دسته بندی علمی – پژوهشی : مطالعه سبک زندگی سلامت محور زنان واقع در سنین باروری (۴۹ – ۱۵ ساله ) …

پایان نامه های ارشد سری هفتم

دسته بندی علمی – پژوهشی : مطالعه سبک زندگی سلامت محور زنان واقع در سنین باروری (۴۹ – ۱۵ ساله ) …

۵-۲-۱- بررسی فرضیات ۷۱
۵-۲-۲- تحلیلهای چند متغیره ۸۵
۵-۲-۲-۱- نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره ۸۵
۵-۲-۲-۲- مدل تحلیل مسیر ۸۸
فصل ششم …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۲
۶-۱- پیشنهادات ۱۰۵
۶-۲- محدودیتها ۱۰۶
منابع ۱۰۷
منابع فارسی ۱۰۸
منابع انگلیسی ۱۱۴
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۱-۴ ضریب آلفای کرونباخ مقیاس های پرسشنامه ……………………………………………………………………………… ۴۸
جدول ۵-۱-۱ توزیع فراوانی و درصدی سن پاسخگویان و آمارههای توصیفی ………………………………………………. ۵۶
جدول ۵-۱-۲ توزیع فراوانی و درصدی وضعیت تاهل پاسخگویان ………………………………………………………………… ۵۷
جدول ۵-۱-۳ توزیع فراوانی و درصدی وضعیت اشتغال پاسخگویان …………………………………………………………….. ۵۸
جدول ۵-۱-۴ توزیع فراوانی و درصدی بعد خانوار پاسخگویان ……………………………………………………………………… ۵۹
جدول ۵-۱-۵ توزیع فراوانی و درصدی تحصیلات پاسخگویان ……………………………………………………………………… ۶۰
جدول ۵-۱-۶ توزیع فراوانی و درصدی درآمد ماهیانهی خانواده پاسخگویان ……………………………………………….. ۶۱
جدول ۵-۱-۷ توزیع فراوانی و درصدی مطالعه پاسخگویان در حوزهی سلامت…………………………………………….. ۶۱
جدول ۵-۱-۸ توزیع فراوانی و درصدی میزان استفادهی پاسخگویان از وسایل ارتباطی……………………………….. ۶۲
جدول ۵-۱-۹ توزیع فراوانی و درصدی هویت طبقاتی پاسخگویان ……………………………………………………………….. ۶۳
جدول ۵-۱-۱۰ آمارههای توصیفی نمرهی مقیاس حمایت اجتماعی و ابعاد آن ………………………………………….. ۶۴
جدول ۵-۱-۱۱ آمارههای توصیفی نمرهی مقیاس سبک زندگی سلامت محور و ابعاد آن …………………………… ۶۵
جدول ۵-۱-۱۲ سطوح سبک زندگی سلامت محور زنان مورد مطالعه ………………………………………………………….. ۶۶
جدول ۵-۱-۱۳ آمارههای توصیفی نمرهی مقیاس سلامت عمومی خودگزارش شده …………………………………… ۶۶
جدول ۵-۱-۱۴ آمارههای توصیفی نمرهی مقیاس خودکارآمدی سلامت عمومی………………………………………….. ۶۷
جدول ۵-۱-۱۵ توزیع فراوانی و درصدی سابقهی بیماری………………………………………………………………………………. ۶۸
جدول ۵-۱-۱۶ توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب سابقهی بیماری ……………………………………………. ۶۹
جدول ۵-۱-۱۷ آمارههای توصیفی سابقهی بیماری ………………………………………………………………………………………. ۶۹
جدول ۵-۱-۱۸ آمارههای توصیفی نمرهی مقیاس آگاهی زنان از رفتار سلامتی ………………………………………….. ۷۰
جدول ۵-۲-۱ نتایج ضریب همبستگی سن پاسخگو و سبک زندگی سلامت محور و ابعاد آن …………………….. ۷۲
تحلیل واریانس آنوا سبک زندگی سلامت محور و ابعاد آن بر حسب وضعیت تاهل …… ۷۳
تحلیل واریانس سبک زندگی سلامت محور و ابعاد آن بر حسب وضعیت اشتغال………… ۷۵
جدول ۵-۲-۴ نتایج ضریب همبستگی بعد خانواده و سبک زندگی سلامت محور و ابعاد آن ………………………. ۷۶
جدول ۵-۲-۵ نتایج ضریب همبستگی تحصیلات پاسخگو و سبک زندگی سلامت محور و ابعاد آن ………….. ۷۷
جدول ۵-۲-۶ نتایج ضریب همبستگی درآمد ماهیانه خانواده و سبک زندگی سلامت محور و ابعاد آن ……… ۷۷
جدول ۵-۲-۷ نتایج تحلیل واریانس سبک زندگی سلامت محور و ابعاد آن برحسب میزان مطالعه در حوزه سلامت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۸

Back To Top