مقاله رایگان درباره سطح معنی داری

رای سطح معنی داری (000/0P=) می‏باشد. با توجه به مقدار ضریب تعیین تعدیل شده (180/0)، مدیریت ارتباط با مشتری تأثیر معنی داری (P<0>جدول 4-20- ضریب رگرسیونیِ مدیریت ارتباط با مشتری و ایجاد مزیت رقابتی
شاخص آماری

 
 
مدل ضرایب رگرسیون خطای استاندارد بتای استاندارد T
سطح معنی داری
ضریب ثابت 671/1 310/0
383/5 000/0
مدیریت ارتباط با مشتری 403/0 078/0 432/0 183/5 000/0


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نمودار 4-12: تأثیر رگرسیونی متغیر مدیریت ارتباط با مشتری بر ایجاد مزیت رقابتی

4-3-8- فرضیه هشتم: نام تجاری به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.
به منظور پیش بینی تغییرات ایجاد مزیت رقابتی از طریق نام تجاری و به منظور بررسی رابطه بین آنها از رگرسیون خطی دو متغیره استفاده شده است که نتایج آن به شرح ذیل می‏باشد:
جدول شماره 4-21- مشخص‏کننده های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر نام تجاری بر ایجاد مزیت رقابتی
شاخص آماری
مدل رگرسیون ضریب همبستگی تعدیل شده F سطح معناداری
1 496/0 246/0 239/0 142/38 000/0
جدول 4-21- ضریب همبستگی بین نام تجاری و ایجاد مزیت رقابتی در شعب بانک سپه مشهد را نشان می‏دهد. ضریب همبستگی بین این دو متغیر، 496/0 و دارای سطح معنی داری (000/0P=) می‏باشد. با توجه به مقدار ضریب تعیین تعدیل شده (239/0)، نام تجاری تأثیر معنی داری (P<0>جدول 4-22- ضریب رگرسیونیِ نام تجاری و ایجاد مزیت رقابتی
شاخص آماری
مدل ضرایب رگرسیون خطای استاندارد بتای استاندارد T
سطح معنی داری
ضریب ثابت 993/1 211/0
444/9 000/0
نام تجاری 362/0 059/0 496/0 176/6 000/0

نمودار 4-13: تأثیر رگرسیونی متغیر نام تجاری بر ایجاد مزیت رقابتی

4-3-9- فرضیه نهم: فناوری اطلاعات به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.
به منظور پیش بینی تغییرات ایجاد مزیت رقابتی از طریق فناوری اطلاعات و به منظور بررسی رابطه بین آنها از رگرسیون خطی دو متغیره استفاده شده است که نتایج آن به شرح ذیل می‏باشد:
جدول شماره 4-23- مشخص‏کننده های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر فناوری اطلاعات بر ایجاد مزیت رقابتی
شاخص آماری
مدل رگرسیون ضریب همبستگی تعدیل شده F سطح معناداری
1 639/0 408/0 403/0 666/80 000/0
جدول 4-23- ضریب همبستگی بین فناوری اطلاعات و ایجاد مزیت رقابتی در شعب بانک سپه مشهد را نشان می‏دهد. ضریب همبستگی بین این دو متغیر، 639/0 و دارای سطح معنی داری (000/0P=) می‏باشد. با توجه به مقدار ضریب تعیین تعدیل شده (403/0)، فناوری اطلاعات تأثیر معنی داری (P<0>جدول 4-24- ضریب رگرسیونیِ فناوری اطلاعات و ایجاد مزیت رقابتی
شاخص آماری
مدل ضرایب رگرسیون خطای استاندارد بتای استاندارد T

سطح معنی داری
ضریب ثابت 832/1 165/0
093/11 000/0
فناوری اطلاعات 601/0 067/0 639/0 981/8 000/0

نمودار 4-14: تأثیر رگرسیونی متغیر فناوری اطلاعات بر ایجاد مزیت رقابتی

4-3-10- فرضیه دهم: وفاداری مشتریان به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.
به منظور پیش بینی تغییرات ایجاد مزیت رقابتی از طریق وفاداری مشتریان و به منظور بررسی رابطه بین آنها از رگرسیون خطی دو متغیره استفاده شده است که نتایج آن به شرح ذیل می‏باشد:
جدول شماره 4-25- مشخص‏کننده های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر وفاداری مشتریان بر ایجاد مزیت رقابتی
شاخص آماری
مدل رگرسیون ضریب همبستگی تعدیل شده F سطح معناداری
1 263/0 069/0 061/0 694/8 000/0