منابع اطلاعاتی

دانلود پایان نامه

درمجموع میتوان گفت که تعاریف ارائهشده یا متضمن این هستند که فضای سایبر در اصل جهان سایبر است که در عرض جهان فیزیکی مطرحشدهاست یا آن را همچون منبعی برای تبادل اطلاعات دانستهاند و یا اینکه فضای سایبر را با دید سخت افزارانه نگریسته و آن را تشکیلیافته از اتصال بیشماری از رایانهها و سامانهها میدانند که ذیلاً به این سه معیار اشارهمیگردد:(عالیپور، 1390، 40)
یکم؛ فضای سایبر همچون جهانی نو
دوم؛ فضای سایبر همچون منبع اطلاعاتی
سوم؛ فضای سایبر همچون پیوندگاه سامانهها:(عالیپور، 1390، 40)
یکم؛ فضای سایبر همچون جهانی نو: برخی از تعاریف گرایش به بهرهگیری از این عنوان برای شناساندن یک دنیای جدید است. در یک تعریف، گفتهشده که محیط سایبر عبارتاستاز جهانی نو و آفریدهشده به وسیله شبکههای رایانهای. و در تعریف دیگر آمده که فضای سایبر عبارت است از سپهر ساخته شده ذهنی، تصنعی و مجازی یا فضای مفهومی که باکاربرد رایانه توسعه یافته است. (عالیپور، 1390، 40)
تعریف فضای سایبر به جهان جدید یا جهان دیگر صرفاً میتواند جنبه ادبی و دربرخی موارد جنبه جرم شناختی داشتهباشد تا با بیان بایستهها و مقتضیات چنین فضای عنان گسیخته و پهناور، بتوان درک صحیحی از علت وقوع جرم و شناخت مجرمین داشت و گرنه این تعریف از جهت حقوقی کمتر میتواند مورد توجه باشد و به راستی نیز ویژگیهای عینی و ملموس آن را هویدا نمی سازد.(عالیپور، 1390، 41)
دوم؛ فضای سایبر همچون منبع اطلاعاتی: فضای سایبر به جهت محتوایی که در آن قراردارد، فضای اطلاعات نیز نامیدهمیشود. برهمیناساس برخی در تعریف فضای سایبر گفتهاند که این فضا ناظر به همه منابع اطلاعاتی قابل دسترس در شبکههای رایانهای است.(عالیپور، 1390، 41)
همانطور که اشارهشد، تعریف فضای سایبر به جهان جدید دارای ارزش ادبی و جرم شناختی است و ازمنظر حقوقی کمتر مورد توجهاست و جز در برخی موضوعات مانند صلاحیت سایبری، ارزش حقوقی فضای سایبر را بیاننمیکند؛ از طرفی تعریف فضای سایبر به منبع اطلاعاتی صرفاً اهمیت محتوای آن را نشانمیدهد و حاکی از ایستایی آن است نه پویایی و قابلیتهای فراوان آن؛ چرا که این تعریف از فضای سایبر بیانگر آن است که فضای سایبر در مقام ذخیرهسازی و نگهداری اطلاعات است در حالی که قابلیت اصلی فضای سایبر تبادل اطلاعات در پرتو اتصالات عدیدهاست، یعنی قابلیت و رکن بنیادین این فضا که در هیچ یک از این دو تعریف مورد توجه قرارنگرفتهاست.
سوم؛ فضای سایبر همچون پیوندگاه سامانهها: فضای سایبر چندان هم بیارتباط با فضای بیرونی نیست و به اعتبار قرارداشتن سامانههای رایانهای در مکانهای گوناگون است که فضای سایبر، چهره جهانی پیداکردهاست. درواقع خشت نخست فضای سایبر پراکندگی سامانههای رایانهای و مخابراتی در همه کشورها و همه نقاط جهان است تا با اتصال آنها با همدیگر، فضای سایبر نمودیابد. پس فضای سایبر از جهت ماهیت از پیوند چندین رایانه یا سامانه ارتباطی بنیاد گرفتهاست و بسیاری کوشیدهاند ازهمین منظر به فضای سایبر بنگرند و برایناساس در تعریف فضای سایبر گفتهشده که همان محیط اینترنت است که رایانهها و جامعه را به هم پیوندمیدهد و محل پیوند همین فضا، موسوم به فضای سایبر است.(عالیپور، 1390، 42)
به نظرمیرسد؛ تعریف اخیر که بیانگر ماهیت فضای سایبر است مناسبتر و کاملتر باشد چراکه برای شناسایی دقیق هر امر قبل از تبیین و بررسی گسترده، کارکرد و قابلیت، ویژگیها و یا هرموضوع مرتبط دیگر، شایستهاست که به بررسی ماهیت آن پرداخت و از این منظر، فضای سایبر همان پیوندگاه سامانههای رایانهای و مخابراتی است.
و درنهایت عالیپور(1390، 43) میگوید:
«باتوجه به بررسی سنجههای گوناگون از تعریف فضای سایبر میتوان گفت که فضای سایبر، محیطی تشکیلیافته از سامانهها و شبکههای ارتباطی متصل به هم است که قابلیت هرنوع رفتار متناسب با محیط مبادله داده، ذخیره و انتشار اطلاعات را دارد.»
درمورد نامگذاری این فضا در زبانفارسی نظرات مختلفی مطرح است:
برخی عقیده دارند که بهترین عنوانی که هم جامعیت و هم مانعیت این فضا را ملحوظ داشته است، عنوان «فضای مجازی» است. چرا که این عنوان هم جرایم رایانه ای صرف را در خود جای می دهد و هم توانایی تحت پوشش قرار دادن جرایم شبکه ای و مرتبط با فناوری را نیز در خود دارد.(زررخ، 1389، 32)
با توجه به گستردگی مفهوم سایبر و اطلاق آن به تمام افعال و اقدامات واقع شده در محیط شبکه های بین المللی و بی شمار بودن مصادیق سایبر به توصیه متخصصان و دانشمندان صاحب نام این رشته، یافتن لغت معادل و یا ترجمه آن به زبان های دیگر، مجاز نمی باشد چرا که به عقیده این صاحب نظران با توجه به بسط مفهوم لغوی این واژه در سطح بین المللی، آن را تبدیل به یک لغت بین المللی نموده و ترجمه آن و یا یافتن معادلی برای آن ممکن است دایره شمول و مفهوم آن را محدود نماید، لذا توجیه می نماید همان گونه که لغت «تلفن» در سطح بین المللی یکسان بوده و در تمامی نقاط دنیا به یک معنی و لفظ مشترک به کار می رود. لغت «سایبر» نیز به یک لفظ و معنی مشترک بین المللی استعمال شود. (باستانی، 1390، 63)
در واقع جهان سایبر هر چند به شکل مادی و ملموس احساس شدنی نیست، همان گونه که به اطلاعات ناشی از امری نمی توان عنوان مجازی داد، به جهان سایبر نیز نمی توان مجاز و مجازی اطلاق کرد.(فضلی، 1383، 164)
محیطی مجازی و غیر ملموس است که از تلفیق فناوری های رایانه و مخابرات بوجود آمده و ترکیبی از رایانه و مودم وابزار مخابراتی است که از قابلیت شبیه سازی برخوردارند.در واقع شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای با اتصال به یکدیگر و ایجاد ارتباط ،فضایی را با ویژگی های کاملا متمایز از دنیای فیزیکی بوجود آورده اند.(آقامیر، 1390، 28)
پس به طور خلاصه میتوان در تعریف فضای سایبر گفت:
فضای سایبر، محیطی مجازی است که به شکل مادی و ملموس احساس شدنی نیست، و از ترکیب فناوریهای رایانه و مخابرات تشکیل شده که در این محیط مجازی تمام اطلاعات راجع به فرهنگها، ملل، کشورها، افراد و همه آنچه به صورت فیزیکی در دنیای واقع وجود دارد به صورت دیجیتالی موجود است و قابل استفاده برای کاربران است و البته این دنیای مجازی به کمک کامپیوتر و شبکههای بینالمللی به هم مرتبط است.
گفتار دوم: ویژگیهای فضای سایبر
به نظر میرسد برای شناسایی بهتر فضای سایبر به عنوان محل ارتکاب بزههای رایانهای لازم است ویژگیهای خاص این فضا که در ارتکاب بزه نقشی مؤثر دارد را مورد بررسی قرار دهیم.

مطلب مشابه :  پایان نامه سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران