مسئولیت بین المللی

مسئولیت بین المللی

مسئولیت بین المللی

– محبی محسن «ماهیت حقوقی دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده از دیدگاه حقوق بین الملل» مجله حقوقی شماره هجدهم و نوزدهم، انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین الملل، 74/1373، ص127، همچنین غلامی حسن مأخذ پیشین، ص170.
– John R.Dugard. Report to I.L.C. (2000). P . 15 . Doc A/ CN 4/ 506- Add .1.
– H.F.Van Panhuys, The Role of Nationality In International Law: An out line (1959) p.92. in John R Dugard. Report to I.L.C (2000) note 26 . p . 15 . Doc A/CN 4/506/Add.l.
– Artiele 9 of the drati D.P. (2000). A/CN.4/506/Add.1.
– بارسلونا تراکشن شرکتی بود که براساس قوانین داخلی کانادا تأسیس وب ه ثبت رسید و اقامتگاهش در آنجا بود. بنابراین کانادا قانوناً دولت متبوع شرکت مزبور محسوب می گردید، اما بیش از 88 درصد سهام شرکت مزبور در اختیار سهامداران بلژیکی بود. یعنی شرکت عملاً توسط سهامداران بلژیکی کنترل می گردید.
– Borcelona Traction. Light and Power Company Limited Case. I.C.J. Reports. 1970: p 46.
– در نظامهای حقوقهای داخلی ضوابط تعیین تابعیت اشخاص حقوقی عبارتند از: 1- تابعیت اعضاء و شرکاء شخص حقوقی 2- اراده مؤسسین شخص حقوقی 3- تابعیت کشور محل تعهد سهام «پذیره نویسی» 4- محل تشکیل شخص حقوقی 5- مرکز فعالیت و عملیات شخص حقوقی 6- مرکز اصلی شخص حقوقی 7- ملاک کنترل. صفار محمد جواد، شخصیت حقوقی، نشر دانا، پاییز 1373، چاپ اول، ص336 تا ص354.
– G.Schwarzenberger . op . cit . Vol . 1 . 388-392.
– در بند 1 ماده 7 بیانیه الجزایر 1981 مربوط به حل و فصل دعاوی میان ایران و ایالات متحده برای حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی دو ملاک مورد استفاده قرار گرفته است: 1- محل ثبت شرکت 2- تابعیت 50 درصد یا بیشتر از سهامداران شرکت. بنابراین دولتی می تواند از ناحیه یک شرکت اقامه دعوی نماید که دو شرط مزبور در آن جمع باشد.
– فیوضی ، رضا، مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی، 2536، ص85.
– فیوضی همان، ص354.
همان ، ص85.
– Withelm karl Geck. “Diplomatic Protection”, in E.P.I.L. vol. 10. 1987 . p 106.
– دکترین پیوند واقعی در قضیه معروف نوته بام دعوی بین لیختن اشتاین و گواتمالا در رأی دیوان دادگستری بین المللی نموده پیدا کرد، آنجا که دیوان با عدم وجود رابطه ای واقعی، معتقد بود لیختنشتاین نمی تواند حایت دیپلماتیک خود را نسبت به نوته بام در قبال گواتمالا (در حالیکه نوته بام واجد هر دو تابعیت بود) ابزار نماید. در اجرای حمایت دیپلماتیک تابعی می تواند مستند و معتبر باشد که عملی و حقیقی باشد. در دعوی حاضر، چنین ویژگی در تابعیت نته بام مشاهده نمی گردد. بدین تنه بام ولیخنن اشتاین هیچ نوع علقه قطعی و عملی وجود ندارد.
Notebohn lci Rcporl. 1955 : p4.
– با نگاهی به رویه قضائی بین المللی، دعوی معروف بارسلونا تراکشن از جمله دعاوی است که به خوبی می تواند حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی را نمایان سازد.
گروه بارسلونا تراکشن با مشارکت چند شرکت در سال 1911 در شهر تورنتو کانادا به منظور اجرای پروژه های تهیه برق و ایجاد خدمات عمومی در ناحیه کاتالونی اسپانیا به وجود آمد. مرکز و اقامتگاه قانونی آن شهر تورنتو کانادا بود در همانجا به ثبت رسیده و تابعیت کانادایی داشت. رسیدگی به حسابها و محل ثبت سهام در آن کشور بود و مجامع عمومی برای چندین سال در آنجا تشکیل می شد. محاسبه مالیات شرکت براساس قوانین مالیاتی آن کشور بود. بنابراین رابطه نزدیک و محکم بین این شرکت و کانادا برقرار شده بود، هرچند شرکت از همان ابتدا فعالیتهای تجاری در خارج از کانادا داشت، اما ارتباطات بارسلونا تراکشن با کانادا چند جانبه بود. بیش از 88 درصد سهام وس رمایه شرکت متعلق به اتباع بلژیک بود. بنابر رویه معمول بارسلونا تراکشن جهت اجرای طرحهای مربوط، چند شرکت مختلف بوجود آورد که به استثناء سه شرکت به اسامی:
1- Ebro Lligation a and power cy.L.t.d
2- Catalonian and cy l.t.d
3- Intemational Utilities Finance. L.t.d
که سهام تقریباً کلی و تابعیت کانادایی داشتند چند شرکت نیز به اسامی:
1- Societe international d Enqngie Hydro Electroque (sidro)
2- Societe de transports et dEntereprises Industrielles (sofina)

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~