فروش فایل پایان نامه : پایان نامه ارشد – مفهوم شفافیت سود

فروش فایل پایان نامه : پایان نامه ارشد – مفهوم شفافیت سود

فروش فایل پایان نامه : پایان نامه ارشد – مفهوم شفافیت سود

مفهوم شفافیت سودپایان نامه

کیفیت صورت های مالی افشاشده توسط شرکت ها برای استفاده کنندگان این اطلاعات از اهمیت درخور توجهی برخوردار است. این اطلاعات مالی کمک می کند تا سهامداران عملکرد گذشته شرکت، توانایی، ضعف ها، نقدینگی، توانایی پرداخت دیون و اثربخشی مدیریت را ارزیابی کنند (چنگ و همکاران[1]، 2010) همچنین، صورت های مالی به سهامداران در ارزیابی جریان های نقدی مؤثر بر تعیین ارزش ذاتی سهام کمک می کند. تردیدی نیست که هیچ کس به اندازه خود شرکت ها از وضعیت مالی شان آگاهی کامل ندارد وعدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان همواره وجود دارد. این ناهمسانی در دانسته های طرفین و احتمال وجود استفاده از این اطلاعات برای کسب منافع شخصی باعث ایجاد پدیده گزینش نادرست و خطر اخلاقی می شود (قائمی و وطن پرست، 1384). امروزه بیش از هر زمان دیگری بازارهای سرمایه گسترش یافته و کسب قدرت اقتصادی ساختاریافته در فراسوی مرزهای جغرافیایی، بازارهای سرمایه را جولانگاه خود قرار می دهد. ناگزیر بازار سرمایه بیش ازپیش مستعد بروز تبانی، تقلب و فساد است که متولیان مختلف اقتصادی در این بازار مرتکب می شوند. فساد و تقلب به اشکال گوناگون در بازار سرمایه رخ می دهد، اما آنچه بیشتر اهمیت دارد و آثار مخرب عینی و ذهنی ماندگاری بر بازار سرمایه در پی خواهد داشت، فساد مرتبط با گزارشگری مالی است. گزارشگری متقلبانه آن چیزی است که باعث ورشکستگی شرکت های انرون وورلدکام در آستانه ورود به قرن21 میلادی بود و موجب وارد آمدن شوک شدید به بازارهای سرمایه آمریکا شد. متولیان بازارهای سرمایه دنیا، امروز بر این موضوع اتفاق نظر دارند که شفافیت از مهم ترین راه های پیشگیری از این امر است (کلزیک[2]، 2004).

2-15 مفهوم کیفیت سود

در امور اقتصادی استفاده کنندگان برای تصمیم گیری و انجام تحلیل های خود به اطلاعات دقیق و قابل اتکایی نیازمندند و طبیعتاً فقدان اطلاعات  مناسب و مربوط، موجب اخلال در تصمیم گیری آنان می شود.

ارقام و گزارش های مالی، بخش مهمی از داده ها و اطلاعات موردنیاز این فرایند محسوب می شوند. درنتیجه تحقیقات تجربی متعددی، این تصور که سود مهم ترین منبع اطلاعاتی تلقی شده، تصمیم گیرندگان به سود بیشتر از هر معیار دیگری اتکا می کنند، به اثبات رسیده است (ثقفی و سدیدی، 1386)ولی باید به این نکته توجه شود که سود به عنوان مهم ترین منبع اطلاعاتی، امکان دارد منعکس کننده عملکرد واقعی شرکت ها و مدیریت آنان نباشد، زیرابه دلیل قابلیت انعطاف ذاتی استاندارد های حسابداری، تفسیر و به کارگیری روش های حسابداری در بسیاری از موارد تابع قضاوت و اعمال نظر مدیران می شود (خوش طینت و اسماعیلی، 1385)به همین علت، علاوه بر کمیت سود، باید به کیفیت آن نیز توجه شود.

بنگاه های اقتصادی در طول دوره عمر عملیاتی خود دچار فراز و نشیب هایی می شوند و همواره برخی از آن ها به دلیل عملکرد قوی خود به عنوان واحدهای موفق و برخی نیز به علت عملکرد ضعیفشان به عنوان واحدهای ناموفق شناخته می شوند. شرکت های یکه به علت استمرار در ضعف عملکردی خود دچار وخامت مالی می شوند، طبیعتاً به هر طریق ممکن سعی می کنند که از این وضعیت خارج شده، اوضاع مالی خود را سامان دهند و در صورت عدم توفیق در این امر، ورشکستگی عاقبتی است که در انتظار آنان است (الاترو همکاران[3]، 2008)یکی از راه هایی که مدیران شرکت های درمانده مالی ممکن است برای مخفی کردن عملکرد ضعیف خود(به قصدکسب فرصت و به تأخیر انداختن ورشکستگی)از آنان استفاده کنند، دست کاری افزایشی سود حسابداری است(رسنر[4]، 2003). که در صورت انجام به کاهش قابلیت اتکای سود های شرکت های مذکور می انجامد و کیفیت سود پایین می آید (دستگیر و همکاران، 1391).

2-16 روش های ارزیابی کیفیت سود

به طورکلی چهار روش برای ارزیابی کیفیت سود به شرح زیر مطرح است :

1) روش مبتنی بر مربوط بودن باارزش سهام: در این روش ارتباط بین مقادیر مختلف سود و قیمت سهام (بازار) به کمک رگرسیون اندازه­گیری می­شود. هر چه میزان ضریب همبستگی تعدیل شده بیش­تر باشد، سود متغیر مرتبط­تری باارزش است ( بارس و همکاران[5]، 2001).

