مطلب مشابه :  سبک زندگی سلامت محور، سلسله مراتب اجتماعی، پدیده های اجتماعی