مراحل تدریس این الگو عبارت است از، الگوی تدریس غیرمستقیم، الگوی کاوشگری علمی

دانلود پایان نامه

۳- تحکیم سازمان شناخت از طریق یادگیری فعال و توافق مجدد و یک نظم منطقی
۴- تحکیم سازمان شناخت از طریق یادگیری فعال و توافق مجدد و یکپارچه(ترکمندی 1388، 3).
2-22- الگوی یادسپاری
این الگو باعث تأکید بر پردازش اطلاعات، افزایش یادسپاری و درونی کردن اطلاعات در دانش آموزان می‌شود. معلم و شاگردان به‌صورت یک گروه برای دادن مطالب جدید جهت یادسپاری تلاش می‌کنند. این الگو نیاز به‌عکس، وسایل مجسم، فیلم و سایر مطالب دیداری و شنیداری دارد. معلم شاگردان را در تعیین موضوع‌ها، جهت‌ها و تصویرهای کلیدی یاری می‌کند. این الگو دانش آموزان را در تسلط بر حقایق و افکار سیستمی برای یادسپاری تقویت قدرت ذهنی و افزایش یادسپاری کمک و در تمام مراحل و سنین کاربرد دارد.
2-22-1- مراحل تدریس این الگو عبارت است از:
۱- توجه به مطالبی که باید یادسپاری شوند. از طریق خط کشیدن زیر آن‌ها
۲- ایجاد ارتباط از طریق فنون کلمه کلیدی و کلمه جایگزین
۳- بسط تصاویر
۴- تمرین و یادآوری به‌منظور آموخته شدن کامل(مرعشی 1387، 2).
2-23- الگوی رشد عقلی
این الگو باعث سازگاری و متناسب نمودن آموزش با مراحل رشد فراگیران می‌شود. در این الگو کاوشگری در جوی اجتماعی و عقلی آزاد همراه است. معلم باید جو تسهیل‌کننده‌ای ایجاد تا شاگرد احساس خود را آزادانه بیان کند. این الگو منجر به تقویت جنبه‌های انتخابی رشد شناختی و جنبه‌های عاطفی و اجتماعی در دانش‌آموزان می‌شود(مرعشی 1387، 2).
2-23-1- مـراحل تدریس این الگو عبارت‌اند از:
۱- به وجود آوردن موقعیتی که مطابق رشد دانش‌آموز باشد.
۲- کاوشگری از طریق دریافت پاسخ‌های دانش آموزان.
۳- انتقال از طریق بررسی استدلال دانش آموزان(مرعشی 1387، 3).
2-24- الگوی کاوشگری علمی
این الگو باعث آموزش علمی به سبک‌های مشخص و آموزش مفاهیم بنیادی در دانش آموزان می‌گردد. رسالت معلم در این الگو پرورش کاوشگری، ایجاد جوی توأم با همکاری و داشتن انعطاف است. این الگو منجر به دانش علمی تعهد به کاوشگری علمی، ژرف‌اندیشی و روح مهارت همکاری در دانش آموزان می‌شود.
2-24-1- مـراحل این الگو عبارت‌اند از:
۱- فراهم آوردن زمینه جستجو برای دانش آموزان
۲- تعیین مسئله از سوی دانش آموزان
۳- مشخص کردن مسئله در هر جستجو توسط دانش آموزان
۴- دانش آموزان به حدس در خصوص راه‌های توضیح مشکل می‌پردازند(ترکمندی 1388، 2).
2-25- الگوی تدریس غیرمستقیم
این الگو باعث مشارکت فراگیران در یادگیری شده و به آن‌ها یاد می‌دهد که چگونه خود را به فراگیری مطالب پرداخته و مسائل را حل نمایند. معلم نقش هادی، راهنما و تسهیل‌کننده را دارد و دانش‌آموز آغازکننده به‌نحوی‌که معلم به دانش آموزان کمک می‌کند تا مسائل را تعریف و برای حل موفقیت‌آمیز آن‌ها اقدام نمایند. همچنین معلم بایستی مکانی آرام توأم با جو مثبت و اطلاعات موردنیاز برای دانش آموزان فراهم نماید. این الگو دانش آموزان را قادر به افزایش آگاهی فردی، رشد خود، هدف‌های اجتماعی و تحصیلی متنوع می‌نماید (ترکمندی 1388، 2).

مطلب مشابه :  آلودگی های زیست محیطی