقیات موجود در درون نیروی انتظامی درونی و نهادینه شده باشد و در رفتار کلیه فرماندهان ومدیران و کارکنان نیرو تعمیم پیدا کند وظایف خود را به نحو مطلوبی انجام خواهند داد این امر همان گام نهادن در راستای تعالی رفتار وتوانمند سازی فرماندهان ومدیران و کارکنان و رشد و پویایی سازمان و دستیابی به ویژگی پلیس مدرن، پلیس جامعه محور و پلیس مطلوب است.
معنای فرمانده و مدیر:
فرمانده یعنی آنکه فرمان بدهد (عمید؛1375، 950) فرمانده از آمر و یا از اَمر می آید؛ یعنی «امر کننده» اَمر یعنی «فرمان دادن» معادل لفظ فرمانده امیر و جمع آن اُمَراء است. برابر مادۀ 4 آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح «فرماندهی» عبارت است از: اختیاری که فرد در خدمت به سبب شغل یا درجه یا مسئولیتی که دارد در راستای انجام ماموریت های محوله به کار می برد. مسئول کارکنان واحد خود بوده و تنها مقامی است که در قبال اعمالی که واحد او انجام داده و یا از انجام آن بازمانده است مسئولیت دارد.
فرماندهی، بخشی از مدیریت و مدیریت «هنر ادارۀ مجموعه امکانات و استعدادهای مادی و معنوی سازمان، براساس آگاهی های مناسب، به منظور رسیدن به هدف است»، (دامغانی، 1380؛ ص18)
مدیر یعنی، اداره کننده، گرداننده، کسی که کاری را اداره کند. (عمید، 1375؛ص950) در متون اسلامی به جای کلمه مدیر فرمانده مطرح است اما به کلمه (مدبّر) اشاره شده است: «فَالمُدَبِّرَاتِ أَمراً»، (سوره نازعات، آیه:5) (قسم به فرشتگانی که به تدبیر نظام خلق می کوشند).
(نادری وکریمی خویگانی،1390،صص23و24)
فصل دوّم
« مبانی نظری »
فصل دوّم: مبانی نظری:
2-1- اهمیت و ضرورت اخلاق در قرآن و روایات:
قرآن، مقدس ترین کتاب آسمانی است، که باید راز سعادت و رمز کمال و راه مستقیم را در آن جستجو کرد.
این کتاب مقدس، در واقع پیام خداوند به بشریت است، و بخش اعظم این پیام ها به امور اخلاقی اختصاص یافته است، و این به خاطر نیروی عظیمی است، که در صفات اخلاقی وجود دارد، و موجب اثرگذاری شگرف آن بر نفس انسان می شود! از این روی خدای متعال در قرآن به مناسبت های مختلف و با روش های گوناگون وبا بیان مصادیق و سرگذشت انسان های متخلّق به اخلاق نیک، از عظمت و جایگاه رفیع اخلاق سخن گفته است. و نیز در آیات زیادی رمز و راز سقوط بسیاری از افراد را در طول تاریخ بشر، عدم پایبندی آنان به اصول اخلاقی معرفی نموده است برای نمونه: شرح حال قابیل، قارون، قوم لوط، اصحاب سبت، قوم صالح و…
در این راستاست که هنگامی خدا می خواهد از تزکیۀ نفس و اخلاق نیک سخن بگوید، با مقدمه ای جالب و قابل توجه شروع می کند؛ برای مثال در سورۀ شمس، ابتدا یازده قسم یاد می کند تا ارزش و جایگاه اخلاق را بیان کند.
در این مورد می فرماید:
﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا*(1) وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا*(2) وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا*(3) وَاللَّیْلِ إِذَا یَغْشَاهَا*(4) وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا*(5) وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا*(6) وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا *(7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا*(8) قَدْ أَفْلَحَ مَن زَکَّاهَا*(9) وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا*(10) ﴾ (شمس، آیه های 10-1)
سوگند به خورشید و گسترش نور آن، و به ماه آن گاه که از پی آن درآید، و به روز آن گاه که آن را نمایان سازد، و به شب آن گاه که آن را فروپوشد، و به آسمان و کسی که آن را برافراشت، و به زمین و کسی که آن را گسترانید، و به نفس آدمی و کسی که آن را نظام بخشید، آن گاه قدرت شناخت بزهکاری و پرهیزگاریش را به آن الهام کرد، آری، به همه اینها سوگند که هرکس آن را با انجام کارهای شایسته پاک داشت، به راستی رستگار شد؛ و هر کسی آن را زیر زنگار گناهان پنهان ساخت، نومید گردید.
دانشمندان مسلمان، علم اخلاق را برترین علم یا دست کم یکی از برترین علوم می دانند. ابن مسکویه در کتاب تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق می نویسد: این علم از همه علوم برتر است و به نیکو کردن رفتار انسان از آن جهت که انسان است، می پردازد. از این رو، دانشمندان مسلمان به دانشجویان توصیه می کنند پیش از فراگیری هر علمی به فراگیری علم اخلاق بپردازند.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~