مرحله فعالیت گروهی و انجام وظایف انفرادی، مرحله درسی کوتاه و فشرده، مرحله مشارکت و جمع‌بندی

دانلود پایان نامه

عده‌ای صاحب‌نظر هستند، که دورهم جمع شده و تبادل‌نظر می‌کنند. (البته تعداد افراد در سمینار محدود باشد، حداکثر 100 نفر که به گروه‌های کوچک 10 الی 15 نفری تقسیم می‌شود و تبادل‌نظر می‌کنند و درنهایت کل گروه‌ها به تبادل‌نظر می‌پردازند)
2-16-2- کنفرانس
محققی به نظریه‌ای رسیده است، آن را برای دیگران مطرح می‌کند.
2-16-3- سمپوزیوم
ترکمندی (1388، 3) بیان کرده است سمپوزیوم مانند سمینار است و تنها تفاوت آن با سمینار در این است که افرادی که در سمپوزیوم شرکت می‌کنند سطح آگاهی‌شان از دیگران برتر وتخصصی‌تر است (در سطح بالاتری از سمینار قرار دارد).
2-17- روش تدریس کارگاهی
2-17-1- مرحله ارائه درس کوتاه
دراین مرحله مبانی نظری موردبحث توسط مدرس کارگاه تبیین و تحلیل می‌شود.
2-17-2- مرحله فعالیت و کار
دانش آموزان، دانشجویان و یا کارورزان و مربیان شرکت‌کننده در کارگاه به گروه‌های کوچک 2 الی 3 نفره یا انفرادی تقسیم و بر روی موضوعات تعیین‌شده فعالیت می‌نمایند (مرعشی 1387، 4).
2-17-3- مرحله مشارکت:
در این مرحله مجدداً دانش آموزان شرکت‌کننده در کارگاه که به گروه‌های 2 الی 3 نفره یا انفرادی تقسیم‌شده بودند، دورهم جمع می‌شوند، که به بحث و بررسی جمع‌بندی موضوعات تعیین‌شده می‌پردازد. (حداکثر زمان این مرحله از کل زمان کارگاه است). بدیهی است که در اجرای کلاس کارگاه آموزش باید از روش مهارت‌آموزی (ابتدا و انتهای فعالیت کاملاً مشخص‌شده است) سود جست. کاربست روش تدریس کارگاهی می‌تواند نتایج آموزش را تضمین کند. البته با رعایت نکات زیر:
2-17-3-1- مرحله درسی کوتاه و فشرده
۱. معلم ابتدا اهداف و انتظاراتی که از کارورزان و دانش آموزان دارد، دقیقاً بیان و تحلیل می‌نماید و از طریق آزمون تشخیصی، رفتار ورودی آن‌ها را می‌سنجد.
۲. معلم مبانی نظری هر محور کلی را در سالن عمومی تبیین و تحلیل نموده و به رفع اشکالات کارورزان یا دانش آموزان در ابعاد نظری می‌پردازد. البته بهتر است قبل از تشکیل کارگاه مبانی نظری را (به‌منظور تسلط دانش آموزان) برای آن‌ها ارسال کند.
۳. سپس معلم (مدرس) دانش‌آموزان را به گروه‌های کوچک کاری تقسیم نموده و یک نفر به‌عنوان مسئول و گزارش‌گر و یک نفر به‌عنوان منشی انتخاب که جلسات کارگاهی را اداره و نکات کلیدی را یادداشت نمایند.
۴. زمان بهینه برای این مرحله حداکثر معادل کل زمان کارگاه آموزشی است(بخشی 1391، 2).
2-17-3-2- مرحله فعالیت گروهی و انجام وظایف انفرادی
۱ در این مرحله کار مسئول گروه کاری، همانا استخراج مفاهیم کلیدی براساس مباحثات همه کارورزان است، سپس منشی گروه کاری کلیه نکات کلیدی را (که در موردتوافق اکثریت گروه است) نوشته و طبقه‌بندی می‌نماید. شایسته است که منشی جلسه کلیه نکات مطروحه را بر روی تابلو نوشته تا کلیه دانش آموزان آن‌ها را مشاهده و سرانجام پس از نهایی شدن روی کاغذ منعکس نماید.
۲ زمان بهینه برای این مرحله حداکثر معادل کل زمان کارگاه آموزشی است.
۳ محل تشکیل گروه‌های کاری باید جدا از یکدیگر باشد(ترکمندی 1388، 4).
2-17-3-3- مرحله مشارکت و جمع‌بندی
1(کلیه دانش آموزان در سالن عمومی جمع شده و سپس مسئولین گروه‌های کاری به ترتیب گزارشی از نتایج مباحثات بر روی موضوعات مطروحه را ارائه و سپس نکات کلیدی مشخص و توصیه‌های کاربردی به عمل می‌آورند.
2) زمان بهینه برای این مرحله همان حداکثر معادل کل زمان کارگاه آموزشی است. در پایان یعنی مرحله ارزشیابی و بازخورد کارگاه، مدرس به اجرای آزمون پس خروجی پرداخته و آن را با آزمون پیش ورودی مقایسه می‌نماید و نگرش دانش آموزان را نسبت به کارگاه (البته بدون ذکر نام) دریافت می‌کند(مرعشی 1387، 2).

مطلب مشابه :  شخصی سازی بر اساس مکان