مقاله درمورد رطوبت نسبی، استان خراسان، خراسان شمالی

تخلیه ی آب خشکیها ، محیط ساحلی را برای پدیده ی انحلال مساعد می سازد . پدیده ی انحلال حتی در نواحی کم آب ، به علت وجود آلگها ، که در تاریکی گاز کربنیک ایجاد می کنند ، فعال است . در سنگهای غیر آهکی نیز پدیده ی انحلال فعال است . تجزیه ی شیمیایی آب ، بر اثر هیدرولیز ، یکی از چهره های فعال فرسایش ساحلی است . در محیط های زیر آب یکی از مشخص ترین نمونه های آن حضور صخره های مرجانی است . حیوانات حفار بیشتر در سنگ های سست فعالند . ریشه ی نباتات نمک دوست در متلاشی شدن سنگها دخالت دارند . گاهی نباتات به صورت محافظ در برابر فرسایش عمل می کنند . ترشح اسید از ریشه ی نباتات محیط را برای اعمال شیمیایی مساعد می سازد (ولی پور،1383،ص39)

3-1-تقسیمات سیاسی
شهرستان شاهرودیکی از شهرستان‌های استان سمنان است که مرکزآن شهرشاهرود می باشد و درشمال شرقی کشور ایران قرار دارد. جمعیت این شهرستان برطبق سرشماری سال 1390 برابر با 243542 نفربوده ‌است که پرجمعیت ترین شهرستان استان سمنان محسوب می شود. شهرستان شاهرود بامساحتی بالغ بر ۵۱۴۱۹ کیلومترمربع، ۵۳/۱۲ درصد مساحت کل استان سمنان را در برگرفته است که ازلحاظ وسعت چهارمین شهرستان کشور وده و از ۱۷ استان کشور وسیعتر میباشد. شهرستان شاهرود ر اقاره کوچک نامیده اند زیرا طبیعت زیبای آن اکثرشرایط اقلیمی کشور را درخود جای داده است. اگر ازشاهرود به فاصله 15 دقیقه به طرف جنوب برویدکویر به معنای واقعی شروع می شود و اگر به فاصله 50 دقیقه به طرف شمال بروید به جنگل میرسید ودر واقع شاهرود مرز میان کویر و دریا است.
این شهرستان ازشمال به شهرستان‌های گرگان، علی‌آباد رامیان، مینودشت و آزاد شهر در استان گلستان، ازخاور به شهرستان‌های جاجرم در استان خراسان شمالی و سبزوار و بردسکن دراستان خراسان رضوی، از باختربه شهرستان دامغان دراستان سمنان و ازجنوب به شهرستان‌های نائین دراستان اصفهان وطبس دراستان یزد محدودمی‌شود. بر اساس نقشه تقسیمات سیاسی سال 1385 شهرستان شاهرود دارای چهار بخش از12 دهستان و 727 روستا تشکیل شده اند.جدول 3-1 تقسیمات سیاسی شهرستان شاهرود در سال 1390 را نشان می دهد.

نقشه شماره 3-1- موقعیت شهر شاهرود در مقیاس استانی، شهرستان، شهر

منبع:اطلاعات مرکز آمار و تحلیل آن در نرم افزار GISسال 1393

جدول 3-1 – تقسیمات سیاسی شهرستان شاهرود در سال 1390
شهرستان
بخش
دهستان
تعداد آبادی

