منابع مقاله درباره تجارت بین الملل

بین المللی است و توسعه صادرات منجر به افزایش درآمدهای ارزی ، افزایش سطح تخصصی کشور ، ایجاد سطح استاندارد زندگی ، آماده شدن بستر مناسب برای سرمایه گذاری های جدید می شود. از طرفی توسعه صادرات غیر نفتی ، نارسایی صادرات نفتی مانند نوسانات قیمت نفت ، پایان پذیری این منابع و نیز رشد جمعیت را پوشش میدهد. بعلاوه قطع وابستگی به درآمدهای نفتی به یافتن استعدادهای بالقوه و استفاده صحیح از این تواناییها بستگی دارد. از طرف دیگر توسعه صادرات بدون شناسایی مزیت رقابتی امکان پذیر نیست. فیلیپ سلزنیک اولین فردی بود که عبارت ” مزیت رقابتی ” را در سال ۱۹۵۷ به کار برد. مزیت رقابتی مجموعه ای از توانایی های منحصر به فرد یک واحد اقتصادی است که اجازه ی نفوذ به بازارهای دلخواه و برتری بر رقبا را برای آن واحد فراهم می آورد.از نظر تاریخی رویکردهای مختلفی در ارتباط با مزیتهای رقابتی ملل مطرح بوده است. در سال 1990 نگاه دانشمندان نسبت به مزیت رقابتی ملل به ارائه مدل الماس پورتر استاد دانشگاه بازرگانی هاروارد تغییر کرد .برای اولین بار پورتر الگویی را جهت ارزیابی مزیتهای رقابتی ملل ارائه کرد. او جهت بررسی چگونگی کسب مزیت رقابتی ملل در صنایع مختلف و بکارگیری استراتژی کارخانجات برای اقتصادهای ملی در یک پروژه دولتی عملکرد تجاری 10 کشور جهان را به مدت 4 سال مورد مطالعه قرار داد.عوامل مدل الماس یک سیستم خودمحرک و تعاملی هستند و محیطی را خلق می کنند که نوآوری در کشور به سرعت و مرتباً تکرار می شود و هر بخش بر بخش دیگر تاثیر می گذارد. نگاه سلسله مراتبی پورتر به عوامل درون الماس شامل منابع ، صنایع ، تقاضا ، رقابت و دولت می شود ( پورتر، 1990) . پورتر بیان می کند که یک برابری در عصر حاضر وجود دارد و ملل مشابه هم هستند و آن ظرفیتهای ملل است (دانگ-سونگ چو،2007). به دلایل اهمیت موضوعِ تحقیقات پورتر و مدلی که وی ارائه کرده الماس مورد توجه جهانی قرار گرفت . الماس از 4 جزء داخلی مرتبط با هم تشکیل شده که عبارتند از 1. فاکتورهای درونی 2. شرایط تقاضای درونی 3.صنایع مرتبط و هماهنگ کننده 4. استراتژی ، ساختار و رقابت و دو پارامتر خارجی : دولت و شانس (چانگ مون،1998 ) . از سوی دیگر پورتر به این مساله نیز اشاره می کندکه تفاوت ملل در ارزشهای ملی ، فرهنگی ، ساختارهای اقتصادی ، نهادها و تاریخ نقش به سزایی در موفقیت رقابتی دارد. به بیان دیگر تفاوت های برجسته ای در الگوهای رقابت پذیری کشورها وجود دارد : هیچ ملتی نمی تواند در تمامی حوزه ها و صنایع به رقابت بپردازد(پورتر،1990 ). بر این اساس، مدل الماس برای درک بهتر موقعیت رقابتی یک ملت در فضای رقابتی جهانی سودمند است و همچنین می تواند برای سایر موقعیت های جغرافیایی مانند استان ها مورد استفاده قرار بگیرد.
