مقام معظم رهبری

مقام معظم رهبری

مقام معظم رهبری

فلسفه
علم( امام موسی صدر)
اصول حاکم بر پرورش فرهنگ اسلامی
تدریجی بودن تغییر:
تربیت و تغییر امری تدریجی است نه یک باره و تغییر و تقویت فرهنگ اسلامی نیز یک باره نبوده و به تدریج انجام می گیرد. تربیت همانند کوبیدن میخ بر دیوار است که با واردکردن ضربه و نیرو به طور مستمر انجام می پذیرد(شریعتمداری،1385). مقام معظم رهبری دراین ارتباط فرمودند: برای آنچه که مربوط به عمل می باشد، گفتن به شکل های مختلف و منتقل کردن لازم دارد تا در ذهن انسان نفوذ کند و به همین دلیل است که تأکید شده است، قرآن را یک بار از اول تا به آخر بخوانید، وقتی تمام شد دوباره بخوانید و بازهم تکرار کنید، تا هزار بار توانستید بازهم آن را بخوانید. فرهنگ با گفتن مکرر و با شیوه های مختلف به روش صحیح می افتد و اصلاح می شود(دارایی و اسماعیلی، 1388)
تربیت و تغییر فرهنگ اسلامی، مبتنی بر احتیاجات و نیازهای اساسی انسان است(شریعتمداری،1385) بنابراین، پرورش فرهنگ نیز مبتنی بر احتیاجات اساسی است. ا آنجا که انسان متشکل از دو بعد است، هر یک از این ابعاد از سلسله نیازهای اساسی برخوردار بوده و تأمین آن ها با حیات و سلامت جسم و روح او ارتباطی کاملا مستقیم دارد. از طرف دیگر، انسان ها به طور طبیعی به طرف منابع تأمین کننده نیازهای خود گرایش دارند؛ همچنان که حضرت رسول(ص) می فرمایند: ” جبلت القلوب علی حب من احسن الیها”(دلشاد تهرانی،1385)
توجه به گذشته و وضعیت فعلی فرد: یکی دیگر از اصول تربیت و تغییر فرهنگ اسلامی، اصل توجه به گذشته و وضعیت فعلی فرد است( بهشتی و همکاران، 1385). تغییر در هر فردی، حرکت از وضعیت فعلی و باهدفی خاص و مشخص به سمت کمال است و ازآنجاکه تجربیات گذشته فرد پایه ادراکات فعلی او را تشکیل می دهد، لذا برای همه مخاطبان نمی توان یک نسخه واحد پیچید. بنابراین برای تغییر دیدگاه ها و ملکات و آداب ورسوم فرد باید ارزیابی ای از وضعیت موجود هر فرد به عمل آورد و با دسته بندی مخاطبان یا حتی مشاوره فردی، تغییرات لازم را در او ایجاد کرد. اهل بیت (ع) نیز در برنامه تربیتی و انتقال اخلاق، اعتقاد و رفتار اسلامی به عنوان اجزای فرهنگ اسلامی، این نکته را در نظر داشتند و گاهی برای هر فرد، نسخه خاصی را متفاوت با بقیه تجویز می کردند. (دارایی و اسماعیلی،1388)
اصل تأثیر ظاهر بر باطن: منظور از ظاهر، همه امور مشهودی است که از انسان سر می زند و مراد از باطن، شئونی است که قابل مشاهده نیست؛ همچون نیت و فکر. طبق این اصل، هرگاه بخواهیم تغییر و تحولی را در باطن افراد ایجاد کنیم، باید ابتدا ظاهر را دست کاری کنیم؛ چراکه ظاهر می تواند اثر تلقینی داشته باشد( باقری،1382). بنابراین، تنظیم محیط و ظواهر در راستای توسعه فرهنگ اسلامی، اهمیت بسیاری دارد و متولیان فرهنگی و ازجمله متولیان دانشگاهی، باید در برنامه های خود استفاده از ظواهر محیطی را در پرورش روح در نظر بگیرند(دارایی و اسماعیلی،1388)
اصل مبتنی بر کوشش و فعالیت: در جریان تربیت، مخاطب باید فعال بوده و مشارکت داشته باشد. وقتی موضوعی برای مخاطب به صورت مسئله یا مشکلی درمی آید و خود او احساس مسئولیت و تعهد کرده و مشارکت کند، باعث تغییر افکار و عادات و تمایلات وی خواهد شد. به همین دلیل، اعضای تشکل ها مثل اعضای فعال انجمن های اسلامی و بسیج که در ظاهر فعالیت هایی را برای آگاهی دادن به بقیه انجام می دهند، ولی این فعالیت ها بیش از همه بر روی خود این اعضاء مؤثر واقع شده و باعث تغییر و تحول و رشد آن ها می شود. بنابراین، متولیان فرهنگی درصورتی که مخاطبان خود را در موضع موردنظر فعال کنند، باعث تسهیل در پرورش و تقویت آن ها خواهند شد. (دارایی و اسماعیلی،1388)
اصل تفکر و تفقه: این اصل یعنی اینکه مباحث پس از خوانده شدن یا شنیدن، فهم شود که منشأ آن تفکر است و در مرحله بعد به یقین و سپس به عمل برسد. حضرت علی (ع) فرمودند: ” ای انسان بشنو، سپس بفهم و سپس به آن عمل نما(حسینی زاده، 1385). بنابراین، در انتقال فرهنگی وقتی مطلبی به فراگیران انتقال داده می شود، باید به گونه ای انتقال صورت گیرد که منجر به فهم و کاربرد نیز بشود(دارایی و اسماعیلی،1388)