شاهرود
بسطام
خرقان
121

کلاتههای غربی
47

بیارجمند
بیارجمند
57

خوارتوران
59

مرکزی
حومه
67

دهملا
23

طرود
65

میامی
فرومد
48

کلاتههای شرقی
55

میامی
118

نردین
34

رضوان
22

مأخذ: سالنامه آماری استان سمنان 1390

3-2- موقعیت جغرافیایی:
شاهرود، یکی از شهرهای استان سمنان در ایران است. این شهر مرکز شهرستان شاهرود است. شاهرود، در حد فاصل دو نوع آب و هوای خشک و کویری، در جنوب و مرطوب و پرباران در شمال جای گرفته که آب و هوایی مطبوع برای این شهر فراهم کرده و آن را در ردیف خوش‌آب و هواترین شهرهای ایران قرار داده‌است. بر اساس نتایج سرشماری سال 1390 جمعیت شهر شاهرود 135432 نفر بوده است، که پرجمعیت‌ترین شهر استان محسوب می‌شود.
این شهر در حاشیه شمالی دشت کویر و در دامنه‌های جنوبی رشته‌کوه البرز با موقعیت جغرافیایی 25 دقیقه و 36 درجه عرضی و 58 دقیقه و 54 درجه طولی با ارتفاعی معادل 1380 متر از سطح دریا در شمال خاوری استان سمنان واقع شده‌ است.

نقشه شماره3-2- خطوط ارتفاعی و توپوگرافی محدوده مورد مطالعه

منبع:اطلاعات مرکز آمار و تحلیل آن در نرم افزار GISسال 1393

3-3- خصوصیات اقلیمی
هدف از مطالعات جغرافیایی واقلیمی، دست یافتن به شناخت پایه ای از محیط است که بستر ومیدان عمل تمام فعالیت های انسانی به شمار می آید. انجام این مطالعات پایه ای از آن نظر حائز اهمیت است که پدیده های موجود در سطح زمین از نظر شکل وپراکندگی یکسان نبوده و منشا پیدایش آنها از قانونمندی های همسانی تبعیت نمی کند.
محیط جغرافیایی به وی‍‍‍ژه بستر طبیعی آن پهنه تمامی کنش ها و واکنش های حاصل از پدیده های مستقر در سطح زمین می باشد.بنابراین شناخت اجزاء عناصر و عوامل سازنده و موثر محیط، لازم و .پیش شرط هرگونه حرکت اندیشیده شده از طرف انسان است که برای اعمال مدیریت بر محیط و در محیط صورت می گیرد.
میزان متفاوت و ترکیب گوناگون عوامل اقلیمی(تابش،دما،رطوبت،باد ومیزان بارندگی) که خود ناشی از تفاوت موقعیت جغرافیایی مناطق مختلف است، حوزه های اقلیمی متفاوتی در جهان به وجود آورده که هرکدام ویژگیهای خاص خود را دارند. محیط زیست، شهرها وحتی بناها نیز در رابطه با این حوزه های اقلیمی، ویژگی های خاصی متناسب با شرایط خود بدست می آوردند. لذا بررسی شرایط اقلیمی ناحیه مورد مطالعه ضروری است تا جهت دست یابی
به طرحهای منطقی وهم آهنگ با اقلیم شرایط موجود مد نظر قرار گیرد.
3-3-1- عوامل اقلیمی
اصولا در بسیاری از مناطق جهان، اقلیم به وسیله عرض جغرافیایی وارتفاع ازسطح دریا مشخص می شود. ایران با قرارگرفتن بین 25تا40درجه عرض جغرافیایی شمالی در منطقه گرم قرار دارد واز نظر ارتفاع نیز فلات مرتفعی است که مجموع سطوحی از آن که ارتفاعشان از سطح دریا کمتر از 475متر است، درصد بسیار کمی از سطح کل کشوررا تشکیل می دهند. با وجود اینکه ایران دارای دو حوضه بزرگ آبریز (دریای مازندران وخلیج فارس)است، به دلیل وجود رشته کوههای البرز وزاگرس ونحوه قرار گیری آنها اثرات این دو حوضه محدود به نواحی بسیار نزدیک به آنهاست واین حوزه ها به ندرت اثری در تعدیل درجه حرارت هوایی قسمتهای داخلی دارند.
از بهترین تقسیمات اقلیمی ایران می توان به تقسیم بندی اقلیمی 4گانه که توسط دکتر حسن گنجی پیشنهاد شده است اشاره نمود. وی تقسیم بندی کوپن را با کمی تغییر و با توجه به عوارض جغرافیای کشور به شرح زیر پذیرفته است:
• اقلیم معتدل ومرطوب(سواحل جنوبی دریای مازندران)
• اقلیم سرد(کوهستانهای غربی)
• اقلیم گرم وخشک(فلات مرکزی)
• اقلیم گرم ومرطوب(سواحل جنوبی)
طبق این حدود تقسیمات اقلیمی،محدوده مورد مطالعه در اقلیم نیمه خشک و فرا خشک قرار دارد.
جهت بررسی چگونگی شرایط اقلیمی هر منطقه با توجه به عوامل تاثیر گذار چگونگی وضعیت عوامل اقلیمی شامل تابش آفتاب ،حرارت(دمای هوا)،رطوبت نسبی، سرعت وجهت وزش بادها ومیزان بارندگی مورد توجه قرار می گیردکه در ذیل به بررسی وضعیت پارامترهای مذکور در محدوده مورد مطالعه خواهیم پرداخت اما قبل از بررسی پارامترهای عوامل اقلیم رابطه انسان و محیط زندگی تحت عنوان اقلیم، انسان ومنطقه آسایش مطرح می شود.
اقلیم منطقه مورد مطالعه(دومارتن)
در این روش برای تقسیم بندی اقلیمی از شاخصی استفاده میشود که به آن شاخص خشکی میگویند. این شاخص (IA) از فرمول زیر محاسبه میشود: = IA که در آن:
IA = شاخص خشکی دو مارتن (بزرگی IA مبین رطوبت بیشتر است)
P = میانگین دراز مدت بارش سالانه بر حسب میلی متر
T = میانگین دراز مدت سالانه دمای روزانه هوا بر حسب درجه سانتیگراد عوامل اقلیمی مورد استفاده در فرمول دو مارتن برای ایستگاههای واقع در محدوده مورد مطالعه و شاخصهای خشکی محاسبه شده براساس دادهها و نام اقلیم مربوطه در جدول زیر ارائه شده است که برحسب محاسبات بعمل آمده تقسیم بندی اقلیمی دو مارتن که مناطق خشک تا بسیار مرطوب را در بر میگیرد در ایستگاه شاهرود به طور کلیت منطقه نیمه خشک را در بر میگیرد
جدول شماره: طبقه بندی اقلیمی ایستگاههای هواشناسی منتخب بر اساس سیستم دومارتن
نام ایستگاه
میانگین بارندگی سالانه (CM)
میانگین سالانه دما
(C)
طبقه بندی اقلیمی دومارتن

شاخص خشکی
نام اقلیم
سینوپتیک شاهرود
6/275
17
2/10
نیمه خشک

ماخذ: تجزیه و تحلیل نگارنده-1393

نقشه شماره3-3- نقشه هم اقلیم محدوده مورد مطالعه

منبع:اطلاعات مرکز آمار و تحلیل آن در نرم افزار GISسال 1393

3-3-2- اقلیم،انسان ومنطقه آسایش
برقراری تعادل حرارتی بین بدن انسان و محیط اطرافش یکی از نیازهای اولیه برای تامین سلامت و راحتی او می باشد. برای برقراری این تعادل لازم است دمای پوست، علیرغم تغییرات زیاد درجه حرارت هوای مجاور بدن، ثابت مانده یا تنها به میزان بسیار اندکی تغییر یابد. این چنین تعادلی به ترکیب عوامل مختلفی بستگی دارد. بعضی از این عوامل خصوصیات متابولیکی مشخص بعلاوه فعالیت فیزیکی، نوع لباس وعادت وی به هوای محیط می باشد و بقیه عوامل از قبیل درجه حرارت هوا، تابش آفتاب، رطوبت وجریان هوا هستند که به آنها عوامل اقلیمی اطلاق می گردد. در صورتیکه دمای محیط به حدی بالا باشد که دمای پوست از32 درجه افزایش یابد ابتداعرق کرده، سپس سرگیجه وحالت غش و در ادامه دردمای بالاتر از43 درجه بروز ناراحتی های مغزی و صدمات جبران ناپذیر از عوارض گرمای محیط است. در حالت سرد شدن محیط، دمای پوست نیز کاهش یافته و بتدریج و متناسب باکاهش دمای محیط ابتدا احساس سرما، لرزیدن، احتیاج به پوشش، سپس از دست دادن قدرت تکلم(زیر29درجه دمای پوست) دست می دهد. در دمای زیر 25درجه سفت و سخت شدن اعضای بدن از عوارض کاهش دمای محیط است که بالاخره حداقل در حد کاهش تا 15درجه سانتیگراد دمای پوست امکان زندگی دوباره برای انسان وجود دارد. میزان تبادل حرارت بدن و محیط در جابجایی هوا40درصد، با تبخیر تا 30درصد و با تغییر تابش تا40 درصد می تواند تغییر کند. تبادل حرارت از طریق هدایت بسیار ناچیز است. در دمای 20تا 25درجه سانتیگراد میزان رطوبت هوا تقریبا تاثیری بر انسان نداشته ورطوبت نسبی بین20تا 85 درصد عملا غیر قابل احساس است. در چنین وضعیت گرمایی تنها وقتی هواتقریبا اشباع شده است رطوبت زیاد و تر بودن آن احساس می شود. در دمای بیش از 25درجه سانتیگراد تاثیر رطوبت هوا برانسان به مرور قابل توجه می شود، به خصوص تاثیر آن بر رطوبت و دمای پوست و درجه حرارت های بالاتر بر میزان عرق وتبخیر آن. هوای گرم ومرطوب (شرجی) بدلیل جلوگیری از تعرق وتبخیر پوست باعث ناراحتی شده و هوای گرم وخشک نیز باعث خشکی لبها و مخاط تنفسی گردیده و بدین طریق ناراحتی ایجاد می نماید. عامل دیگری که در میزان تاثیر رطوبت ه
وا بربدن اثر می گذارد جریان هوا یا باد است. دریک درجه حرارت ثابت افزایش سرعت باد، میزان مجاز وقابل قبول رطوبت نسبی هوا را افزایش می دهد. ترکیب عوامل ذکرشده بر انسان تاثیر گذاشته و با آسایش فیزیکی او رابطه برقرار می سازد. نسبت بین درجه حرارت و رطوبت نسبی هوا در تعیین احساس آسایش انسان تاثیر دارد. در فضای داخلی انسانها در دمای 21تا 26درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 30تا60 درصداز نظر فیزیکی راحت هستند. اگر حدود تغییرات ارقام رطوبت نسبی و درجه حرارت را به ترتیبدر محورافقی وعمودی مشخص کرده ترسیم نمائیم محدوده ای بدست می آید که اصطلاحا این منطقه را منطقه آسایش می گویند که در آن انسان احساس آسایش می کند. در روش “اولگی” دمای 1/21- تا 8/27درجه سانتیگراد برای تابستان دمای 20تا4/24درجه سانتیگراد برای زمستان و رطوبت نسبی 30تا 65 درصد را به عنوان شرایط مطلوب پیشنهاد نموده است. تاثیر آفتاب دو اثر بیولوژیکی وحرارتی برانسان می گذاردکه اثر بیولوژیکی آن نتیجه تابش اشعه ماوراءبنفش و اثر حرارتی آن نتیجه تابش اشعه مرئی و مادون قرمز بر بدن انسان است. در شرایطی که دمای هوا کمتر از 21درجه سانتیگراد است تابش آفتاب می تواند باعث گسترش منطقه