مشارکت در تصمیم گیری

دانلود پایان نامه

4- وفاداری : حفظ آبرو و حیثیت؛
5- روراستی : تبادل نظر و دادن اطلاعات به صورت آزادانه.
مزیت عمده اعتماد بین افراد، تسهیم اطلاعات و همکاری می باشد. وقتی افراد اعتماد داشته باشند که به عقاید آنان احترام گذاشته می شود، آن ها تمایل بیشتری برای ارائه عقاید خلاق، اهداف و عقاید فردی دارند. چنین محیطی عقاید خلاق را در سازمان به وجود می آورد و تعارضات را در موقعیت برد-برد حل می نماید. «وارن بنیس» می گوید : «اعتماد چالش مدیران امروز و فردا می باشد» (Leona, 2000) .
2-2-14-5-روابط متقابل :
منظور از روابط متقابل، ارتباطات میان دو شخص یا دو گروه است که می تواند صورت های گوناگونی چون همکاری، مبادله، وصلت و دوستی به خود بگیرد. همچنین روابط متقابل می تواند در ارتباطات خانوادگی، همسایگی و ارتباطات متقابل در محیط کار را نیز شامل گردد. توسعه ارتباطات غیر رسمی باعث افزایش اعتماد متقابل می شود که این افزایش باعث کاهش اثر تفاوت های ناشی از مقام می شود (مورهد، گریفین، 1383).
2-2-14-6-مشارکت :
منظور از مشارکت، درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت های گروهی است که آنان را برمی انگیزد تا برای دست یابی به اهداف گروهی یکدیگر را یاری نمایند و در مسئولیت کار شریک شوند (علوی، 1379).
معمولاً زمینه های مشارکت به صورت زیر تقسیم بندی می شود :
1-مشارکت در تصمیماتی که در زمینه های فنی اتخاذ می شود؛
2-مشارکت در زمینه های امور کارکنان، این نوع مشارکت در قانون شورای اسلامی کار به طور نسبتاً گسترده ای پیش بینی شده است؛
3-مشارکت در تصمیم گیری های مالی نظیر سرمایه گذاری، توزیع درآمد، تسهیم منافع و غیره؛
4-مشارکت در تصمیم هایی که در زمینه های عمومی اتخاذ می شود مانند تغییر ساختار واحد صنعتی، تغییر محل کارخانه، متوقف کردن یا گسترش واحد و نظیر این ها (میرسپاسی، 1383).
بنابراین آنچه که مهم است همکاری متعهدانه مردم با دولت به ویژه در قالب نهادهای مدنی و گروه های غیردولتی است. «فوکویاما» مشارکت اجتماعی را ابتدا در شرکت در انتخابات خلاصه کرده بود اما پس از آن شرکت در ورزش های گروهی را نیز مورد توجه قرار داد (فوکویاما، 1999).
2-2-15-آگاهی عمومی اطلاعات :
اطلاعات موثرترین و کارآمدترین ثروت و سرمایه هر ملت است. ثروتی که برخلاف ثروت های دیگر از بین نمی رود و هر چه مصرف شود قوی تر و کامل تر می شود. اطلاعات میزان دانشی است که اعضای شبکه اجتماعی از یکدیگر دارند ( بهرامی، 1381: 3) فوکویاما معتقد است که قبل از ورود به هر سیستم تجاری یا اجتماعی، باید آگاهی کافی درباره شبکه های اعتماد موجود در آن سیستم و ویژگی های آن را به دست آورد، زیرا اعتماد را پایه هرگونه مبادلات اقتصادی و اجتماعی می داند (علوی، 1380).
2-2-15-1- اخلاقیات :
اندیشمندان مدیریت، اصول اخلاقی را در نوشته های خود به صور گوناگون بیان داشته اند. پوزنرواسمیت به دو دسته از معیار های اخلاقی اشاره می کنند که یکی برفرد گرایی سنتی تاکید داردو دیگری بر همکاری و جمع گرایی عنایت و التفات دارد. به باور این دو نویسنده مدیران باید ضمن حفظ آزادی و ارزش های فردی، منافع جمعی و مصالح اجتماعی را نیز محترم شمردند (Posner & Schmit, 1994). فردریکسون اصول اخلاقی را برابری و عدالت اجتماعی و مصلحت عامه تعریف می کند و «دن هارت» بنیادهای اخلاقی سازمان را عزت و آبرو، نیک خواهی و عدالت می داند (Denhard, 1991) .
اصول اخلاقی بیشتر مربوط به رفتارهایی می شوند که تحت پوشش مقررات قانونی قرار نمی گیرند. مقررات قانونی بر رفتارهایی اعمال می شوند که الزاماً تحت پوشش اصول اخلاقی قرار نمی گیرند. قوانین کنونی بازتابی از قضاوت های معنوی و اخلاقی است ولی تمام نکات اخلاقی در آن گنجانده نشده است. بسیاری از افراد بر این باورند که اگر کسی قانونی را نقض نکند، در آن صورت اصول اخلاقی را رعایت کرده است. ولی دامنه اصول اخلاقی در مدیریت همان اصولی است که به هنگام تصمیم گیری و رفتار از نظر اخلاقی مدیران را هدایت و راهنمایی می کند. موضوع مسئولیت اجتماعی در گستره همین مطلب قرار می گیرد؛ یعنی به هنگام تصمیم گیری و اقدام، سازمان باید به گونه ای عمل نماید که به خیر و صلاح جامعه و خودش باشد (دفت، 1377).
2-2-15-2- مسئولیت اجتماعی :
مسئولیت اجتماعی را به صورت های مختلفی تعریف کرده اند که به برخی از آن ها اشاره می شود :
الف)مسئولیت اجتماعی مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان باید در جهت حفظ و مراقبت کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد (بارنی و گریفین، 1992).
ب) مسئولیت اجتماعی یکی از وظایف و تعهدات سازمان در جهت منتفع ساختن جامعه است به نحوی که هدف اولیه سازمان؛ یعنی حداکثر کردن سود را صورتی متعالی بخشد (رابینسون، 1980).
ج)مسئولیت اجتماعی وظیفه ای بر عهده موسسات است تا بر زندگی اجتماعی که در آن کار می کنند اثرات سوء نگذارند. نوع این وظایف به طور روشن تعریف نشده است، ولی کاملاً مشتمل بر وظایفی است چون : آلوده نکردن محیط، تبعیض قایل نشدن دراستخدام، اخلاقی عمل کردن، آگاه کردن مصرف کننده از کیفیت محصولات یا خدمات و بالاخره مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه (درک فرنچ، 1371).
حال با توجه به تعاریف ارائه شده، یک نمونه از شاخص های (متغیرهای) اندازه گیری مربوط به هریک از مولفه های شش گانه بعد اجتماعی از سرمایه اجتماعی مطرح و معرفی می شود. نمونه ای از سئوالات سنجش سرمایه اجتماعی را می توان چنین مثال آورد: «شما با این جمله که می شود به اکثر مردم اعتماد کرد، موافق هستید؟»
2-2-15-3-بعد فرهنگی :

مطلب مشابه :  هدف کلی ، مشارکت ، نیاز