2) روش مبتنی بر محتوای اطلاعاتی: در این روش ارتباط بین تغییرات قیمت یا بازده سهام، با سطوح یا تغییرات غیرمنتظره­ی مقادیر مختلف سود به کمک رگرسیون اندازه­گیری می­شود. هر چه میزان ضریب همبستگی تعدیل شده به یک نزدیک­تر باشد، نشان دهنده­ی بار اطلاعاتی بیش­تری است. (سجادی و محمدی، 1388).

3) روش مبتنی بر توانایی پیش بینی: در این روش مهم آن است که مقادیر گذشته سود بتواند مقادیر آینده را پیش بینی کند. هر چه میزان قدر مطلق میانگین خطای پیش بینی کمتر باشد، آن مقدار توانایی پیش­بینی بیش­تری دارد (سجادی و محمدی، 1388).

4) روش مبتنی بر سود اقتصادی: در این روش بیش­تر معیارهای مبتنی بر پیش­بینی هزینه­ی سرمایه مدنظر قرار می­گیرد. استنباط این است که این ارقام کیفیت بالاتری نسبت به سود حسابداری دارند. معیار ارزش افزوده اقتصادی ازجمله معیارهایی است که بر این روش اتکا دارد (کارنل و لاندسمن[6]، 2003).

 

2-17 مدیریت سود

هیلی و هلن (1999) مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوت های شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده کنند و ساختار معاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی دست کاری می نمایند. این هدف یا به قصد گمراه نمودن برخی از صاحبان سود در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت یا تأثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آن ها منوط به دستیابی به سود شخصی هست، صورت می گیرد.

تحلیل گران مالی انتظار دارند که شرکت ها به پیش بینی های انجام گرفته برسند و مغایرتی نداشته باشند، این مهم برای شرکت های یکه قابل اتکاءتر هستند، بیشتر صادق است. تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران از انحراف میان مقادیر پیش بینی شده و واقعی بسیار ناخشنود خواهند شد (کولینگ وود[7]، 2001).

از این مغایرت ها در خصوص با مدیریت سود، بیشتر استفاده می شود. در مغایرت منفی، صاحبان سود، مدیریت سود را تقلب می دانند درحالی که در مغایرت مثبت، مدیریت سود را اقدامی بدون مشکل و طبق صلاح دید مدیریت قلمداد می نمایند (فریدسون و آلوارز، 2002) برخلاف اینکه، اکثر افراد هموارسازی را سوءاستفاده از. انعطاف پذیری در گزارشگری می دانند، به نظر ما، مدیران باخرد که هدفشان افزایش ارزش شرکت هایشان هست، در چارچوب الزامات قانونی و حسابداری اقدام به بیشتر کردن ارزش شرکت تحت نظر خود، استفاده می نمایند (کیرشنهایتر و ملومند[8]، 2002). در مقابل، اگر داده های آورده شده در صورت های مالی به زیان صاحبان سود تغییر کند، تقلب مدیریت در جهت مقاصد فردی اش محسوب می گردد.

هانت، مویر و شلوین[9](1997) بررسی کرده اند که آیا صلاح دید مدیریت که در مدیریت سود اعمال می شود بر ارزش شرکت اثری دارد یا خیر. یافته های پژوهش های آن ها نشان داده که نشان دادن رقم پایین تر برای سود حاصل از اقلام معوق، باعث افزایش ارزش بازار سرمایه می شود. آشکار است هنگامی که نظرات شخصی مدیریت باعث کاهش سود می شود، یکپارچگی داده های ارائه شده در صورت های مالی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

بازی با ارقام مالی(نامی که گاهی اوقات برای مدیریت سود به کار می رود) می تواند تأثیر کاملاً منفی در هنگام کشف شدن باقی گذارد. با استفاده از حسابداری مدیریت سود، مدیریت می تواند تصورات سایرین نسبت به. عملکرد شرکتش را تغییر دهد. ارزیابی قدرت سودآوری شرکت ممکن است به اشتباه تعبیر شود و باعث تعیین نامناسب قیمت اوراق بدهی و سرمایه شود. هنگامی که اشتباهاتی کشف می شود، شرکت دیگر اطمینان بازار را به دست نخواهد آورد و این باعث کاهش شدید قیمت اوراق بدهی و سرمایه اش خواهد شد (مافورد و کومیسکی[10]، 2002).

 

2-18 عوامل مؤثر بر مدیریت سود

اندازه­ی شرکت

هر چه اندازه­ی شرکت بزرگ تر باشد، مدیران این شرکت ها انگیزه­ی بیشتری برای مدیریت سود خواهند داشت. زیرا، با بزرگ تر شدن شرکت ها، مسئولیت پاسخ گویی مدیران در مقابل ذینفعان بیشتر، افزایش می یابد (سجادی و همکاران، 1388) شرکت های بزرگ تر در مقایسه با شرکت های کوچک تر، از مدیریت سود بیشتری استفاده می­کنند (بیتی و همکاران[11]، 2002).

هر چه اندازه­ی شرکت بزرگ تر شود، احتمال دست یابی ساختگی به شاخص از قبل تعیین شده سود افزایش می­یابد (فرانکل و همکاران[12]، 2002).

[1] Cheng et al.

[2] Klzyk

[3] Elatr et al.

[4] Rznr

[5] Barth et al.

[6] Karnl & Landsmn

[7]  Collingwood

[8]  Kyrshnhaytr and Mlvmnd

[9]  Hunt, Muir & Shervin

[10] Mumford & Kvmysky

[11] Betty et al.

[12] Frankel et al.

 

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~