دانلود پایان نامه – مقایسه باورهای غیرمنطقی اساسی، طرحواره های ناسازگار اولیه و بهزیستی روانی

دانلود پایان نامه – مقایسه باورهای غیرمنطقی اساسی، طرحواره های ناسازگار اولیه و بهزیستی روانی

دانلود پایان نامه – مقایسه باورهای غیرمنطقی اساسی، طرحواره های ناسازگار اولیه و بهزیستی روانی

2-5-1-1-    نظریه ی ناهمخوانی

نظریه ناهمخوانی رضایت بیان می کند که افراد خودشان را با استانداردهای متنوع مقایسه می کنند که به سطح اشتیاق افراد، سطح ایده آل رضایت، اهداف، نیازها، موقعیت های قبلی و دیگر افراد وابسته است. طبق نظریه ی میکالوس[1](1985) مردم با مشاهده اطرافشان و مقایسه ی خود با دوستان و آشنایان و یادآوری گذشته، اهداف و استانداردهایی را انتخاب می کنند. قضاوت شادکامانه و رضایت بخش فرد به اختلاف بین موقعیت های اخیر و استانداردهای شخص بستگی دارد. به این معنی که اگر فرد موقعیت اخیر را خوشحال کننده تصور کند و این خوشحالی با استانداردهای شخصی فرد در زمینه ی شادی و بهزیستی هماهنگ باشد، فرد احساس رضایت، بهزیستی و خوشحالی می کند. در حالی که نظریه های ابتدایی مقایسه ی اجتماعی براساس این تفکر بوجود آمدند که یک فرد اگر در اطراف او بدترین چیزها وجود داشته باشد، خوشحال خواهد بود و برعکس اگر اطراف او خوشحال کننده باشد، ناشاد خواهد بود، نظریه های اخیر میزان شادی و ناشادی در افراد را براساس نوع اطلاعات دریافتی آن ها از افراد مشخص می کنند. اگر اطلاعات رضایت بخش باشد فرد موقعیت را رضایت بخش می داند و اگر اطلاعات رضایت بخش نباشد، فرد موقعیت اجتماعی را تهدید کننده می بیند (میکالوس، 1985؛ به نقل از آریا پوران،1390). براساس نظریه ی نس و ویلیامز، ارتباطات متراکم به ویژه در فیلم ها و برنامه های تلویزیونی همه ی انسان ها را به گروه های رقابتی تبدیل کرده است. بنابراین براساس نظریه ی آنان، در محیط های قدیم، شانس بهتری برای خوب بودن کاری وجود داشت، اما امروزه انسان ها در حال رقابت و مقایسه خود با فردی هستند که در دنیا جزء بهترین ها می باشد. از آنجا که افراد نمی توانند به زندگی خیالی که در تلویزیون می بینند برسند، در آنها افسردگی افزایش و شادکامی کاهش می یابد (دینر، ایشی و لوکاس، 2000)

 

2-5-1-2-    نظریه ی هدف غایی[2]

نظریه ی هدف غایی در مورد بهزیستی ادعا می کند که بدست آوردن شادکامی به دستیابی به یک هدف یا مجموعه ای از نیازها بستگی دارد. ساختار و نوع هدف یک فرد در زندگی و رسیدن به این هدف سطح رضایت از زندگی فرد را مشخص می کند (دینر، 2003). نظریه ی هدف غایی نشان می دهد که بعضی از عوامل ممکن است مانع بهزیستی باشند. این عوامل شامل فقدان هدف، آرزو و یا تعارضات ناهشیار بین اهداف می باشند. رویکردهای هدف غایی اشاره می کنند که یک شخص ممکن است به علت اهداف غیرواقعی یا مشکل در مهارت های رسیدن به هدف نتواند به اهداف غایی زندگی اش برسد. در نظریه های معروف به هدف نهایی، باور بر این است که شادکامی و خوشبختی ذهنی زمانی به دست می آید که افراد به اهداف مبتنی بر ارزش ها و نیازهای خود، جامه ی عمل بپوشانند (دینر، 2003).

2-1-    افسردگی

در حدود 2500 سال اختلال افسردگی به عنوان یکی از رایج ترین بیماری های بشر بود، سازمان جهانی بهداشت افسردگی را در ردیف چهارم فهرست حادترین مشکلات بهداشت عمومی در سراسر جهان قرار داده است (اکیسکال، 2005). امروزه حدود 450 میلیون نفر از مردم دنیا از یک بیماری روانی یا رفتاری رنج میبرند و بیش از 150 میلیون نفر از مردم دنیا در هر برهه از زمان از افسردگی رنج می برند. آمار شیوع افسردگی در بین مردان 10 تا 15 درصد و در بین زنان 15 تا 20 درصد گزارش شده است (اکیسکال، 2005).

2-6-1-      نظریه های افسردگی

عوامل مختلفی در تبیین افسردگی مطرح شده و هر دیدگاه توضیح متفاوتی برای علت افسردگی بیان کرده است. در اینجا به معرفی نظریه های مختلف در مورد افسردگی می پردازیم.

2-6-1-1-    مدل پرخاشگری درونی شده[3]

مدل فروید بر مفهومی از کارکرد ذهنی تکیه دارد که خود از مدل زیستی الگو گرفته است. در واقع، این نکته که عاطفه افسرده از بازتاب تکانه های پرخاشگرانه ای سرچشمه گرفته که به صورت دوسوگرایانه بر ضد یک موضوع عشق [4]درونی شده،جهت گیری شده، توسط هوادار فروید، کارل آبراهام پایه ریزی شد و بعدا فروید آن را گسترش داد. آبراهام و فروید فرض کردند خشم درونی [5]شده، به قصد تنبیه موضوع عشق است. به همین دلیل در تلاش برای جلوگیری از فقدان آسیب زا[6]، موضوع عشق که به تازگی درونی شده، هدف تکانه های غریزه مرگ قرار می گیرد. عنصر مرکزی در فعالیت روانی این تکانه ها، دوسوگرایی فرد افسرده نسبت به موضوع عشق (والد) است که به عنوان یک والد ناکام کننده ادراک می شود. بنابراین پرخاشگری جهت گیری شده به سمت موضوع عشق، به عنوان گناه بزرگی در نظر گرفته می شود. در نهایت، چنین دوسوگرایی بین گناه و خشم جابجا شده، میتواند به رفتار خودکشی منجر شود (اکیسکال، 2005).

[1]. Micalus

[2]. Telic theories

[3] Aggression-Turned-Inward model

[4] Loved Object

[5] Turn-In-Anger

[6] Teraumatic Loss

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~