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
با توجه به اینکه جغرافیای کشور از نظر آب و هوا و زیست منطقه ای کاملا متنوع می باشد و لزوم بررسی مناطق مختلف کشور به صورت مستقل امری اجتناب ناپذیر است و نیز پتانسیلهای موجود در قسمتهای شمالی کشور از جمله استان گیلان، تدوین یک برنامه مدون درون استانی با دید کل نگر در این استان از ابزارهای توسعه استان گیلان و در نتیجه کشور می باشد. از طرف دیگر، بحث رقابت پذیری یکی از مهم ترین دغدغه های تجارت و فعالیت در محیط پویا و رقابتی امروز است. نظریه ای که بتواند بیشتر نیازها و شرایط فوق را پاسخگو باشد، مدل “الماس مزیت رقابت ملی” مایکل پورتر است. در نهایت این پرسش مطرح می شود که “عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان با توجه به مدل الماس پورتر کدامند؟” نتایج حاصل از پاسخ به این پرسش اساسی به انتخاب استراتژی مناسب و تقویت ابعاد موثر بر توسعه صادرات برنج گیلان در چهارچوب مورد بررسی به ربودن گوی رقابت از رقبا در بازارهای بین المللی خواهد انجامید.
اهداف تحقیق
1. شناسایی عوامل مختلف موثر بر صادرات برنج گیلان.
2. کمک به سیاستگذاری های مناسب در زمینه توسعه صادرات برنج استان گیلان.
3. کمک به افزایش سطح صادرات محصولات کشاورزی بویژه برنج استان گیلان و به تبع آن کاهش نرخ بیکاری ، تامین درآمد ارزی و رشد و توسعه کشور.
چارچوب نظری
پورتر به این مسأله اشاره می کند که تفاوت ملل در ارزش های ملی، فرهنگی، ساختارهای اقتصادی، نهادها، و تاریخ، سهم به سزایی در موفقیت رقابتی دارد. به بیان دیگر، تفاوت های برجسته ای در الگوهای رقابت پذیری کشورها وجود دارد؛ هیچ ملتی نمی تواند در تمامی حوزه ها و صنایع به رقابت بپردازد .پورتر با بیان گزاره های فوق، اهمیت و نقش پررنگ ملت ها در فضای اقتصادی حاضر و ارتباط تنگاتنگ تفاوت ها و تمایزهای ملی با دستیابی به مزیت های رقابتی در این فضا را جلوه می بخشد.
ویژگی های مدل الماس پورتر
مدل الماس پورتر، به موضوع مزیت رقابتی می پردازد. موضوعی که به عنوان یک راه کار درازمدت برای بقای اقتصاد ملی کشورها مورد ملاحظه قرار گرفته و اندیشمندان بسیاری به نظریه پردازی در مورد آن پرداخته اند. در تئوری های کلاسیک علم اقتصاد، عناصر مزیت رقابتی مناطق یا کشورها عبارت بودند از: زمین، نیروی کار ساده، موقعیت، منابع طبیعی (مواد اولیه)، و جمعیت منطقه. در حالی که پورتر، عناصر فوق را کافی ندانسته و ماهیت روابط و عناصر شکل دهنده ی صنایع و حوزه های کسب-و-کار را موثر می داند. به عبارت دیگر، پورتر برای سؤال «چرا برخی از کشورها در صحنه رقابت بین المللی مو< br />فق می شوند و برخی دیگر نه؟» جوابی نو ارائه می دهد. جوابی که از مطالعه ی عملکرد رقابتی 10 کشور توسعه یافته منبعث شده و در قامت مدل الماس جلوه یافته است(پورتر، 1990). بر این اساس، مدل الماس برای درک بهتر موقعیت رقابتی یک ملت در فضای رقابتی جهانی سودمند است و همچنین می تواند برای سایر موقعیت های جغرافیایی مانند استان ها مورد استفاده قرار بگیرد. این مدل، با بازنگری های صورت گرفته، مبتنی بر 6 عامل است؛ عوامل درونی، شرایط تقاضا، صنایع مرتبط و پشتیبان، استراتژی، ساختار و رقابت، دولت، و شانس (اتفاقات پیش بینی نشده). شکل ذیل مدل توسعه یافته الماس پورتر را نشان می دهد(Moon et al ,1998).
