مقاله بزهکاری اطفال و نوجوانان، بزهکاری اطفال و نوجوانان

دانلود پایان نامه

وجه تمایز صغیر با کبیر در واقع قوه تمییز بوده لکن مدلول آن در قانون مدنی کسی است که به سن بلوغ نرسیده است (تبصره 1 ماده 1210 ق م ) یعنی زیر 15 سال تمام قمری در مورد پسران و زیر 9 سال تمام قمری در مورد دختران سن دارد این معنی را به راحتی می توان با ملاحظه مندرجات ورقه شناسنامه اشخاص احراز نمود.

 

[1] –  نظریه ها جرم شناسی ، فرانک پی . ویلیامز و ماری لین دی . مک شین ، ترجمه حمید رضا ملک محمدی ، نشر میزان ، چاپ اول بهار 1383 ، ص 42

[2]–  Garraud

[3] –  صلاحی ، جاوید ، همان، ص 228

[4]   –  السنهوری، عبدالرزاق احمد. الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، دارالحیاء التراث العربی، 1964 میلادی، ص 283-285.

[5] –  شامبیاتی ، هوشنگ ، بزهکاری اطفال و نوجوانان ، انتشارات مجد و ژوبین ، چاپ سیزدهم ، آبان 1384 ، ص63

[6] –  نساء آیه5

[7]  –  نائینی، میرزا محمد حسین، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، المکتبه المحمدیه، تهران، چاپ اول، 1373 هـ ق، ج1، ص 169- 170.

[8]   –  فیض ، علیرضا ، تطبیق در حقوق جزای عمومی ، انتشارات امیر کبیر ، چاپ دوم ، تهران ، 1389 ، صص 220 الی 229

مطلب مشابه :  انجمن روانپزشکی آمریکا