مدیریت استراتژیک منابع انسانی

دیوان دری، علی، 1384، تدوین و طراحی مدلی برای سنجش رضایت مشتریان در صنعت بانکداری و اندازه گیری رضایتمندی مشتریان بانک ملت بر اساس آن، پژوهشنامه بازرگانی شماره 37، 223-185.
رابرت پاتنام، دموکراسی و سنت های مدنی، محمدتقی دلفروز، تهران: انتشارات سلام، چاپ اول، 1380.
رنانی، محسن و مصطفی عمادزاده و رزیتا مویدفر. (1385)، ” سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی: ارایه یک الگوی نظری”، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی)، جلد 21، شماره 2، صص 129-148.
ریچارد دفت، تئوری و طراحی سازمان، علی پارسائیان، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ اول، 1377.
سیمی، محمدهادی، پایان نامه، بررسی تطبیقی سرمایه اجتماعی سازمانی، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، 1381.
شارع پور،محمودوحسینی راد،علی(1387).بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت ورزشی مطالعه موردی دانشجویان 15-29 شهر بابل. نشریه حرکت . شماره 37.
شاین، ادگار، مدیریت فرهنگ سازمانی و رهبری، بروز فرهی بوزنجانی و شمس الدین نوری نجفی، تهران: انتشارات سیمای جوان، 1382.
شاه حسینی، ماهرو، پایان نامه، مطالعه و بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی در عملکرد انجمن های اعتبار گردشی زنان در تهران، کارشناسی ارشد جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، 1381.
صالحی ،ابراهیم ؛ مهر علیزاده،یدالله(1384)،تغییرات بازار کار،توسعه،آموزش عالی و سرمایه اجتماعی،مجموعه مقالات همایش آموزش عالی و توسعه پایدار.
صفدری ،مهدی.کریم ،محمد حسین وخسروی ،محمد رسول(1387).بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران. فصلنامه اقتصاد مقداری(بررسی های اقتصادی سابق)دوره 5.شماره2. تابستان .
عباسیان ،مریم.چمن،رضا.موسوی،سیدعباس.امیری،محمد.غلامی طارم سری،مهشید.ملکی،فهیمه.راعی ،مهدی .(1392).تحلیل شکاف بین ادراکات و انتظارات دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی با استفاده از مدل سروکوال.مجله دانشگاه علوم پزشکی قم .دوره7.شماره2.بهار92.ویژه نامه آموزشی.صفحه2الی9.
علاقبند، مهدی، درآمدی بر سرمایه اجتماعی، ماهنامه فصل نو، مهر ماه 1384.
علوی، سید بابک، سرمایه اجتماعی، ماهنامه تدبیر، سال دوازدهم، شماره 116، مهر 1380.
علوی تبار، علیرضا، مشارکت در امور شهرها، تهران: نشر سازمان شهرداری ها، چاپ اول، تهران، 1379.
فقیهی، ابوالحسن و فیضی، طاهره (1385) سرمایه اجتماعی رویکردی نو در سازمان،فصلنامه دانش مدیریت ،سال19،شماره72،صفحه 23-46.
فوکویاما، فرانسیس، پایان نظم (بررسی سرمایه اجتماعی و حفظ آن)، غلام عباس توسلی، تهران: نشر جامعه ایرانیان، چاپ اول، 1379.
کاوسی، اسمعیل، پایان نامه دوره دکتری، طراحی و ارائه الگوی اندازه گیری سرمایه اجتماعی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
کردنائیج، اسدالله، دلخواه، جلیل، 1383، مشتری مداری و الگوهای اندازه گیری رضایت مشتریان، مدیریت و توسعه، شماره 32.
کردنائیج، اسدالله، 1384، مشتری مداری، رمز موفقیت سازمان های متعالی، مطالعات مدیریت 44-43.
مقیمی، سید محمد.امامی،فرزانه.کاظمی ،معصومه.(1390).ارزیابی و اولویت بندی شاخصه های سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی در نظام دانشگاهی .مدیریت فرهنگ سازمانی .دوره نهم.شماره2.پاییز وزمستان 1390.صفحات29-60.
مورهد و گریفین، رفتار سازمانی، سید مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، تهران: انتشارات مروارید، چاپ هشتم، 1383.
میرسپاسی، ناصر، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار، تهران: انتشارات میر، چاپ بیست و سوم، 1383.
نوین فر،علی.یوسفی افراشته،مجید.صیامی،لیلا.جواهری دانشمند،محمد.(1390).ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه پیام نور همدان براساس مدل سروکوال.فصلنامه پژوهشی وبرنامه ریزی در آموزش عالی.شماره 61صفحه 151-135
هاشمی گلپایگانی، م، 1372، بحران ها و چالش ها در نظام آموزش عالی جهان، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 1(3)، 8-5.
هاشمیان فر،سیدعلی.عبدالمحمدی،امیر.حیدرخانی،هابیل.امانی،محبوبه.(1391).تحلیلی بر سرمایه اجتماعی دانشجویان.نمونه مورد مطالعه:دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران.فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی –واحد شوشتر.سال6.شماره19.صفحه208-187.