مقدمه، مشارکت ، مقدمه

مقدمه، مشارکت ، مقدمه

مقدمه، مشارکت ، مقدمه

ب- برنامه عملیاتی: در این پژوهش، منظور از روان درمانی، استفاده از تکنیک ها و روش هایی (مثل گسلش شناختی، مواجهه و غیره …)، برای افزایش انعطاف پذیری شناختی و افزایش عملکرد مطابق با ارزشمندی ها است (هیز و همکاران، 2004). این مداخله به صورت انفرادی تنظیم شده و پروتکل درمانی محتوی 8 جلسه هفتگی(هر جلسه 60 دقیقه) برای کودکان بوده است که به دنبال هر جلسه ی آزمودنی، جلسه ای هم به مدت نیم ساعت برای والد او برگزار می گردید. در هنگام کار با والدین، مشابه با محتوی جلسات کودکان، تغییر نگرش از کاهش درد به تمرکز بر ارزشمندی ها و اصول مواجهه، مورد توجه قرار می گرفت و با استفاده از تکنیک هایی مشابه با تکنیک های مورد استفاده در جلسات کودکان (مثل مواجهه، پذیرش و گسلش)، مشکلات والدین مورد توجه قرار می گرفت و به منظور شفاف سازی مفاهیمی مثل پذیرش و گسلش، هم در جلسات آزمودنی ها و هم در کار با والدین، مطابق با الگوی کلی درمان ACT، به طور فراوان از استعاره استفاده می شد. متن کامل پروتکل درمان در فصل 4 ارائه می شود.
1-6-2 پذیرش
الف – تعریف نظری: پذیرش روان شناختی، به طور کلی به معنای تمایل به تماس با افکار و احساسات بدون دنبال کردن آنها یا تلاش برای تغییرشان تعریف می شود (مک کرکن و همکاران، 2003). پذیرش به عنوان وسیله ای است که به دور از هر گونه کشمکش و چالشی، منجر به درگیری فرد در فعالیت هایی می شود که با وجود درد آور و ترس برانگیز بودن، اهمیت معناداری را برای او دارند( مثل مسافرت، ورزش کردن، گردش با دوستان) (ویان و همکاران، 2003). البته، پذیرش، فراتر از یک مولفه ی روانی است و فقط در قالب یک تصمیم یا باور معنا نمی شود(مک کرکن و همکاران، 2003). در درمان ACT، پذیرش به خودی خود یک هدف نیست، بلکه به عنوان راهی برای افزایش فعالیت های هدفمند، در نظر گرفته می شود (هیز و همکاران، 2006).
ب- برنامه عملیاتی: در الگوی درمانی ACT، پذیرش، ابتدا از طریق مواجهه بیمار با روش های مقابله ناکارآمدش ایجاد می گردد. بیماران به یک شیوه ی تجربی، اثرات متناقض مقابله با افکار و احساسات را تشخیص می دهند. در این درمان بیماران از طریق تمرینات درجه بندی شده یاد میگیرند که می توانند هیجانات شدیدشان را تجربه کنند یا به احساسات بدنی شان توجه کنند بدون اینکه احساس کنند آسیب زاست. همان طور که پذیرش اتفاق می افتد، بیماران از طریق گام های کوچک متوالی، استعاره و تمرینات، تفاوت بین پذیرش و تحمل را درک می کنند و مهارت های پذیرش در بافت رویدادهای مختلف زندگی شان را تجربه می کنند (هیز و همکاران، 2004). تکنیک های مرتبط با این مورد در مورد کودکان در قسمت برنامه درمانی در فصل چهارم معرفی می شود.
1-6-3 عمل متعهدانه
الف – تعریف نظری: عمل متعهدانه، به معنای مشارکت فرد در اعمال ارزشمند با وجود پیامدهای مطلوب یا نامطلوبش می باشد (هیز و همکاران، 2003).
ب – تعریف عملیاتی: در این پژوهش، عمل متعهدانه، در برگیرنده ی تعیین اهداف خاص بر اساس ارزشمندی ها و سپس عمل بر اساس این اهداف می باشد. در این درمان، با افزایش تدریجی گستره ی حیطه های هدفمندی شده، الگوهای عمل بزرگ و بزرگتری ایجاد می گردد. هم چنین، مراجعین یاد می گیرند تا مسئول الگوهای عملشان باشند. به عنوان مثال اگر یک الگوی عملی حفظ و سپس رها شود، به جایش، الگوی عمل بزرگتری ایجاد و بعد به نفع یک الگوی عمل فراتر رها گردد (هیز و همکاران، 2004). تکنیک های مرتبط با این مورد در مورد کودکان در قسمت برنامه درمانی در فصل چهارم معرفی می شود.
