منابع و ماخذ پایان نامه دوره متوسطه، آموزش مهارت، مقطع متوسطه، میزان برخورداری

چارچوب اصلی روش‌ها‌ی تفکر و فهم انسانی است. قلمرو حوزه‌ آموزش ر‌یاضیات از یک سو، درک مفاهیم ریاضی شامل اعداد و محاسبات عددی؛ جبر و نما‌یش نماد‌ین(الگوها، رابطه‌ها و تابع‌ها)؛ هندسه و اندازه‌گیری؛ داده‌ها، آمار و احتمال است. از سوی دیگر، در این حوزه دانش‌آموزان باید با فرایندهای ریاضی نظیر حل مسئله و به کارگیری روش‌های حل‌مسئله، مدلساز‌ی (مسائل واقعی و پدیده‌ها)، استدلال، تفکر نقاد و استدلال منطقی(تعمیم دادن، پیش‌بینی، فرضیه‌سازی، حدسیه‌سازی و آزمودن حدسیه‌ها، توضیح دادن و تبیین جواب‌ها/ تأیید و تصدیق کردن جواب‌ها، دسته‌بندی کردن، مقایسه‌کردن، به‌کارگیری الگوها)؛ تفکر تجسمی یا دیداری و تفکر خلاق(استدلال فضایی، حل کردن مسئله‌های غیرمعمول، الگوهای تجسمی، تولید مسئله در قالب داستانی و بافت واقعی و تخیلی)، اتصال و پیوندهای موضوعی و مفهومی ریاضی، گفتمان ریاضی(فرهنگی و ارتباطی، خواندن و نوشتن ریاضی)، تصمیم‌گیر‌ی و تصمیم‌ساز‌ی، تخمین زدن و دقت ‌یافتن آشنا شده و در آنها مهارت یابند. فناوری در ریاضیات و کاربردهای آن(حسابگرها و رایانه‌ها) از نکات مورد تأکید در استفاده از فناوری‌های نوین در ریاضیات است. فرهنگ و تمدن ایران و اسلام از طریق شرح خدمات دانشمندان و ریاضیدانان ایرانی و نقش آنان در تاریخ ریاضی، بخشی از محتوای این حوزه را تشکیل می‌دهد. دانش آموزان سال دوم و سوم رشته ریاضی در مقطع متوسطه، با گذراندن دروس ریاضیات، آمار، هندسه، حسابان و جبر به یادگیری این متون می پردازند.
علوم تجربی: حوزه‌ یادگیری علوم تجربی شامل زندگی انسان و سایر موجودات، زمین و پیرامون آن، تغییرات ماده و انرژی، طبیعت و مواد فراوری شده، علوم در اجتماع، علوم در زندگی روزانه، تاریخ علم در ایران و اسلام است. تربیت علمی فناورانه تنها آموزش یافته‌ها و فراورده‌های علمی یا به عبارت دیگر تنها مفاهیم و دانش علمی را در بر نمی‌گیرد؛ بلکه فرایندهای علمی و روش علم‌آموزی هم چون مهارت‌های فرایندی(مشاهده، جمع‌آوری اطلاعات، اندازه‌گیری، تفسیر یافته‌ها، فرضیه و مدل‌سازی، پیش‌بینی، طراحی تحقیق و برقراری ارتباط) و مهارت‌های پیچیده تفکر را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. دانش آموزان سال دوم و سوم رشته ریاضی در مقطع متوسطه، با گذراندن دروس فیزیک و شیمی به یادگیری این متون می پردازند.
