منابع و ماخذ پایان نامه حقوق بین‌الملل

مربوط به امنیت متقابل منعقد میگردند میتوان گفت که پیمان های امنیتی به مفهوم حقوقی آن، یک معاهده بین المللی محسوب میشود که ناشی از توافق رسمی دولت های مستقل برای همکاری نظامی است. هدف از آن ایجاد همکاریهای امنیتی و نظامی است که معمولاً در قالب پیمان ها شکل مدون پیدا می کنند، شامل تعهدات دولت ها برای هماهنگ سازی اقداماتشان در صورت بروز درگیری نظامی، ضمن حفظ حاکمیت و هویت خودشان در مقام دولت های مستقل است. پیمان های امنیتی گاهی منجر به ایجاد سازمانهای امنیتی- دفاعی می شوند که دارای شخصیت حقوقی مستقل از اعضای خویش است. اساس این سازمان ها را پیمان های نظامی شکل می دهند. پیمان های امنیتی شکل گرفته در دوران پس از جنگ جهانی دوم، به ویژه دوران جنگ سرد، باعث تشکیل سازمانهای امنیتی- دفاعی مانند ناتو، ورشو ، سنتو و غیره شدند. بعضی از پیمان های امنیتی ممکن است بدون نیاز به تشکیل یک سازمان مشخص، صرفاً با امضا و انعقاد یک پیمان رسمی اکتفا شوند. درواقع همان پیمان، دربردارنده حقوق و تعهدات، برای طرفین آن است. پیمان های دوجانبه مانند پیمان امنیتی ژاپن، فیلیپین، کره جنوبی و افغانستان با آمریکا، یا پیمان های که اتحاد جماهیر شوروی سابق با کشورهای شرق اروپا مانند آلمان شرقی و مجارستان، لهستان در دهه چهل میلادی به امضا رساند از این نوع اند. این پیمان ها انواع متعدد و گوناگونی دارند در بیش تر پیمان ها، دولتهای عضو، ملزم به همکاری در تمامی تلاش های نظامی یکدیگر نیستند. بلکه شرایطی که همکاری را ضروری می سازد و انواع اقداماتی که دولت باید هنگام فعال شدن تعهداتشان انجام دهند در خود پیمان یا معاهده مشخص شده است. در برخی پیمان ها مانند پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو دولت ها تنها در صورتی ملزم به یاری رساندن به شرکای هم پیمان خود هستند که یکی از اعضای اتحاد در خاک خود موردحمله قرار گیرند. البته بعد از سال 1992 که اتحاد شوروی از هم پاشید، دامنه تعهدات اعضای ناتو، فراتر از دفاع در برابر تجاوز بر اعضا شد .
امروزه دولت ها در پی تلاش برای افزایش امنیت خود، به این نتیجه رسیده اند که علاوه بر خودیاری، باید مؤلفه های دیگری را هم در نظر داشته باشند. آن ها گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی، افزایش توان نظامی و دفاعی، یافتن هم پیمان در سطح منطقه ای و جهانی، همراهی با نظام امنیت جمعی را باهدف پایداری امنیت خود، دنبال می کنند که انعقاد پیمان های امنیتی برای رسیدن به اتحاد نظامی و امنیتی و یافتن هم پیمان در سطح منطقه و جهان، در همین راستا قابل ارزیابی است . پیمان ها ابزاری است که دولت ها با آن قدرت نظامی خود را افزایش داده تا به تحصیل اهداف تعیین شده خویش کمک کنند. آرایش، تعلیم نظامی سربازان در دوران صلح، مشاوره در هنگام بروز بحران ها و هماهنگ کردن استراتژی ها در جنگ ازجمله تعهدات مشخصی است که طرفین یک اتحاد یا پیمان به گردن میگیرند .