1-6-4 درد مزمن
الف- تعریف نظری: منظور از درد مستمر، هر درد طولانی مدتی است که به وسیله ی یک بیماری مثل سرطان یا آرترید به وجود می آید یا اینکه درد فراتر از دوره ای که برای بهبودی یا شفایافتگی یک آسیب لازم است، طول کشیده باشد. علاوه براین ممکن است، بدون هیچ گونه شواهدی دال بر آسیب یا ضایعه بافتی، درد مستمر تجربه شود (گچل، ترک، 1381).
ب- تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از درد مزمن، هر درد مستمری است که 6 ماه از شروع آن گذشته باشد و طی سه ماه گذشته علی رغم درمان های انجام شده، هر روز یا تقریبا هر روز ادامه داشته باشد (گچل، ترک، 1381). در این تحقیق علاوه بر پرسشی در این باره در قسمت جمعیت شناختی پرسش نامه ی محقق ساخته، تایید متخصص مربوطه در مورد درد مزمن کودکان معیار قرار گرفته است.
1-6-5 کیفیت زندگی
الف- تعریف نظری: کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، یک سازه ی پیچیده و چند بعدیست و اشاره به ادراک ذهنی فرد از عملکرد و وضعیت عاطفی اش دارد (گلد و همکاران، 2009) و با حیطه های مهم زندگی فرد در ارتباط می باشد (تسا و همکاران، 2007). در بافت بالینی، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، به عنوان یک سازه ی چند بعدی که در برگیرنده ی حیطه های فیزیولوژیکی، روان شناختی، اجتماعی و معنوی است، تعریف می شود(هارالستد و همکاران، 2011). در حالی که کیفیت زندگی می تواند به صورت واکنش هیجانی و فردی نسبت به تفاوت های ادراک شده در رابطه با فعالیت هایی که فرد قادر به انجام آن است و فعالیت هایی که تمایل به انجام آنرا دارد، تعریف شود اما این مولفه می تواند به صورت سلامت ( بهزیستی ) جسمانی، کارکردی، هیجانی و اجتماعی هم تعریف گردد (گوکایا ، 2011).
ب- تعریف عملیاتی: در این پژوهش میزان کیفیت زندگی بر اساس نمره ای که آزمودنی از مقیاسKIDSreen (روانز – سیبرر و همکاران، 2005) به دست می آورد، محاسبه می شود.
1-6-6 عملکرد
الف- تعریف نظری: عملکرد روزمره حیطه های مهمی مثل عملکر
د جسمانی، عاطفی، آموزشی، تفریحی و شغلی را در بر می گیرد (پالرمو وهمکاران، 2008). عملکرد جسمانی، یک حیطه ی چند بعدی است وسازه های مختلفی مثل سلامت جسمانی، فعالیت جسمانی، توانمندی کارکرد و توانمندی ذهنی را در بر می گیرد. همگی این سازه ها با وجود ارتباط با یکدیگر، جنبه های متفاوتی از عملکرد را می سنجند (ویلسون و همکاران، 2012).
ب- تعریف عملیاتی: در این پژوهش میزان عملکرد آزمودنی بر اساس نمره ای که در مقیاس FDI (والکر و همکاران، 1991) به دست می آورد، محاسبه می گردد.
1-6-7 انعطاف پذیری روان شناختی
الف- تعریف نظری: این مفهوم به معنای توانایی تماس کامل با لحظه ی اکنون و تجارب درونیست که درحال اتفاق افتادن هستند، بدون نیاز به دفاع کردن در مقابل آنها (توهیگ، 2012 ).
ب- تعریف عملیاتی: در این پژوهش، میزان انعطاف پذیری فرد، بر اساس نمره ای که در پرسش نامه ی عدم انعطاف پذیری روان شناختی در درد(PIPS) (ویکسل و همکاران، 2008)، به دست می آورد، محاسبه می گردد.
فصل دوم
مروری برپیشینه های نظری و عملی پژوهش
2-1 مقدمه

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~