زبان های خارجی: آموزش زبان‌های خارجی بستر مناسبی را برای درک و دریافت و انتقال میراث فرهنگی و دستاوردهای دانش بشری در قالب‌های متنوع زبانی به صورت شفاهی، دیداری و نوشتاری، برای مقاصد و مخاطبان گوناگون در مبادلات بین فرهنگی فراهم می‌کند. از آنجا که مراودات اجتماعی تحت تأثیر تعاملات جوامع بشری و رشد فناوری توسعه پیدا کرده و این دامنه هر روز افزایش پیدا می‌کند، برای برقراری ارتباط سازنده و آگاهانه ضروری است دانش‌آموزان، علاوه بر زبان مادری که به آنان امکان تعامل در سطح روابط میان‌فردی(خانوادگی، محلی و ملی) را می‌دهد، توانایی برقراری ارتباط با سایر جوامع و دستاوردهای بشری را در سطح منطقه‌ای و جهانی دارا باشند. امروزه آموزش زبان بر توانایی ارتباطی و حل مسئله تأکید دارد به گونه‌ای که فرد پس از آموزش، قادر به ایجاد ارتباط با استفاده از تمامی‌ مهارت‌های چهارگانه‌ زبانی(گوش‌کردن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن) برای دریافت و انتقال معنا باشد.
در دوره دوم متوسطه، دانش‌آموزان، باید بتوانند متن‌هایی در حد متوسط را بخوانند و مفاهیم آنها را دریابند. در ضمن توانایی نوشتن، در حد یک مقاله‌ کوتاه، زبان خارجی نیز در آنها تقویت شود. با توجه به این اهداف و برنامه‌ریزی برای تحقق آنها می‌توان امیدوار بود در پایان دوره‌ متوسطه، دانش آموزان، از توانایی‌های لازم برای استفاده از منابع در حد متوسط برخوردار باشند و توانایی برقراری ارتباط را به یکی از زبان‌های خارجی داشته باشند. دانش آموزان سال دوم و سوم رشته ریاضی در مقطع متوسطه، با گذراندن درس زبان انگلیسی به یادگیری این متون می پردازند.
پرورشی: این درس با اهدافی مانند پرورش و تقویت مهارت‌های زندگی فردی، پرورش و تقویت مهارت‌های اجتماعی و جامعه‌پذیرکردن دانش‌آموزان، تحقق باورها و رفتارهای دینی و غیره در برنامه درسی مدارس متوسطه قرار گرفته است. در مقطع متوسطه، محتواهایی چون آشنایی با فعالیت‌های گروهی اجتماعی، آئین مطالعه و پژوهش، مهارت‌های زندگی، فعالیت‌های قرآنی، آشنایی با قوانین اجتماعی و بهداشت محیط و خانواده و مبانی تربیت بدنی در این درس به دانش آموزان انتقال داده می‌شود.

7-3-2 تحقیقات مرتبط
جدول 3- 2 : خلاصه ای از تحقیقات مرتبط
عنوان پژوهش
نویسندگان
سال انتشار
نقد و ارزیابی محتوای کتاب درسی دین و زندگی سال سوم دبیرستان(با تأکید بر برنامه درسی)
میرعارفین
1386
تأثیر آموزش درس دینی بر باورهای دینی دانش آموزان
یادگاری- بهروزی
1391
میزان پاسخ گویی محتوای برنامه درسی دین و زندگی دوره متوسطه به نیازهای اجتماعی و عاطفی دانش آموزان
نوروزی- صیادی- مرادی
2013
میزان تحقق اهداف درس دینی و قرآن در رفتارهای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان های منطقه 5 تهران در سال 88-1387
جوادی پور
1389
تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر رضایت از زندگی دانش آموزان
قنبری هاشم آبادی- کدخدازاده
1386
بررس
ی میزان برخورداری دانش آموزان دوره های راهنمایی و متوسطه استان کردستان از مهارت های زندگی
غریبی- قلی زاده- فتحی آذر- ادیب
1387
بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر افزایش عزت نفس دانش آموزان با مشکل بینایی
ارزنده فر- اصغری
1392