یکی از مباحث مهم پیمان های امنیتی یا نظامی ضمانت اجرایی آن است؛ زیرا چه بسا ممکن است رهبران پیمان های تشکیل دهند که صرفاً جنبه ای بازدارندگی داشته و قصد اجرای تعهدات رسمی آن را نداشته باشند، اما هزینه های که هم پیمان شدن در بردارد مانع از آن می شود که دولت ها توپ توخالی بزنند. تشکیل یک پیمان قابل اعتماد متضمن هماهنگ سازی سیاست هاست. رهبران نه تنها باید برای توافق بر تشکیل پیمان ها و تأسیس هرگونه ساختار نهادی به مذاکره باهم بپردازند بلکه از این گذشته برای متقاعد ساختن دیگران به قابل اعتماد بودن پیمانشان باید اشتراک مقاصد خود را به نمایش بگذارند. سرانجام کوتاهی از انجام تعهدات هم پیمانی درصورتی که توپ توخالی آن ها رو شود، می تواند پیامدهایی منفی برایشان به بار آورد؛ بنابراین بسیاری از رهبران از دادن وعده های که میل به اجرایشان ندارند به دلیل لطمهای احتمالی که چنین اقدامی بر باورپذیر بودن وعده های بعدی شان می زند می هراسند. ولی پیمان ها کاملاً قابل اعتماد نیستند. دولت ها با وابسته ساختن خودشان به دیگران درزمینهای حفظ امنیت، مخاطراتی را به جان می خرند. به طور مشخص دولت ها باید نگران این باشند که اگر در بازداشتن تجاوزگران بالقوه موفق نشوند، شاید شرکای هم پیمانشان آن ها را به حال خود رها کنند. برای نمونه در دوران جنگ سرد برای هم پیمانان اروپایی، به ویژه آلمان غربی، بسیار اهمیت داشت که ایالات متحده نیروهایش را در مرز آلمان شرقی مستقر سازد. این واقعیت که هرگونه تهاجم شوروی به بهای از دست رفتن جان سربازان آمریکایی تمام می شد این احتمال را که ایالات متحده در جنگی متعارف اروپا را تنها بگذارد کاهش می داد . از سوی پیمان های امنیتی، بهعنوان معاهدات بین المللی، تمامی ابزارهای پیش بینی شده، در حقوق بین الملل عمومی، برای اجرای معاهدات، شامل آن ها نیز میشوند. ازجمله این ابزارها، طرح ایجاد مسئولیت بین المللی برای دولت خاطی است. گرچه بسیاری از پیمان های دوجانبه امنیتی آمریکا با سایر دولت ها، طرفین را از ارجاع اختلافات ناشی از تطبیق، یا عدم اجرای تعهدات، به مراجع بین المللی، داوری یا واگذاری به حل وفصل توسط دولت ها دیگر ممانعت می کند؛ مانند پیمان امنیتی افغانستان – آمریکا که در آن هرگونه اختلاف ناشی از تطبیق و اجرای پیمان، صرفاً از طریق مذاکره باید حل وفصل گردد. ارجاع آن به دادگاه ملی یا بین المللی یا داوری، توسط طرفین ممنوع شده است. بر این اساس پیمان های امنیتی در مفهوم حقوق آن، معاهدات رسمی، سری یا آشکار بین دو یا چند تابع حقوق بین الملل است که به یکدیگر تعهد کمک های سیاسی، نظامی و دفاعی در صورت بروز جنگ و نظایر آن را می دهند. این پیمان ها ممکن است به صورت دوجانبه و چندجانبه، مخفی یا علنی، ساده یا دارای سازمان پیچیده، کوتاه مدت یا بلندمدت باشند و ممکن است برای جلوگیری از یک تهدید یا جنگ یا پیروزی دریک جنگ به وجود آیند .

گفتار دوم: مفهوم سیاسی الزامات شکل گیری پیمان های امنیتی
یکی از کارکردهای عمدهای دیپلماسی امنیتی– دفاعی، یارگیری به نفع خود در مقابل به حداقل رساندن قدرت تهاجمی دشمن، در تشکیل پیمان ها علیه مواضع خودی است. در شرایط کنونی جهان یکی از شاخه های نوین قدرت پیمان های امنیتی– دفاعی است. برای بقای سیاسی و غلبه بر بیثباتی، لازم است تا واحدهای سیاسی از یکسو به شرایط «خودیاری و یک جانبه گرایی » نائل شوند، از سوی دیگر، مشارکت در پیمان های دفاعی و ائتلافها را در زمره عوامل قدرت ملی، هم چنین ایفای نقش مؤثر منطقهای و بین المللی موردتوجه قرار دهند به طورکلی مشارکت در پیمان های دفاعی و امنیتی را، باید شکل دوم افزایش قدرت ملی کشورها دانست.
