دانلود پایان نامه : پایان نامه – مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در بوشهر با تاکید بر توریسم ساحلی -فروش فایل

دانلود پایان نامه : پایان نامه – مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در بوشهر با تاکید بر توریسم ساحلی -فروش فایل

دانلود پایان نامه : پایان نامه – مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در بوشهر با تاکید بر توریسم ساحلی -فروش فایل

پیشنهادات برای بهبود عمومی برنامه ریزی گردشگری در ایران

زدودن رویکرد برنامه ریزی جامع از سیستم و نظام برنامه ریزی کشور در سطوح گوناگون و جایگزین کردن رویکردهای اخیر برنامه ریزی از جمله رویکرد برنامه ریزی فراگیر بلند مدت و رویکرد برنامه ریزی استراتژیک. تدوین شرح خدمات تهیه طرح های توسعه گردشگری در سطوح گوناگون متناسب با رویکرد های اخیر برنامه ریزی و بستر سازی برای بکارگیری این رویکرد برنامه ریزی.

تعریف و ایجاد سیستم قوی فن آوری اطلاعات بمنظور ایجاد انواع پایگاههای داده و اطلاعات و جریان مستمر داده و اطلاعات بنحوی که تمامی تغییرات و تحولات در سیستم، محیط و اجزاء آن بصورت بهنگام در اختیار برنامه ریزان و مدیران قرار گیرد.

ضعف و ناتوانی در زمینه فناوری اطلاعات و فناوری ارتباطات و اطلاعات از محدودیت های اساسی است که صنعت گردشگری بدون تکیه بر این فن آوری هرگز توسعه مطلوب را بخود نخواهد دید. این محدودیت نیز امکان برنامه ریزی، مدیریت ، بازخورد مستمرّ عملکرد سیستم و ارزیابی را با مشکل مواجه مینماید. لذا بکارگیری و سیستم اطلاعات جغرافیایی و سیستم اطلاعات مکانی و برای تهیه نقشه های گردشگری پیشنهاد میگردد.

ایجاد یک فرایند باز خورد و ارزیابی مستمرّ با بکارگیری سیستم فن آوری اطلاعات و واحد کنترل (پیشنهاد شده در دو بند فوق)بسیاری از طرح ها و برنامه های توسعه گردشگری تدوین شده در کشور ما متاسفانه فاقد بخش ضوابط و مقررات هستند. در حالیکه قوانین، ضوابط و مقررات اهمیت بسیار زیادی در عملی شدن و موفقیت برنامه ها دارند. تهیه و تصویب برنامه های توسعه گردشگری بدون تدوین ضوابط و مقررات همواره محکوم به شکست خواهد بود. هر برنامه توسعه گردشگری باید و ضوابط و مقرراتی را برای کیفیت و کمیت توسعه داشته باشد.

گردشگری فعالیتی پیچیده، دارای ابعادی متنوع و جزو علوم بین رشته ای است. از اینرو توسعه آن از حیطه یک تخصّص خاص خارج بوده و مشارکت متخصّصین در رشته های گوناگون از جمله: روانشناسی، ،مدیریت، حقوق، برنامه ریزی شهری و منطقه ای، معماری، شهرسازی، محیط زیست، کشاورزی، بازاریابی ،جغرافیا، جامعه شناسی، مردم شناسی و غیره را می طلبد. موفقیت گردشگری در یک پهنه جغرافیایی در گرو مشارکت واقع بینانه تمام عوامل موثر خواهد بود. و امور برنامه ریزی گردشگری به مشاوران و متحصصین ذیصلاح و واجد شرایط سپرده شود. ناظر ذیصلاح برای نظارت بر نحوه و کیفیت برنامه های توسعه گردشگری انتخاب گردد.

هدفمند نمودن تحقیقات و پژوهش های بخش علمی و دانشگاهی کشور با نیازهای بخش گردشگری. بسیاری از پایاننامه ها و تحقیقات یا بصورت تکراری انجام میشوند و یا به دلیل سلیقه ای بودن، موضوعات آنها در اولویت قرار ندارد. در عین حال بسیاری از موضوعات منتخب متناسب با سطح علمی و نیاز کشور ما نیستند. این مشکل به هدر رفتن بخش عظیمی از سرمایه های علمی و رشد آرام و نا متوازن گردشگری منجر میگردد.

در حال حاضر مدیریت رایج در کشور ما عموماٌ مدیریت سنتی است. در بخش گردشگری نیز چنین وضعیتی مشهود است. حرکت از مدیریت سنتی به سمت مدیریت مدرن و علمی هنوز در کشور ما و بخصوص در بخش دولتی و عمومی تحقق نیافته است.روند تصمیم سازی و تصمیم گیری در بخش گردشگری ایران بالتّبع از نظام برنامه ریزی موجود کشور چندان مبتنی بر بکارگیری و تحلیل داده و اطلاعات نیست بلکه بیشتر ماهیت سلیقه ای و سنتی دارد.

در نهایت یادآوری این نکته ضروری است که هرچند اعمال این تغییرات در نظام برنامه ریزی شهری و منطقه ای کشور هزینه بر میباشد با این وجود مزایای آن در بلند مدت بمراتب بسیار بیشتر و چشمگیر تر و گام بلندی در نیل به توسعه گردشگری خواهد بود.(ابراهیم زاده،1388، 25)

متن کامل :

 

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~