مقدمه، مقدمه ، مقدمه

مقدمه، مقدمه ، مقدمه

مقدمه، مقدمه ، مقدمه

3-4 شیوه گردآوری اطلاعات (دادهیابی)……………………………………………………………………………………………………………………….95
3-4-1 تعریف داده در پژوهش کیفی………………………………………………………………………………………………………………………95
3-4-2: شیوه گردآوری دادهها…………………………………………………………………………………………………………………………………95
3-5 روش انتخاب مشارکتکنندگان……………………………………………………………………………………………………………………………..97
3-5-1 نمونهگیری غیراحتمالی……………………………………………………………………………………………………………………………….97
3-5-2 نمونهگیری گلوله برفی…………………………………………………………………………………………………………………………………97
3-5-3 نمونهگیری هدفمند……………………………………………………………………………………………………………………………………..98
3-5-4 اندازهی نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….98
3-6 نظریهی زمینهای………………………………………………………………………………………………………………………………………………..101
3-7 واحد تحلیل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………103
3-8 تحلیل دادهها در روش گرندد تئوری…………………………………………………………………………………………………………………103
3-9 گامهای عملی تحلیل در این پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………105
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل
4-1 مقدمه : نحوهی کدگذاری جدول دادهها…………………………………………………………………………………………………………….108
4-2 تحلیل تم اصلی نخست: برساخت دوگانگی جنس و جنسیت تجربه شده در دوران کودکی فرد تبدیلخواه…..109
4-3 تم اصلی دوم: تجربهی آزار جنسی و تجاوز………………………………………………………………………………………………………..122
4-4 تم اصلی سوم: برساخت عواطف تبدیلخواهان مبتنی بر تجربیات عاشقانهی همپیوند با وضعیت تبدیلخواهی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….131
4-5 تم اصلی چهارم: واکنش خانواده در برابر تبدیلخواهی جنسی………………………………………………………………………….143
4-6 تم اصلی پنجم: اشتغال به مثابهی چالشی فراروی تبدیلخواهان:‌ جنسیت تجربه شده در تجربهی اشتغال تبدیلخواهان جنسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..165
4-7 تم اصلی ششم: روند زندگینامهای دوران تحصیل تبدیلخواهان: تمایز به مثابهی تجربهی زیسته………………….177
4-7 تم اصلی هفتم: تجربهی روابط جنسی تبدیلخواهان: برساخت عادات و رفتارهای جنسی در «جریان کنش متقابل»………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..193
4-9 تم اصلی هشتم: راههای پیشِروی تبدیلخواه جنسی برای تامین هزینههای عمل تغییر جنسیت………………….206
4-10 تم اصلی نهم: «خودکشی» به مثابهی راه حلی برای تغییر وضعیت کنونی…………………………………………………….216
4-11 تم اصلی دهم: تجربهی «داغ ننگ» به دلیل تبدیلخواهی جنسی:‌ قرارگیری در وضعیت انگ و «هویت ضایعشده»……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………223
4-12تم اصلی یازدهم: نمود بیرونی تبدیلخواهی در آینهی کنش متقابل اجتماعی……………………………………………….237

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~