دانشمندان و محققین علوم نظامی همچون توسیدید ، از گذشتههای دور این پرسش را مطرح کردند که چرا دولت ها، پیمان های نظامی تشکیل می دهند؟ توسیدید استدلال نمود که دولت ها، به منظور بازدارندگی یا خروج شرافتمندانه از یک درگیری، ترس و منافعشان باهم متحد میشوند. امروزه کارشناسان روابط بین الملل و اتحاد سیاسی، مانند تادسویا نوشیدا ، به این نظرند که وجود یک تهدید یا قدرت دشمن، شرط ضروری، برای ایجاد یک پیمان امنیتی است . کارشناس اتحاد پول شودر ، جلوتر رفته، سه دلیل برای ایجاد پیمان ها بیان می دارد: تهدید ، ایجاد توازن در برابر تهدید از طریق پیمان و تعهد، درنهایت برای رسیدن به قدرت برتر، با مدیریت ابزارها، در کشورهای ضعیف، عمدهترین دلایل تشکیل پیمان است. استفان والت، در کتاب اساس اتحاد خود نظر شودر را، انکشاف داده و به پنج اصل محرک پیمان و اتحاد اشاره میکند. ازنظر استفان والت، این پنج اصل عبارت اند از:
تهدید و توازن قوا ،

دولت ها در مواجهه با یک تهدید بیرونی، برای ایجاد و حفظ توازن قوا، اقدام به تشکیل پیمان با سایر دولت ها برای رفع تهدید خواهند کرد. دولت ها و کشورهای که توانایی لازم برای تأمین امنیت خویش در مقابل تهدیدات داخلی یا خارجی را ندارند، بیشتر تلاش دارند تا از طریق پیوستن به اتحادها و پیمان ها، توانایی دفاعی خود در مقابل این تهدیدات را افزایش دهند. البته این کشورها در صورت نبود یک اتحاد منطقه ای ممکن است چنین خلائی را از طریق قدرت های بزرگ پر نمایند. پیمان های امنیتی در شرایطی سازمان دهی می شوند که کشورها احساس نمایند که در وضعیت تهدید امنیتی – راهبردی قرارگرفته اند. در چنین شرایطی آن ها ابزار و امکانات خود را باهم پیوند می دهند؛ بنابراین به هر میزان که کشورها احساس تهدید بیشتری نمایند، تلاش مؤثرتری برای سازمان دهی پیمان های دفاعی می کنند . کشورهای باقابلیت و توانمندی لازم، برای توسعه قدرت سیاسی و راهبردی، قادر خواهند بود تا در برابر تهدیدات، مقابله و مقاومت نمایند. شکلگیری پیمان دفاعی را می توان یکی از نشانه های مقاومت در برابر تهدیدات دانست . در چنین نگرشی، پیمان های دفاعی متناسب با خطر حمله و یا نوع تهدید شکل میگیرد. در برخی از مواقع پیمان های دفاعی در قالب نهادها و ابزارهای بازدارنده، برای مقابله با تهدیدهای ناشی از توسعه طلبی سایر کشورها است. زمانی که پیمان دفاعی ایجاد می شود موازنه قدرت منطقه ای و بین المللی نیز با تغییراتی همراه خواهد شد. قدیمی ترین و روشن ترین تعریفی که از اصل موازنه شده تعریفی است که فنلن در کتاب خود که در قرن هفدهم انتشار یافت آورده است. وی درباره اصل موازنه میگوید: هنگامی که ملتی قدرت خود را به نحوی افزایش دهد که بقیه ملل جمعاً نتوانند در برابر آن مقاومت کنند، این ملل می توانند برای جلوگیری از توسعه قدرت آن ملت که به زودی مقابله با آن ناممکن میشود با یکدیگر متحد شوند.