بررسی میزان دستیابی نوجوانان ایرانی به مهارت های زندگی
ادیب
1385
پیش بینی آسیب های اجتماعی بر اساس مهارت های زندگی در دانش آموزان
نجفی- بیگدلی- دهشیری- رحیمیان
1392
بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی با رویکرد دینی بر روی امنیت، سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان در مدارس ابتدایی
حاجی زاده- حاجی سید حسینی فرد- یعقوب زاده- فرهادیان- عسکری
2013
جایگاه مهارت های اجتماعی مورد نیاز دانش آموزان در کتاب های درسی عمومی دوره متوسطه
نصر اصفهانی- فاتحی زاده- فتحی
1383

ادامه جدول 3- 2 : خلاصه ای از تحقیقات مرتبط
عنوان پژوهش
نویسندگان
سال انتشار
بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روانی و عزت‌نفس دانش آموزان دختر سال اول متوسطه
حقیقی- موسوی- مهرابی زاده- بشلیده
1385
بررسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر عزت نفس و مهارت های حل مسئله دانش آموزان دختر مقطع متوسطه
قنبری هاشم آبادی- شهابی
1387
مقایسه ترجیحات فکری دانش آموزان دختر پایه های دوم، سوم و چهارم رشته ریاضی در مقطع متوسطه شهر مشهد
غنایی- گل مقام- اصغرنژاد
1392
نقش نیازهای بنیادین و حمایت اجتماعی در سازگاری اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه
خوش کنش- اسدی- شیرعلی پور- کشاورز افشار
1389
بررسی تأثیر الگوی حل مسأله بر خلاقیت و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در درس شیمی
احمدی- عبدالملکی
1392
بررسی کتاب شیمی اول متوسطه از نظر کاربرد در زندگی شخصی دانش آموزان (از دیدگاه صاحب نظران، دبیران، دانش آموزان)
ملک حسینی- نجاری
1383
اثربخشی الگوی تدریس کاوشگری بر باورهای خودکارآمدی دانش‌آموزان در حل مسائل درس فیزیک
جعفری ثانی- پاک مهر- عقیلی
1390
تأثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس فیزیک
کرامتی- حسینی
1387
جایگاه نمادهای هویت ملی در کتاب های درسی ادبیات فارسی و تاریخ دوره متوسطه رشته علوم انسانی
صادق زاده- منادی
1387
ارزشیابی برنامه درسی اجرا شده درس مطالعات اجتماعی آموزش متوسطه شاخه نظری با استفاده از مدل سه بعدی روبیتایل
کاظم پور- غفاری
1388
مطالعه اهداف و مؤلفه های آموزش مهارت های زبانی)خواندن، نوشتن،گوش دادن وسخن گفتن( در برنامه درسی زبان فارسی دوره متوسطه ایران
قادری دوست- دانای طوسی
1389

ادامه جدول 3- 2 : خلاصه ای از تحقیقات مرتبط
عنوان پژوهش
نویسندگان
سال انتشار
بررسی نمادهای هویت ملی در کتاب های درسی تاریخ و علوم اجتماعی دوره متوسطه رشته های علوم انسانی، تجربی و ریاضی فیزیک در سال تحصیلی 89-1388
ایراندخت فیاض- ایمانی
1390
کتاب های ادبیات فارسی دوره متوسطه و بازنمایی مؤلفه های هویت ملی(دیدگاه دبیران)
معروفی- پناهی
1392
نقش پنهان عوامل آموزشگاهی بر هویت اسلامی- ایرانی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران
سبحانی نژاد- امیری- میرزامحمدی
1393

بررسی های انجام شده، حاکی از وجود تحقیقات بسیاری در زمینه نوجوانان دانش‌آموز بوده اما در این بخش با توجه به تمرکز روی محتوای دروس، به تعدادی از تحقیقاتی که در زمینه دانش‌آموزان مقطع متوسطه و دروس آنها انجام شده می‌پردازیم؛ با این وجود تحقیقی که نیازهای فطری دانش‌آموزان را در نظر بگیرد یافت نشد.
