پایان نامه پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در بوشهر با تاکید بر توریسم ساحلی

تعریف گردشگری ساحلی

ریشه گردشگری در مناطق ساحلی را باید در دوران روم باستان، هنگامی که اولین خانه های رومی در بخش شمالی اَپِنین پِنینسولا ساخته شد، جستجو کرد. در طول قرن ها فرهنگ آن رشد کرده، به گونه ای که از نیمه قرن 18، به عنوان یکی از ویژگی های وابسته به دریا مطرح شده و از نیمه دوم قرن بیستم نیز تفرجگاه های ساحلی با گسترش انبوه گردشگران روبه رو شده است.(آقاجانی،1387، 12)

آنچه مسلم است ساحل به عنوان یکی از ظرفیت های ارتقای منظر شهری و جذب توریست، نقش مهمی را در جذب گردشگر ایفا می نماید. گذراندن اوقات فراغت در کنار برقراری تعاملات اجتماعی و همچنین خاطره انگیزی و ارتباط با جنبه های گوناگون آب و …، عرصه طبیعی سواحل را به یک مکان دلپذیر و محبوب گردشگران تبدیل کرده است. تفرجگاه های ساحلی، با رویکردهای جدیدی در ارتباط با توسعه وگسترش رو به رو است؛ از مهم ترین تغییرات حاصله در فرایند شکل گیری و گسترش گردشگری ساحلی، می توان تغییر نوع نگاه گردشگر در برخورد با تفرجگاه ساحلی را نام برد. زمانی، نیاز گردشگران تنها در بازدید از ساحل و دریا تعریف می شد، در حالی که گردشگر امروزی در جستجوی تجربیات متفاوتی از فعالیت های ورزشی، تفریحی، فرهنگی و میراث طبیعی است.

قدر مسلم جوابگویی به این تغییر نگاه، مستلزم برنامه ریزی همه جانبه است؛ چراکه در غیر این صورت صنعت گردشگری که آن را «صنعت بدون دود» نیز نامیده اند، موجب از دست رفتن منابع فرهنگی و طبیعی می شود. از این رو مبحث ظرفیت تحمل2 به عنوان یک نکته مهم در توسعه پایدار تفرجگاه های ساحلی باید مد نظر قرار گیرد (Gunn, 1994). ظرفیت تحمل را می توان حداکثر تعداد افرادی که بدون افت کیفیت تجربه تفریحی از محیط استفاده می نمایند، تعریف کرد. البته باید به این تعریف، عبارت بدون ایجاد اثرات منفی ناخوشایند بر جامعه، اقتصاد و فرهنگ مقصد گردشگری را نیز اضافه نمود (Inskeep, 1991). از این رو گردشگری هم می تواند اثرات مثبت بر محیط زیست بگذارد و هم اثرات منفی و یا اینکه هیچ اثر قابل توجهی نداشته باشد؛ که این امر در ارتباط با برنامه توسعه و چگونگی برنامه ریزی و مدیریت مشخص می شود. پیامدهای مثبت آن، در ایجاد و افزایش امکانات رفاهی، زمینه های اشتغال، تعاملات فرهنگی، آشنایی با ناشناخته ها و بهبود پایه های اقتصادی تحقق می یابد و اگر توسعه گردشگری و برنامه ریزی آن با دقت صورت نگیرد، شاهد اثرات منفی و نامطلوبی همچون انواع آلودگی ها در زمینه های اکولوژیکی و زیست محیطی خواهیم بود (آقاسی زاده،1387، 15)

متن کامل :