مسئولیت پذیری و پاسخگویی

روند تکاملی روابط عمومی با تأکید بر فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات از شش ویژگی مشخص بهره میبرد:
تعاملی بودن
جمع زدایی
ناهمزمانی: غلبه بر زمان
تمرکز زدایی: قدرت دریافت کنندگان
انعطاف پذیری
ظرفیت بیشتر برای توزیع و گردآوری اطلاعات(شکرخواه، 12،1379).
با استفاده از فناوری های اطلاع رسانی همراه با سرعت و فراگیری این ابزارها امکان بازخورد نظرات جامعه در فرایند های تصمیم گیری و تعامل با دستگاه های ذی ربط فراهم می شود. با پیشرفت هایی که در عرصه فناوری های نوین اطلاعات وارتباطات رخ داده است برنامه های روابط عمومی در دنیای رسانه های نوین نیازمند تصمیم گیری مناسب برای برقراری ارتباط است. آنلاین شدن روابط عمومی ،روابط عمومی را از حالت یک سویه وعمودی به حالت ارتباطات افقی متقارن و دوسویه میآورد. با این تغییرات و تحولاتی که توسط فناوریهای نوین در حوزه روابط عمومیها به وجود آمده است (شکر خواه، 1379 ، 7).
فناوریهای کاربردی در روابط عمومی:
فناوریهای کاربردی در روابط عمومی به دو دسته تقسیم میشوند:
فناوریهای کاربردی در برقراری ارتباط، جمع آوری و پردازش اطلاعات.
فناوریهای کاربردی در برقراری ارتباط تعاملی و دوسویه با افراد جامعه و ارباب رجوع و مخاطبان
فناوری های کاربردی، فناوری جمع آوری و پردازش اطلاعات مهمترین ابزار کارشناسان روابط عمومی الکترونیک برای گردآوری اطلاعات و اخبار از منابع اینترنتی برای بهره برداری در سازمانها هستند. یکی از کارهای روابط عمومیها جمع آوری اخبار و گزارشهای منتشره در رسانهها، دسته بندی و تحلیل آنها برای ارائه به مدیران رده های مختلف سازمانی است. روابط عمومی سازمان چشم بیدار سازمان در محیط اینترنت است. به کارگیری ابزارهای موجود در اینترنت برای حوزههای مختلف سازمانی است. به کارگیری ابزارهای موجود در اینترنت برای حوزه های مختلف روابط عمومی نیازمند به کارگیری استراتژیها و تلاش هایی در عصر ارتباطات و فهم چگونگی به کارگیری این ابزارها متناسب با این محیط جدید و متغیر است(شریف کاظمی 42،1391).
پیش از پیدایش روابط عمومی مجازی یا روابط عمومی الکترونیک و دریافت خدمات روابط عمومی مستلزم حضور فیزیکی ارباب رجوع به ادارات وشرکت ها وصرف هزینه های رفت وآمد بود.اما ظهور این پدیده نه تنها نیاز به حضور فیزیکی را کمرنگ کرده است ،بلکه مزایای متعدد دیگری هم دارد.در واقع با رویکرد روابط عمومی دوفضائی شده ،از این پس روابط عمومی باید باز تعریف جدید از روندهای کاری خود داشته باشند. وسطح حضور ارتباطات وخدمات را از سطح غیر حضوری ویا حضور مجازی متمایز کنند تا”ارتباطات آسان” را برای کاربران ،مخاطبان، سهامداران و اعضای سازمان فراهم آورند(عاملی،24،1387).
نظام جامعه صنعتی بر پایه رسانه های جمعی از جمله تلویزیون، رادیو و چاپ نشریات قرار داشت فناوری های نوین امکان توزیع گسترده پیام یک سویه از یک مبدا به چند مقصد را فراهم می سازد. انتشار گسترده ای اینترنت، ارتباطات سیار، رسانه های دیجیتال و تنوعی از ابزارهای نرم افزاری اجتماعی در سراسر جهان، نظام ارتباطات را به شبکههای مشترک و تعاملی تبدیل کرده است که در داخل و خارج را به هم مرتبط میسازد. اشکال جدید رسانههای اجتماعی مثل سیستم پیام کوتاه، بلاگ ها، سایت های شبکه ای اجتماعی، پادکست ها و ویکیها به جریان اطلاعاتی چند به چند نفر کمک میکنند. آنها محیط های برگزیده ای را برای ارتباطات شهروندی و ژورنالیسم مشارکتی فراهم ساختهاند.
ICT به ویژه گوشی های تلفن همراه،به عنوان تلفن همراه،به عنوان تامین کنندگان درآمد برای دموکراسی الکترونیک تلقی می شوند.آنها از سوی سیاست مداران برای کسب حمایت و از سوی سیاست مدارن در جامعه مدنی برای تامین اطلاعات برای الکترونیکی کردن تصمیم گیری مورد استفاده قرار گرفته است.
بسیاری از تامین کنندگان استدلال کرده اند که ICT ها (فناوری های اطلاعاتی ) می توانند به شکلی مثبت بر شفاف سازی،مسئولیت پذیری و پاسخگویی و توانمند سازی شهروندان به واسطه جریانات فزایندهی اطلاعات بین سازمان و شهروندان تاثیر بگذارند(52 ، 2011،Haidar & Mcloughlin & Scott).
روابط عمومی حرفه ای با استفاده از روشهای تکامل یافته در رسانه های دیجیتال اجتماعی وبا استفاده از تاکتیک ها واستراتژی مناسب چالش های موجود را به فرصت تبدیل می نماید تا سازمان وسهامداران را در رسیدن به اهداف خوب یاری نماید
( The State Of Public Relations 2014.18 ).
مزایای بهره مندی روابط عمومی از فناوری های نوین ارتباطی:
استفاده از فناوری های نوین ارتباطی ازجمله سایت در محورهای زیر خلاصه می گردد:
عرضه اخبار سازمان بدون واسطه و با نحو ارایه دلخواه – حذف دروازه بانی رسانه ها