پژوهشی بر روی محتوای کتاب درسی دین و زندگی سال سوم دبیرستان توسط میرعارفین(1386) انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان دادند که در مجموع، منابع مختلف اطلاعاتی از تناسب میان محتوای کتاب و مؤلفه‌های موردنظر، سخن گفته‌اند و مؤلفان توانسته‌اند موفقیت قابل توجهی کسب کنند.
همچنین پژوهش‌هایی برای بررسی تأثیر آموزش درس دینی بر باورهای دینی و رفتارهای دانش‌آموزان توسط یادگاری و بهروزی(1391) و جوادی‌پور(1389) انجام شد. نتایج پژوهش اول نشان داد آموزش درس دینی بر باورهای دینی دانش‌آموزان سال چهارم دوره متوسطه تأثیر دارد اما نتایج تحقیق دوم از عدم اقناع دینی دانش‌آموزان توسط این دروس حکایت داشت.
پژوهشی دیگر در زمینه دروس دین و زندگی دوره متوسطه برای بررسی اهمیت به نیازهای اجتماعی و عاطفی دانش‌آموزان توسط نوروزی، صیادی و مرادی75(2013) انجام شد. با توجه به یافته‌های به دست آمده، کتاب دین و زندگی سوم متوسطه بیشتر از کتب دیگر به نیازهای اجتماعی و عاطفی پرداخته است ولی به طور کلی تمام کتب از نظر پرداختن به نیازهای اجتماعی و عاطفی درسطح پایینی بودند. بنابراین نیاز به تجدید نظر با توجه به پاسخ گویی به نیازهای عاطفی و اجتماعی کاملاً احساس می شود.
در زمینه درس مهارت‌های زندگی و تأثیر آن بر روی رفتارهای دانش‌آموزان، پژوهشی توسط قنبری و کدخدازاده(1386)، ارزنده فر و اصغری(1392)، نجفی، بیگدلی، دهشیری، رحیمیان و طباطبایی(1392) و حقیقی، موسوی، مهرابی زاده و بشلیده(1385) انجام شد. نتایج این تحقیقات نشان داد آموزش مهارت‌های زندگی موجب افزایش رضایت از زندگی آزمودنی‌ها و همچنین افزایش عزت نفس و سلامت روان و کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود.
پژوهش‌هایی برای بررسی میزان برخورداری دانش‌آموزان و نوجوانان
ایرانی مهارت‌های زندگی توسط غریبی، قلی زاده، فتحی آذر و ادیب(1387) و ادیب(1385) انجام شد. تجزیه و تحلیل یافته‌ها نشان داد که میزان برخورداری دانش‌آموزان از این مهارت‌ها، تقریباً کمتراز شاخص متوسط است. بالاترین میزان برخورداری دانش‌آموزان در مهارت‌های تصمیم‌گیری و حل‌مسئله و پایین‌ترین میزان برخورداری در زمینه ارتباط انسانی بود. میزان برخورداری دختران از مهارت‌های زندگی بیشتر از پسران بود و به طور کلی نظام تعلیم و تربیت عمومی کشور در دستیابی به اهداف مربوط به آموزش مهارت‌های زتدگی موفق نبوده است.
پژوهشی دیگر برای بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی با رویکرد دینی بر روی امنیت، سلامت‌روان و عزت‌نفس دانش‌آموزان توسط حاجی زاده، حاج سید حسینی فرد، یعقوب زاده و فرهادیان76(2013) انجام شد. نتایج نشان داد که آموزش مهارت‌های زندگی با رویکرد دینی سلامت‌روان را بهبود می‌بخشد همچنین عزت‌نفس آنان را.
تحقیقی توسط نصر اصفهانی، فاتحی زاده و فتحی در سال 1383 برای بررسی مهارت‌های اجتماعی مورد نیاز دانش‌آموزان در کتاب‌های درسی عمومی دوره متوسطه انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که محتوای کتاب‌های عمومی دوره متوسطه به مهارت‌های اجتماعی فراوان و متنوعی پرداخته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *