مقاله رایگان درباره سطح معنی داری

3-12-1- روایی (اعتبار) پرسشنامه
مفهوم روایی به این پرسش پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. بدون آگاهی از روایی ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت. برای تعیین روایی پرسشنامه روش های متعددی وجود دارد که یکی از این روش ها روایی محتوا می باشد (بازرگان و همکاران، 1386).
روایی محتوا نوعی روایی است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری بکار برده می شود. روایی محتوای یک ابزار اندازه گیری به سوال های تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سؤال‏های پرسشنامه معرف ویژگی ها و مهارت های ویژه ای باشد که محقق قصد اندازه گیری آنها را داشته باشد، آزمون دارای روایی محتوا است. برای اطمینان از روایی محتوا، باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سوالهای تشکیل دهنده ابزار اندازه گیری معرف قسمتهای محتوای انتخاب شده باشد (بازرگان و همکاران، 1386).
بنابراین روایی محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می شود که در این تحقیق نیز جهت بررسی روایی محتوایی پرسشنامه از نظرات اساتید محترم راهنما، مشاور و متخصصان بهره گرفته شده است. به این منظور پرسشنامه در اختیار اساتید محترم راهنما و استاد مشاور قرار گرفت و از آنان در مورد هر سؤال و در خصوص ارزیابی هدف مربوط، نظر خواهی شد و با اصلاحاتی جزئی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت.
3-12-2- پایایی (اعتماد پذیری) پرسشنامه
پایایی به دقت، اعتماد پذیری، ثبات یا تکرار پذیری نتایج آزمون اشاره دارد. جهت سنجش پایایی ابزار اندازهگیری مورد استفاده در این پژوهش از روش آلفای کرونباخ که از مهمترین و رایجترین روشها میباشد استفاده شده است. روش آلفای کرونباخ مطابق با رابطه(3- 2) زیر استفاده میشود (مومنی، 1389).

رابطه (3- 2)
در این رابطه ضریب پایایی کل آزمون، تعداد سوالات (بخش های) آزمون، واریانس نمرات سوال (بخش) و واریانس نمرات کل سوالات (آزمون) میباشد. ابزاری که آلفای کرونباخ آن بالاتر از سطح مقدار مینیمم که توسط نانلی (1987) پیشنهاد گردید یعنی 7/0 باشد از پایایی مناسبی برخوردار است. در این تحقیق به منظور مطالعه پایایی ابزار تحقیق، بعد از تهیه پرسشنامه، این ابزار در بین 60 نفر از افراد جامعه مورد مطالعه تحقیق و در 2 گروه 30 نفره به طور جداگانه توزیع و میزان آلفای آن مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به جدول 3-4- آلفای کرونباخ تمامی متغیرها بالای 7/0 بدست آمد که نشان دهنده قابلیت اعتمادپذیری مناسب این پرسشنامه جهت توزیع و مطالعه اهداف می باشد.
جدول 3-4): میزان پایایی مؤلفه های پرسشنامه تحقیق
مؤلفه تعداد سؤال میزان آلفای کرونباخ
تبلیغات 3 858/0
بازاریابی 4 762/0
رضایت مشتری 3 761/0
کیفیت خدمات بانکی 3 720/0
پاسخگویی 3 780/0
امنیت 3 756/0
مدیریت ارتباط با مشتری 4 812/0
نام تجاری 4 846/0
فناوری اطلاعات 3 726/0
وفاداری مشتریان 4 791/0
کارکنان 4 739/0
مزیت رقابتی 14 849/0

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

 
 

4-1- مقدمه
در این فصل از تحقیق، داده‏های گردآوری شده در راستای اهداف تحقیق در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به این منظور در ابتدا به بررسی‎ویژگی‏های جمعیت‏شناختی افراد نمونه تحقیق پرداخته و سپس فرضیات اساسی تحقیق، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‏اند.

4-2- تحلیل توصیفی تحقیق
4-2-1- جنسیت
یافته‏های تحقیق حاکی از آن است که 5/23 درصد از افراد نمونه تحقیق، زن و 5/76 درصد مرد می‏باشند (جدول 4-1).

جدول 4-1: توزیع جنسیت
جنسیت تعداد درصد
مرد 91 76.5
زن 28 23.5
کل 119 100

نمودار 4-1: توزیع جنسیت

4-2-2- تحصیلات
یافته‏های تحقیق حاکی از آن است که 3/19 درصد از افراد نمونه تحقیق، دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پایین تر، 8/83 درصد کارشناسی، 4/24 درصد کارشناسی ارشد و 5/2 درصد دکتری می‏باشند (جدول 4-2).

جدول 4-2: توزیع تحصیلات
تحصیلات تعداد درصد
دیپلم و پایین تر 23 19.3
کارشناسی 64 53.8
کارشناسی ارشد 29 24.4
دکتری 3 2.5
کل 119 100

نمودار 4-2: توزیع تحصیلات

4-2-3- تأهل
یافته‏های تحقیق حاکی از آن است که 6/33 درصد از افراد نمونه تحقیق، مجرد و 4/66 درصد متأهل می‏باشند (جدول 4-3).

جدول 4-3: توزیع تأهل
تأهل تعداد درصد
مجرد 40 33.6
متأهل 79 66.4
کل 119 100

نمودار 4-3: توزیع تأهل

4-2-4- سن
یافته‏های تحقیق حاکی از آن است که 2/4 درصد از افراد نمونه تحقیق، دارای کمتر از 25 سال سن، 4/24 درصد 25 تا 34 سال، 4/24 درصد 35 تا 44 سال، 8/16 درصد 45 تا 54 سال و 3/30 درصد دارای بیش از 55 سال سن می‏باشند (جدول 4-4).
جدول 4-4: توزیع سن
سال تعداد درصد
کمتر از 25 5 4.2
25 تا 34 29 24.4
35 تا 44 29 24.4
45 تا 54 20 16.8
بیش از 55 36 30.3
کل 119 100
نمودار 4-4: توزیع سن

4-2-5- سابقه خدمت
یافته‏های تحقیق حاکی از آن است که 4/24 درصد از افراد نمونه تحقیق دارای سابقه خدمت 1 تا 5 سال، 1/26 درصد 6 تا 15 سال، 6/33 درصد 16 تا 25 سال و 16 درصد دارای بیش از 26 سال سابقه خدمت می‏باشند (جدول 4-5).
جدول 4-5: توزیع سابقه خدمت
سال تعداد درصد
1 تا 5 29 24.4
6 تا 15 31 26.1
16 تا 25 40 33.6
بیش از 26 19 16
کل 119 100

نمودار 4-5: توزیع سابقه خدمت

4-3- بخش تحلیل استنباطی تحقیق
در این قسمت نتایج تحلیل استنباطی فرضیات تحقیق، به تفکیک گزارش می شود.
به منظور استفاده از آزمون‏های پارامتریک در تحلیل داده‏های پژوهش، این داده‏ها باید دارای شرط نرمال بودن توزیع متغیرها باشند که این فرض با بهره گرفتن از آزمون کولموگروف اسمیرنف مورد تحلیل قرار گرفته است که نتایج آن به شرح جدول 4-6- می باشد:
جدول 4-6: آماره های مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنف

متغیر آماره کولموگروف اسمیرنف Sig.
نتیجه
تبلیغات 1.093 0.184 نرمال است
بازاریابی 1.128 0.157 نرمال است
رضایت مشتری 1.419 0.360 نرمال است
کیفیت خدمات بانکی 0.972 0.213 نرمال است
پاسخگویی 1.569 0.154 نرمال است
امنیت 1.382 0.442 نرمال است
مدیریت ارتباط با مشتری 1.480 0.251 نرمال است
نام تجاری 1.365 0.480 نرمال است
فناوری اطلاعات 1.225 0.100 نرمال است
وفاداری مشتریان 1.244 0.091 نرمال است
کارکنان 1.017 0.252 نرمال است
مزیت رقابتی 0.966 0.308 نرمال است

نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف نشان می‏دهد که توزیع متغیرهای تحقیق نرمال بوده و می‏توان از آزمون‏های پارامتریک که در این تحقیق آزمون رگرسیون خطی دو متغیره می‏باشد، در تحلیل فرضیات تحقیق استفاده کرد.
4-3-1- فرضیه اول: تبلیغات به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.
به منظور پیش بینی تغییرات ایجاد مزیت رقابتی از طریق تبلیغات و به منظور بررسی رابطه بین آنها از رگرسیون خطی دو متغیره استفاده شده است که نتایج آن به شرح ذیل می‏باشد:
جدول شماره 4-7- مشخص‏کننده های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر تبلیغات بر ایجاد مزیت رقابتی
شاخص آماری
مدل رگرسیون ضریب همبستگی تعدیل شده F سطح معناداری
1 656/0 431/0 426/0 486/88 000/0
جدول 4-7- ضریب همبستگی بین تبلیغات و ایجاد مزیت رقابتی در شعب بانک سپه مشهد را نشان می‏دهد. ضریب همبستگی بین این دو متغیر، 656/0 و دارای سطح معنی داری (000/0P=) می‏باشد. با توجه به مقدار ضریب تعیین تعدیل شده (426/0)، تبلیغات تأثیر معنی داری (P0/05) بر ایجاد مزیت رقابتی در شعب بانک سپه مشهد دارد.
جدول 4-8- ضریب رگرسیونیِ تبلیغات و ایجاد مزیت رقابتی
شاخص آماری
مدل ضرایب رگرسیون خطای استاندارد بتای استاندارد T
سطح معنی داری
ضریب ثابت 706/1 171/0
984/9 000/0
تبلیغات 427/0 045/0 656/0 407/9 000/0

نمودار 4-6: تأثیر رگرسیونی متغیر تبلیغات بر ایجاد مزیت رقابتی

4-3-2- فرضیه دوم: بازاریابی به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.
به منظور پیش بینی تغییرات ایجاد مزیت رقابتی از طریق بازاریابی و به منظور بررسی رابطه بین آنها از رگرسیون خطی دو متغیره استفاده شده است که نتایج آن به شرح ذیل می‏باشد:
جدول شماره 4-9- مشخص‏کننده های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر بازاریابی بر ایجاد مزیت رقابتی
شاخص آماری


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مدل رگرسیون ضریب همبستگی تعدیل شده F سطح معناداری
1 551/0 303/0 297/0 906/50 000/0
جدول 4-9- ضریب همبستگی بین بازاریابی و ایجاد مزیت رقابتی در شعب بانک سپه مشهد را نشان می‏دهد. ضریب همبستگی بین این دو متغیر، 551/0 و دارای سطح معنی داری (000/0P=) می‏باشد. با توجه به مقدار ضریب تعیین تعدیل شده (297/0)، بازاریابی تأثیر معنی داری (P0/05) بر ایجاد مزیت رقابتی در شعب بانک سپه مشهد دارد.

جدول 4-10- ضریب رگرسیونیِ بازاریابی و ایجاد مزیت رقابتی
شاخص آماری
مدل ضرایب رگرسیون خطای استاندارد بتای استاندارد T
سطح معنی داری
ضریب ثابت 901/1 196/0
679/9 000/0
بازاریابی 400/0 056/0 551/0 135/7 000/0

نمودار 4-7: تأثیر رگرسیونی متغیر بازاریابی بر ایجاد مزیت رقابتی

4-3-3- فرضیه سوم: رضایت مشتری به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.
به منظور پیش بینی تغییرات ایجاد مزیت رقابتی از طریق رضایت مشتری و به منظور بررسی رابطه بین آنها از رگرسیون خطی دو متغیره استفاده شده است که نتایج آن به شرح ذیل می‏باشد:
جدول شماره 4-11- مشخص‏کننده های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر رضایت مشتری بر ایجاد مزیت رقابتی
شاخص آماری
مدل رگرسیون ضریب همبستگی تعدیل شده F سطح معناداری
1 390/0 152/0 145/0 975/20 000/0
جدول 4-11- ضریب همبستگی بین رضایت مشتری و ایجاد مزیت رقابتی در شعب بانک سپه مشهد را نشان می‏دهد. ضریب همبستگی بین این دو متغیر، 390/0 و دارای سطح معنی داری (000/0P=) می‏باشد. با توجه به مقدار ضریب تعیین تعدیل شده (145/0)، رضایت مشتری تأثیر معنی داری (P0/05) بر ایجاد مزیت رقابتی در شعب بانک سپه مشهد دارد.
جدول 4-12- ضریب رگرسیونیِ رضایت مشتری و ایجاد مزیت رقابتی
شاخص آماری
مدل ضرایب رگرسیون خطای استاندارد بتای استاندارد T
سطح معنی داری
ضریب ثابت 144/2 249/0
614/8 000/0
رضایت مشتری 296/0 065/0 390/0 580/4 000/0

نمودار 4-8: تأثیر رگرسیونی متغیر رضایت مشتری بر ایجاد مزیت رقابتی

4-3-4- فرضیه جهارم: کیفیت خدمات بانکی به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.
به منظور پیش بینی تغییرات ایجاد مزیت رقابتی از طریق کیفیت خدمات بانکی و به منظور بررسی رابطه بین آنها از رگرسیون خطی دو متغیره استفاده شده است که نتایج آن به شرح ذیل می‏باشد:
جدول شماره 4-13- مشخص‏کننده های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر کیفیت خدمات بانکی بر ایجاد مزیت رقابتی
شاخص آماری
مدل رگرسیون ضریب همبستگی تعدیل شده F سطح معناداری
1 477/0 228/0 221/0 470/34 000/0
جدول 4-13- ضریب همبستگی بین کیفیت خدمات بانکی و ایجاد مزیت رقابتی در شعب بانک سپه مشهد را نشان می‏دهد. ضریب همبستگی بین این دو متغیر، 477/0 و دارای سطح معنی داری (000/0P=) می‏باشد. با توجه به مقدار ضریب تعیین تعدیل شده (221/0)، کیفیت خدمات بانکی تأثیر معنی داری (P0/05) بر ایجاد مزیت رقابتی در شعب بانک سپه مشهد دارد.
جدول 4-14- ضریب رگرسیونیِ کیفیت خدمات بانکی و ایجاد مزیت رقابتی
شاخص آماری
مدل ضرایب رگرسیون خطای استاندارد بتای استاندارد T
سطح معنی داری
ضریب ثابت 475/1 308/0
791/4 000/0
کیفیت خدمات بانکی 441/0 075/0 477/0 871/5 000/0

نمودار 4-9: تأثیر رگرسیونی متغیر کیفیت خدمات بانکی بر ایجاد مزیت رقابتی

4-3-5- فرضیه پنجم: پاسخگویی به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.
به منظور پیش بینی تغییرات ایجاد مزیت رقابتی از طریق پاسخگویی و به منظور بررسی رابطه بین آنها از رگرسیون خطی دو متغیره استفاده شده است که نتایج آن به شرح ذیل می‏باشد:
جدول شماره 4-15- مشخص‏کننده های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر پاسخگویی بر ایجاد مزیت رقابتی
شاخص آماری
مدل رگرسیون ضریب همبستگی تعدیل شده F سطح معناداری
1 529/0 280/0 274/0 506/45 000/0
جدول 4-15- ضریب همبستگی بین پاسخگویی و ایجاد مزیت رقابتی در شعب بانک سپه مشهد را نشان می‏دهد. ضریب همبستگی بین این دو متغیر، 529/0 و دارای سطح معنی داری (000/0P=) می‏باشد. با توجه به مقدار ضریب تعیین تعدیل شده (274/0)، پاسخگویی تأثیر معنی داری (P0/05) بر ایجاد مزیت رقابتی در شعب بانک سپه مشهد دارد.
جدول 4-16- ضریب رگرسیونیِ پاسخگویی و ایجاد مزیت رقابتی
شاخص آماری
مدل ضرایب رگرسیون خطای استاندارد بتای استاندارد T
سطح معنی داری
ضریب ثابت 992/0 339/0
923/2 004/0
پاسخگویی 576/0 085/0 529/0 746/6 000/0

نمودار 4-10: تأثیر رگرسیونی متغیر پاسخگویی بر ایجاد مزیت رقابتی

4-3-6- فرضیه ششم: امنیت به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.
به منظور پیش بینی تغییرات ایجاد مزیت رقابتی از طریق امنیت و به منظور بررسی رابطه بین آنها از رگرسیون خطی دو متغیره استفاده شده است که نتایج آن به شرح ذیل می‏باشد:
جدول شماره 4-17- مشخص‏کننده های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر امنیت بر ایجاد مزیت رقابتی
شاخص آماری
مدل رگرسیون ضریب همبستگی تعدیل شده F سطح معناداری
1 386/0 149/0 142/0 505/20 000/0
جدول 4-17- ضریب همبستگی بین امنیت و ایجاد مزیت رقابتی در شعب بانک سپه مشهد را نشان می‏دهد. ضریب همبستگی بین این دو متغیر، 386/0 و دارای سطح معنی داری (000/0P=) می‏باشد. با توجه به مقدار ضریب تعیین تعدیل شده (142/0)، امنیت تأثیر معنی داری (P0/05) بر ایجاد مزیت رقابتی در شعب بانک سپه مشهد دارد.
جدول 4-18- ضریب رگرسیونیِ امنیت و ایجاد مزیت رقابتی
شاخص آماری
مدل ضرایب رگرسیون خطای استاندارد بتای استاندارد T
سطح معنی داری
ضریب ثابت 798/1 327/0
503/5 000/0
امنیت 381/0 084/0 386/0 528/4 000/0

نمودار 4-11: تأثیر رگرسیونی متغیر امنیت بر ایجاد مزیت رقابتی

4-3-7- فرضیه هفتم: مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.
به منظور پیش بینی تغییرات ایجاد مزیت رقابتی از طریق مدیریت ارتباط با مشتری و به منظور بررسی رابطه بین آنها از رگرسیون خطی دو متغیره استفاده شده است که نتایج آن به شرح ذیل می‏باشد:
جدول شماره 4-19- مشخص‏کننده های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر ایجاد مزیت رقابتی
شاخص آماری
مدل رگرسیون ضریب همبستگی تعدیل شده F سطح معناداری
1 432/0 187/0 180/0 867/26 000/0
جدول 4-19- ضریب همبستگی بین مدیریت ارتباط با مشتری و ایجاد مزیت رقابتی در شعب بانک سپه مشهد را نشان می‏دهد. ضریب همبستگی بین این دو متغیر، 432/0 و دارای