1-5-1. شرایط تقاضای داخلی
شرایط تقاضای داخلی، ماهیت و چگونگی تقاضا را در بازارهای داخلی مشخص می کند. اندازه و رشد تقاضا در رقابت پذیری تأثیر به سزایی دارد. پورتر معتقد است که وجود بازار داخلی بزرگ و در حال رشد، موجب تشویق سرمایه گذاران برای توسعه ی فن آوری و بهبود بهره گیری گردیده و این مسأله به عنوان مزیت رقابتی برای آن ملّت محسوب می شود. در مقابل بازارهای داخلی کوچک که دارای رشد پائینی هستند، شرکت ها و صنایع را تنها به دنبال فرصت های صادراتی می کشاند. تطبیق شاخص مذکور با هدف مقاله که همانا تحلیل ابعاد متفاوت صنعت در استان است، دو کارکرد متفاوت از این عامل را ارائه می دهد. نخست، وضعیت تقاضای محصولاتِ تولیدی در استان مورد بررسی قرار می گیرد و در گام بعد، میزان تقاضای سرمایه گذاران برای حضور در استان تحلیل می شود.
1-5-2. عوامل مرتبط و پشتیبان
صنایع مرتبط و حمایت کننده می تواند شامل تأمین کنندگان مواد اولیه یا تجهیزات و ابزارآلات، توزیع کنندگان و فروشندگان، سیستم های توزیع محصول، موسسات تحقیقاتی، سرویس های مالی مانند بانک ها و بورس اوراق بهادار، سیستم های حمل و نقل، دانشگاه ها، مراکز و موسسات تحقیقاتی و صنعتی می باشد(پورتر، 1990).
1-5-3. استراتژی، ساختار، و رقابت
راهبردهای کنونی حاکم بر حوزه ی صنعت استان، ساختار صنعت اعم از بنگاه های مادر و سایر بنگاه ها، ارتباط آنها با یکدیگر، و میزان رقابت در صنایع مختلف از عوامل اصلی در شاخص مذکور به شمار می روند(Moon et al, 1998).
1-5-4. دولت
دولت به عنوان یک نیروی عمده، همواره در رقابت پذیری مؤثر است و با مداخله خود در امور مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و اعمال قوانین و مقررات بر رقابت پذیری تأثیر مثبت و حتی منفی داشته است. سیاست های پولی، مالی و بازرگانی و قوانین مالیاتی، سیاست های حمایتی، سیاست های اداری و تشکیلاتی، قوانین مربوط به صادرات و واردات، نرخ ارز، حجم پول و نرخ بهره، تورم، هزینه های دولت و تصمیم گیری های دیگر در سطح اقتصاد خرد و کلان، توافق های رسمی و غیر رسمی مقامات سیاسی، برقراری یا توسعه روابط سیاسی تجاری و یا قطع روابط اقتصادی- تجاری با سایرکشورها از جمله بارزترین عوامل تأثیر گذار بر رقابت پذیری بنگاه ها، صنایع و کشورها هستند که به طور مستقیم با دولت ها در ارتباطند(پورتر، 1990).
1-5-5. شانس ( اتفاقات پیش بینی نشده)
اتفاقات پیش بینی نشده حوادث و مسائلی هستند که بر رقابت پذیری ملل تأثیرِ مثبت و یا منفی داشته ولی به صورت تصادفی و خارج از کنترل صنایع، مناطق و حتی دولت ها رخ می دهند. حوادث غیر مترقبه، جنگ، تحریم های اقتصادی، شوک های نفتی، بحران های اقتصادی-سیاسی و یا نوآوری های عمیق تکنولوژیک نمونه ای از اتفاقات پیش بینی نشده هستند(پورتر، 1990).
1-5-6. عوامل (فاکتورهای) درونی
مجموعه ای از عوامل مؤثر در تولید کالا یا خدمات در سطح ملی که برای رقابت ضروری هستند. عوامل مذکور به دو دسته ی عوامل عمومی و تخصصی تقسیم می شود که هر یک دسته ای از عوامل درونی را در خود جای داده اند.
عوامل عمومی: داده های ابتدایی فرآیند تولید مانند منابع طبیعی (مواد اولیه)، نیروی کار ساده، زمین، و سرمایه را شامل می شود.