اصل اختیار و انگیزش: یکی از ساحت های وجودی انسان، اراده و اختیار اوست و مبنای دین بر پایه این خصوصیت آدمی پی ریزی شده است. وجود مفاهیم هدایت و پاداش، حاکی از دیدگاه خاص دین اسلام نسبت به انسان است که او را موجودی مختار و صاحب اراده می داند ( بهشتی و همکاران،1385). بنابراین، متولیان فرهنگی ابتدا باید علاقه و انگیزه نسبت به موضوعاتی که قصد تبلیغ آن راد دارند ایجاد کنند و برای این منظور باید با استفاده از همه ابزارهای ممکن، ضرورت و فواید موضوعات را برای مخاطبان مشخص و باورپذیر کنند (دارایی و اسماعیلی، 1388)
اشاره ای به فرهنگ بومی
هر ملتی با روش خاص اجتماعی- فرهنگی که دارد در کل، عضوی از پیکر فرهنگ بشری است و متناسب باانگیزه ها، جاذبه ها و عوامل مختلفی که از جهات اقتصادی، صنعتی، فرهنگی مانند آن دارد در جامعه جهانی مؤثر واقع می شود. اما جز این ها هر عضوی از جامعه جهانی بنا به مقتضیات طبیعی، اجتماعی و اعتقادی خویش فرهنگ و روش های فرهنگی کلی یا جزئی دیگری هم دارد که موردپذیرش گروه هایی از آن جامعه قرارگرفته است. این فرهنگ های جانبی و فرعی غالبا منشأ دینی، ملی و اجتماعی دارد و وجود آن را جامعه ی ملی و گروه های دیگر پذیرفته و تضمین کرده اند. در برابر ممکن است یک فرهنگ
به دلایل مختلف موردقبول چند ملیت قرار گیرد و در حقیقت هر فرهنگی به جود آید که به وسیله ی آن، اعضای یک گروه آداب و عادات گروه دیگر را می پذیرند(راشد محصل، 1386)
فرهنگ ملی، اسلامی
اگر تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، فرهنگ ملی ما با اثرپذیری از فرهنگ اسلامی به صورت یک فرهنگ ملی با شاخص های ارزشی اسلام به صورت یک فرهنگ دوگانه درآمده و در عرصه های تعارض دو فرهنگ نمودها و بازتاب های متفاوتی به دنبال داشت و اکثریت مردم مسلمان ایران در پی آرمان حاکمیت ارزش های اسلامی و رژیم حاکم درصدد غالب گرداندن اصول و معیارهای ضد ارزشی فرهنگ باستانی کشور بود ولی امروز ملت ایران، با میثاقی که درنتیجه پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به دست آورده است به ویژه بر اساس اصل چهارم آن میثاق، فرهنگ اسلامی، به صورت فرهنگ ملی و فرهنگ ملی همان فرهنگ اسلامی گشته است. با توجه به این حقیقت روشن که امروز مبانی اندیشه سیاسی و آرمان های انقلاب اسلامی نه تنها به عنوان یک دیدگاه در پیکربندی نهادهای نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح است بلکه در دیدی وسیع تر به عنوان الگویی از فلسفه سیاسی در تبیین یک نظام ایده آل برای امت اسلامی تلقی می گردد. ( بابایی،1384)
اگر تعریفی از فرهنگ را شیوه ی زندگی بر خواسته از اندیشه( عقل نظری) و نظام ارزشی( عقل کمی) بدانیم، آنگاه فرهنگ اسلامی را می توان این گونه تعریف کرد؛ ” شیوه زندگی برخاسته از اندیشه ی توحیدی و نظام ارزشی اسلام”. فرد تعلق به فرهنگ اسلامی کسی خواهد بود که برخوردار از یک اندیشه ی توحیدی می باشد و بایدونبایدهای زندگی اش را در شئون فردی و اجتماعی مستند به قرآن و سنت پیامبر اسلام(ص) و ائمه معصوم و الگوی زندگی اش سیره ی نبوی(ص) و علوی(ع)و روش زیستن عترت(ع)باشد ( بابایی، 1384)
از سویی فرهنگ اسلامی در تعامل بافرهنگ کهن ایران، زایش هایی شگفت انگیز، فراورده هایی ارزشمند و آفرینش هایی خلاق و زیبا را به وجود آورده است.” عکس العمل ایرانیان در برابر اسلام فوق العاده نجیبانه و سپاسگزارانه بوده و از یک نوع توافق طبیعی بین روح اسلامی و کالبد ایرانی حکایت می کند”. (مطهری، 1382)
مقایسه ای بین فرهنگ اسلامی بافرهنگ غربی
در مقایسه فرهنگ اسلامی بافرهنگ غربی، می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
در فرهنگ اسلامی علاوه بر فضیلت محوری در اندیشه، الگوهای اخلاقی- معنوی فراوانی وجود دارد که هر یک به تنهایی برای تحول جامعه بشری کفایت می کنند؛ درحالی که در فرهنگ غربی، اگرچه دانشمندان بسیاری بوده اند، اما هیچ کدام از آنان، انسان کامل و آیینه تمام نمای فضایل اخلاقی به شمار نمی آیند.
در فرهنگ اسلامی می تواند به دغدغه همیشگی انسان( معنا و مفهوم زندگی) پاسخ دهد و به روشنی آن را تبیین کند؛ درحالی که فرهنگ غربی از پاسخ دادن به این پرسش بنیادین ناتوان است.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~