چارلز برد در مطالعات خود، درباره ای روند موازنه قدرت منطقه ای و بین المللی به ائتلاف ها و پیمان ها دفاعی اشاره داشته، پیمان های دفاعی را یکی از چهار زاویه متوازی الاضلاع متحرک قدرت می داند . در این حالت آرایشی از قدرت که طی آن یک دولت، امنیت و مجال پیشبرد منافع ملی خود را از رهگذر الحاق قدرت خود به قدرت سایر دولت ها دارای منافع مشابه جستجو میکند. این الگو غالباً از طریق معاهدات رسمی بنیان نهاده میشود، لیکن شکل گیری آن بر اساس تفاهم و توافق نیمه رسمی نیز امکان پذیر است .

همگرایی و دنباله روی ،
زمانی که کشورها در مقابل یک تهدید بیرونی قرار گیرند، در پی ایجاد پیمان و اتحاد با کشورهای قدرتمند، معمولاً کشوری که فکر میکنند برنده نهایی میدان است، خواهند شد. در این حالت کشورها، با همگرایی قدرت برتر، اقدام به تأمین منافع و دفع تهدیدات علیه خود میکنند. به طورکلی، زمانی که نظام بین المللی در شرایط انارشی باشد، کشورها به ناچار برای امنیت ملی خود، به اقداماتی ازجمله، سازمان دهی پیمان های دفاعی مبادرت می نمایند. هر رفتار سیاسی و استراتژیک برای تحقق اهداف خاص انجام میشود. بر این اساس می توان تأکید داشت که سازمان دهی پیمان های دفاعی و امنیتی نیز در راستایی تحقق اهداف سازمان یافته خاصی انجام میشوند. اهدافی که منافع مستقیم و غیرمستقیم برای کشورها ایجاد میکند یا تأمین مینمایند؛ بنابراین کشورها برای برطرف سازی تهدید و افزایش توان دفاعی خود مبادرت به سازمان دهی پیمان های نظامی و امنیتی می نمایند. به طورکلی پیمان های امنیتی و دفاعی باید بتواند از طریق ابزارهایی که به دست میآورند و فرآیندهایی که ایجاد میکنند، آن ها را کمک کند تا به بخش قابل توجهی از قدرت دست یافته تا برای مقابله با تهدیدات مورداستفاده قرار گیرند. دولت ها با این هدف به همگرایی و همسویی با قدرتهای بزرگ کشانده میشوند .
تلاش دولت ها برای دستیابی به آن میزانی از قدرت که شایسته خویش می دانند آن ها را به این امر واقف می سازد که برای دستیابی به آن جایگاه معین از قدرت نبایستی به منابع داخلی قدرت بسنده نمود، بلکه با بهره گیری از پیمان ها و اتحاد با دیگر کشورها قدرت خویش را هرچه بیشتر افزایش دهند و این درواقع تنها راه ممکن برای افزایش قدرت دولت ها در تاریخ جدید است .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ایدئولوژی ،
داشتن ایدئولوژی مشابه داخلی، ممکن است باعث ایجاد پیمان میان دو یا چند کشور گردد. ایدئولوژی مشترک اغلب به عنوان منافع مشترک یا ارزش مشترک مشخص میشود. در جنگ جهانی اول روسها با صربها بر اساس یک اتحاد ایدئولوژیکی هم پیمان شدند. آن ها ریشههای اسلاوی خود را شریک کردند. اتحادیه عرب نمونه دیگری از پیمان ایدئولوژیک را نشان می دهد. منشور آن در سال 1946 میلادی تمامی دولتهای امضاکننده را متعهد به ترویج فرهنگ، امنیت و رفاه جامعه عرب میسازد. همین طور سازمان ناتو که هدف آن ترویج دمکراسی و آزادی است یک نمونه دیگری از پیمان ایدئولوژیک است .

