سامانه پژوهشی – مطالعه سبک زندگی سلامت محور زنان واقع در سنین باروری (۴۹ – …

پایان نامه های ارشد سری هفتم

سامانه پژوهشی – مطالعه سبک زندگی سلامت محور زنان واقع در سنین باروری (۴۹ – …

با متغیر وابسته رابطه معناداری وجود ندارد. نتایج مدل های رگرسیونی نشان داد ۴ متغیر شامل خودکار آمدی سلامت، سلامت عمومی خود گزارش شده، مطالعه در حوزه سلامت و آگاهی از رفتار سلامتی توانستند ۴۶ درصد از تغییرات واریانس سبک زندگی سلامت محور زنان سنین باروری را تبیین کنند که در این میان خودکارآمدی سلامت، موثرترین متغیر است.
واژههای کلیدی : ارتقاء سلامت، سبک زندگی سلامت محور، زنان، سنین باروری، شیراز.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- بیان مسئله ۷
۱-۳- اهمیت و ضرورت ۱۰
۱-۴- اهداف تحقیق ۱۲
فصل دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳
۲-۱- تحقیقات داخلی ۱۴
۲-۲- تحقیقات خارجی ۱۹
فصل سوم …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳
۳-۱- نظریات مرتبط با موضوع ۲۴
۳-۱- ۱- مدل باور بهداشتی ۲۵
۳-۱-۲- نظریهی کنش منطقی و رفتار برنامهریزی شده ۲۶
۳-۱-۳- مدل تغییر رفتار ۲۸
۳-۱-۴- مدل قصد رفتاری ۲۹
۳-۱-۵ – مدل ارتقاء دهنده سلامت ۳۱
۳-۱-۶- نظریهی شناخت اجتماعی ۳۲
۳-۱-۷- نظریهی شبکه و حمایت اجتماعی ۳۵
۳-۲- چارچوب نظری ۳۶
۳-۳- مدل مفهومی و تجربی تحقیق ۴۱
۳-۴- فرضیات تحقیق ۴۳
فصل چهارم …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۳
۴-۱- روش و تکنیک تحقیق ۴۵
۴-۲- ابزار جمع آوری اطلاعات ۴۶
۴-۳- جامعه آماری و واحد تحلیل ۴۶
۴-۴- حجم نمونه و شیوه نمونه گیری ۴۷
۴-۵- پایایی ابزار سنجش ۴۸
۴-۶- تکنیکهای آماری تحلیل دادهها ۴۹
۴-۷- تعاریف متغیرها ۴۹
۴-۷-۱ – متغیرهای مستقل ۵۰
۴-۷-۲ – متغیر وابسته ۵۲
۴-۷-۳- متغیرهای بینابین ۵۲
فصل پنجم ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۲
۵-۱- آمار توصیفی ۵۵
۵-۲- آمار استنباطی ۷۰

Back To Top