مقاله مسئولیت کیفری، درحقوق ایران

دانلود پایان نامه

         در این گفتار ضمن تعرف لغوی و تبیین معنا و مفهوم سن کبر یا به تعبیر دیگر مسئولیت کیفری کامل در حقوق موضوعه به بیان ضرورت ها ی برخورداری اطفال از نظام خاص دادرسی ، تاریخچه تعیین سن کبر از نگاه قانونگذاردرحقوق ایران را مورد مداقه قرار می دهیم .

سن کبر (age Majorite ) یا کبیر ( Majeur ) کسیکه 18 سال تمام داشته باشد خواه زن باشد خواه مرد خواه عاقل باشد خواه سفیه و مجنون . کبیر در اصطلاحات مدنی نظیر بالغ در اصطلاحات فقهی است .[1] منظور از مسئولیت کیفری کامل  یعنی اینکه کودک به مرحله ی از رشد کامل رسیده باشد ؛  به عبارت دیگر در این مرحله اصل براین است که همه افراد بشر در سن به خصوصی دارای رشد جسمی و عقلی کافی شده و قوه تمیز و تشخیص خوب و بد را به نحو کامل دارا هستند و این به معنی پایان دوران کودکیست ، لیکن در چنین شرایطی چنانچه مرتکب جرمی شوند قابل انتساب به آنان است و مقررات کیفری بزرگسالان در باره آنان قابل اجرا بوده ، مگر آن که برحسب اتفاق و حادثه قدرت تمیز را از دست داده باشند . از آنجایی که حقوق موضوعه ایران در این زمینه از فقه امامیه نشأت گرفته است ، زمان شروع و پایان کودکی به همان نحوی که در فقه امامیه مطرح است، در قوانین ایران نیز انعکاس دارد .

[1]  –  جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، 1388 ، چاپ بیست و دوم ، نشر کتابخانه گنج دانش ، شماره 4480 و 4481

مطلب مشابه :  بکارگیری فناوری اطلاعات