جلب کمکهای بیرونی
یکی از اهداف اعلام شده در انعقاد پیمان های امنیتی از دید استفان والت دریافت کمکها بیرونی است. هرچند پیمان های امنیتی و کمکهای دریافتی از آن، در درجه نخست برای مقابله با یک دشمن خارجی شکل میگیرند؛ اما اثر آن ها می تواند به صورت حمایت از رژیم ضعیف در برابر مخالفت های داخلی و بین المللی باشند. در این حالت کمک های نظامی که بر مبنای موافقت نامه های منعقده میان اعضا اعطا میشوند، ممکن است برای فرونشاندن طغیان های داخلی یا بین المللی مورداستفاده دریافت کننده قرار گیرند. درعین حال، کمک های دریافتی درزمینهای آموزش نظامی، بیشتر به صورت دستورالعمل هایی در مورد فنون کنترل آشوب و عملیات ضد شورش است. برخی دولت ها به خاطر نیاز به تأمین حمایت خارجی برای کنترل ناآرامی های داخلی یا فشارهای بین المللی به پیمان های امنیتی ملحق شده اند. این نشان می دهد که پیمان های دفاعی می تواند کار ویژه های گوناگون داشته باشند. در سال های جنگ سرد شاهد شکل گیری «رهنامه حاکمیت محدود برژنف» بودیم. در این رهنامه تأکید شده بود که هرگونه گذار از سوسیالیسم با واکنش جمعی کشورهای پیمان ورشو روبه رو خواهد شد. کمکهای اقتصادی آمریکا به کشورهای اروپایی در دهه ای 1950 به عنوان اقدام بازدارنده در برابر تهدیدهای اقتصادی – امنیتی احتمالی شوروی محسوب می گردید. روند یادشده نشان می دهد که دولت ها پیمان های نظامی را به طورمعمول به آن خاطر تشکیل میدهند تا در برابر آن های که چشم داشتی به منافعشان دارند، یا خطراتی نظامی برای آن ها ایجاد می کنند، به عنوان عامل بازدارنده عمل نمایند؛ بنابراین تحقق بازدارندگی کم شدت از راه پیمان های دفاعی حاصل میشوند.
فراهم شدن زمینه تأمین فناوری تجهیزات و تسلیحات دفاعی، افزایش سطح بازدارندگی از دیگر مزایای برقراری این روابط است. یارگیری حداکثر به نفع خود در مقابل دشمن، زمینه سازی برای تنظیم موافقت نامه ها و پیمان های همکاری نظامی – دفاعی است.

نفوذ سیاسی،
پژوهشگران روابط بین الملل معتقدند که درکل چهار نوع راهبرد در سیاست خارجی دولت ها قابل تمایز است که عبارت اند از: راهبرد بیطرفی ، انزواطلبی ، عدم تعهد و راهبرد اتحاد و ائتلاف که به معنایی پذیرش اصل تعهد نسبت به سایر کشورها، در سیاست خارجی یک دولت است. این تعهد میتواند در ابعاد سیاسی، نظامی و امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و سایر موارد ازاین دست باشد. هدف، منافع یا تهدیدات مشترک، زمینه ساز عمده اتخاذ این راهبرد میباشند . یکی از دلایل تشکیل پیمان ها و اتحادها ایجاد نفوذ سیاسی است. انعقاد پیمان های نظامی توسط بازیگرانی انجام می شود که دارای ویژگی کنشگری باشند. به عبارت دیگر واحدهای که در شرایط انفعال قرار دارند یا فاقد ابزار و قابلیت مؤثر برای نقش آفرینی منطقه ای و یا دفاع از خود باشند، قادر نخواهند بود تا شرایطی شکل گیری و سازمان دهی پیمان های دفاعی را به وجود آورند. این امر به مفهوم آن است که دولتی قادر خواهد بود تا به انجام عمل تعیین کننده مبادرت نماید که از توانمندی لازم برای تأثیرگذاری بر محیط امنیتی خود برخوردار و از سوی دیگر دارای انگیزش های ایدئولوژیکی، ژئوپلیتیکی