عوامل تخصصی: بر زیرساخت های ارتباطی و مخابراتی، نیروی کار ماهر (متخصص)، و دانش پیشرفته تأکید دارد.
مدل تحلیلی تحقیق
این مدل، با بازنگری های صورت گرفته، مبتنی بر 6 عامل است؛ 1.شرایط تقاضای داخلی 2.عوامل مرتبط و پشتیبان 3.استراتژی ، ساختار و رقابت 4.نقش دولت 5.شانس (اتفاقات پیش بینی نشده) ، 6.عوامل درونی .
شکل زیر مدل توسعه یافته الماس پورتر را نشان می دهد(Moon et al, 1998).
دولت


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

صنایع مرتبط و پشتیبان
وقایع و حوادث
استراتژی ، ساختار و رقابت
شرایط عوامل

شرایط تقاضای داخلی
دولت
صنایع مرتبط و پشتیبان
وقایع و حوادث
استراتژی ، ساختار و رقابت
شرایط عوامل
شرایط تقاضای داخلی

شکل شماره 1-1 : مدل الماس پورتر
فرضیه های تحقیق
فرضیه: اهمیت عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان بر مبنای 6 بعد الماس پورتر با همدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی 1: اهمیت شاخص های بعد شرایط تقاضای داخلی بر صادرات برنج گیلان با هم متفاوتند.
فرضیه فرعی 2: اهمیت شاخص های بعد عوامل مرتبط وحمایت کننده با هم متفاوتند.

 
 
فرضیه فرعی 3: اهمیت شاخص های بعد استراتژی ، ساختار و رقابت با هم متفاوتند.
فرضیه فرعی 4: اهمیت شاخص های بعد میزان تاثیر دولت با هم متفاوتند.
فرضیه فرعی 5: اهمیت شاخص های بعد شانس ( اتفاقات پیش بینی نشده) با هم متفاوتند.
فرضیه فرعی 6: اهمیت شاخص های بعد عوامل درونی با هم متفاوتند.
قلمروی تحقیق
1-8-1. قلمروی موضوعی تحقیق : عوامل مختلفی در تعیین مزیت رقابتی و رقابت پذیری یک صنعت یا یک کشور نقش دارند. عوامل مورد بررسی برگرفته از معیارهای رتبه بندی سازمان های جهانی در رقابت پذیری و همچنین مدل های الماس که حاصل تجربیات موفق دانشمندان بزرگی می باشد همچون پورتر ، راگمن ، مون ، وربک ، چو ، مون ، کیم و سایرین . این عوامل عبارتند از شرایط تقاضای داخلی ، عوامل مرتبط و پشتیبان ، استراتژی ، رقابت و ساختار ، نقش دولت ، شانس (اتفاقات پیش بینی نشده) ، عوامل درونی (شامل عوامل مادی و نیروی انسانی).
1-8-2. قلمروی مکانی : عمده ترین هدف مکانی این تحقیق بررسی نظریان کارشناسان و صادرکنندگان انواع برنج در استان گیلان می باشد.
1-8-3. قلمروی زمانی : با توجه به زمان انجام تحقیق ، داده ها در سال 1392-1391 شمسی و 2013 میلادی ، جمع آوری گردیده و در موارد مورد نیاز ، اطلاعات تاریخی و روند تغییرات گذشته نیز مورد مطالعه قرار گرفته است.
گروه های ذی نفع
به دلیل ابعاد گسترده و زاویه دید متفاوت این پژوهش به صادرات برنج استان گیلان ، کاربردهای وسیعی برای ان متصور است. در سطح کلان دولتمردان و سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان شاغل در سازمانهایی که به نحوی در امر صادرات و واردات دخیل اند ، مانند وزارتخانه های صنایع و معادن ، بازرگانی ، سازمان توسعه صادرات ایران ، امور خارجه ، دارایی ، سازمان توسعه تجارت ، اتاق بازرگانی ایران ، اداره گمرک و بنادر ، سازمان مناطق آزاد ، مجمع تشخیص مصلحت نظام و موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی از ذی نفعان دولتی این پژوهش به شمار می روند. در سطح خردگروه بعدی توزیع کنندگان ، تولیدکنندگان ،صادرکنندگان ، کارشناسان و متخصصین ، و تمام کسانی که به نحوی تمایل به کارآفرینی و آغاز فعالیت در زمینه صادرات برنج استان گیلان دارند به نحوی از نتایج این پژوهش منتفع خواهند شد.
نوآوری تحقیق
با توجه به پژوهش های انجام شده، این تحقیق به دلیل پرداختن به محصول برنج و به طور خاص برنج استان گیلان و ارزیابی وضعیت صادرات آن بر اساس مدل الماس گون پورتر تحقیقی منحصر بفرد می باشد.
تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی تحقیق
مزیت رقابتی : مزیت رقابتی ارزش های قابل ارائه برای مشتریان است ، به نحوی که این ارزشها از هزینه پرداختی مشتری بالاتر بوده و رقبا از سطح کمّی و کیفی پایین تری برخوردارند(پورتر، 1990). مزیت رقابتی میزان فزونی جذابیت پیشنهادهای شرکت در مقایسه با رقبا از نظر مشتریان است(کیگان، 2008).
رقابت پذیری : رقابت پذیری ، قابلیت ها و توانمندی هایی است که یک کسب و کار ، صنعت ، منطفه و یا کشور دارا هستندو می توانند آن را حفظ کنند تا در عرصه رقابت بین المللی نرخ بازگشت بالایی را در فاکتورهای تولید ایجاد کرده و بر نیروی انسانی افزوده و ماندن در صحنه رقابت عادلانه و بین المللی برای یک دوره طولانی را تجره کنند.
رقابت پذیری ملی : درجه است که یک کشور بتواند تحت شرایط بازار ازاد و مناسب کالاها و خدماتی ارائه دهد که به بازارهای بین المللی دست یابد و همزمان درآمد واقعی و کیفیت زندگی مردم آن کشور برای یک دوره بلندمدت بهبود یابد(Chiang Kao,et al,2007). رقابت پذیری ملی اشاره به توانایی کشورها جهت ایجاد ، معرفی و توزیع خدمات و محصولات در عرصه تجارت بین المللی دارد و این در حال حاضر از طریق منابع رقابت پذیر ، ثروت و درآمدهای ملی افزایش می یابد(Scott&Longge, 1985).
بازاریابی جهانی : به فرآیند تمرکز منابع و اهداف شرکت بر روی فرصت های بازارهای جهانی اطلاق می گردد (کیگان،2008).
گستره جهانی : به محیط های جهانی دلالت دارد که شامل یک یا چند کشور ، منطقه ازاد اقتصادی مناطق جغرافیایی می گردد. در چنین محیط هایی می توان فعالیت ها به طور سیستمی ، متعامل و پویا در سراسر جهان در نظر گرفت تا فعالان اقتصادی به رقابت با یکدیگر بپردازند.
فصل دوم :
مرور منابع / ادبیات تحقیق / پیشینه تحقیق
مقدمه
“کامروایی ملی اکتسابی است، نه موروثی” . مایکل پورتر با نشاندن جمله ی پیشین در طلیعه ی مقاله ی مشهور خود، مزیت رقابتی ملل، فلسفه ی وجودی و هدف نهایی مدل الماس را آشکار می سازد. به اعتقاد وی، در عصر حاضر، عناصر اقتصاد کلاسیک اعم از نیروی کار، نرخ بازگشت، و ارزش پولی به تنهایی سبب سازِ رشد ملی نیستند؛ بلکه توان رقابتی یک ملت به ظرفیت صنایع آن برای نوآوری و تعادلی بستگی دارد. عناصری که خود به خلق و جذب دانش به عنوان اساس و پایه رقابت در عصر حاضر نیازمندند.از سوی دیگر، پورتر به این مسأله نیز اشاره می کند که تفاوت ملل در ارزش های ملی، فرهنگی، ساختارهای اقتصادی، نهادها، و تاریخ، سهم به سزایی در موفقیت رقابتی دارد. به بیان دیگر، تفاوت های برجسته ای در الگوهای رقابت پذیری کشورها وجود دارد؛ هیچ ملتی نمی تواند در تمامی حوزه ها و صنایع به رقابت