مناطق کمتر توسعه یافته

سیاستهای متهوارنه مالیاتی اغلب به عنوان مدیریت کاهشی درآمد مشمول مالیات از طریق فعالیتها و اقدامات برنامه ریزی مالیاتی یاد می شود که میتواند قانونی یا غیرقانونی باشد. چن و همکاران (2010) نشان دادند که در شرکت های سهامی سیاست های متهوارنه مالیاتی نه تنها شامل صرفه جویی مالیاتی می شود بلکه این امکان را به مدیران ارشد اجرایی می دهد که هر نوع هزینه ای را افشا نمایند.
سیاستهای متهورانه مالیاتی، فعالیتهایی است که مدیریت با استفاده از اختیارات خود و اقلام تعهدی حسابداری اقدام به کاهش و دستکاری سود به منظور کاهش مالیات پرداختی می نماید (لنیس و ریچاردسون، 2011) .
از آنجاکه اقلام تعهدی به دو دسته ، اختیاری ( غیرمنتظره) و غیراختیاری ) منتظره (، تفکیک می شوند. اقلام تعهدی اختیاری اقلامی هستند که مدیریت میتواند آنها را کنترل کند. به عبارت دیگر، اقلام تعهدی اختیاری آنهایی هستند که مدیریت بر آنها کنترل داشته و میتواند آن ها را به تأخیر بیندازد، حذف کند و یا ثبت و شناسایی آنها را تسریع کند. اقلام تعهدی غیراختیاری یا عادی اقلامی هستند که براساس تغییرات در عملکرد بنیادی اقتصادی شرکت تخمین زده می شوند و مدیریت نمیتواند آن ها را کنترل کند. از آن جاکه اقلام تعهدی غیرمنتظره، در اختیار مدیریت و قابل اعمال نظر توسط مدیریت است، انتظار می رود مدیریت از طریق اعمال نظر بر اقلام تعهدی غیر منتظره موجب عدم تقارن زمانی در شناسایی زیانها نسبت به سودها یا به عبارتی رفتار محافظه کارانه در حسابداری شود(مهرانی وهمکاران،1390).
فرانک و همکاران (2009)، رابطه مثبت میان سیاست های متهوارنه مالیات گزارشگری مالی و سیاست های متهوارنه مالیات را برآورد کردند که شامل مدیریت سود مشمول مالیات به صورت کاهشی و مدیریت سود دفتری به صورت افزایشی است.
میزان و اندازه سیاست های متهوارنه مالیاتی بستگی به احتمال تقلب حسابداری دارد. سیاست های متهوارنه مالیاتی در ارتباط با این احتمال است که شرکت ها با حذف نقش حاکمیت شرکتی یا سایر عوامل خاص تعیین کننده شرکت اقدامات تحریف و تقلب در حساب های شرکت نمایند (لینوکس و همکاران، 2012).
مدیران شرکت ها با ایجاد دستکاریهایی در ترازنامه سعی در کاهش میزان مالیات پرداختی دارند و در نتیجه این اقدام شکافی بین درآمد اظهار شده (سود دفتری) و درآمد مشمول مالیات (سود مالیاتی) ایجاد میشود. افزایش تفاوت های مالیاتی– دفتری ممکن است تحلیلگران اعتبار مشتریان حاوی اطلاعات مفید و آموزنده باشد به طوری که می تواند بیانگر میزان کاهش درآمدها یا تغییرات در سرمایه گذاری خارج از تراز نامه شرکت ها باشند نتایج تحقیق بنجامین و همکاران (2008) یک ارتباط منفی قابل توجهی را بین تغییرات مثبت در تفاوت های مالیاتی- دفتری و تغییرات رتبه بندی ها نشان می دهد. این شواهد مطابق با تغییرات بسیار مثبت در تفاوت های مالیاتی دفتری است که نشاندهنده میزان کاهش درآمدها و یا افزایش سرمایه گذاری خارج از ترازنامه است محقق دریافته است که تغییرات منفی در تفاوت های مالیاتی– دفتری منحصر به تغییرات نوع کمتری می شود که این تغییرات سازگار است و نشان دهنده میزان کاهش درآمدها است علاوه بر این بررسیها یک رابطه بین تغییرات در تفاوت های مالیاتی– دفتری و تغییرات رتبه بندی مشتریان دیده شد که به برنامه ریزی مالیات سنگین شرکت ها مربوط می شود (یعنی جایی که تفاوت های مالیاتی– دفتری بازتاب دهنده برنامه ریزی مالیات است نسبت به کاهش میزان درآمدها).
2-2-16) ابزارهای سیاست های متهورانه مالیاتی
موراد زیر از جمله ابزارهای اعمال سیاست های متهورانه مالیاتی میباشد:
دستیابی نادرست به معافیت مالیات بر درآمد
مثلا شرکت در مناطق کمتر توسعه یافته ثبت می شود ولی عمده فعالیت آن در مراکز شهرهاست و همچنین، استفاده از طرح های توسعه و معافیت مالیاتی آن برون انجام طرح ها ی توسعه یافته به صورت کامل، از مصادیق دیگر تهور مالیاتی است. ، بالا نشان دادن قیمت و کالای تولید شده و نشان دادن افت و ضایعات بیش از حد متعارف و زیان حاصل از ضایعات، از موارد دیگر تهور مالیاتی است. ثبت شرکت با موضوعات معاف از مالیات مثل فعالیت کشاورزی و پرداختن به فعالیت های غیرمعاف در آن بخش، مثل پرداختن به فعالیت تجاری خرید، فروش و فرآوری محصولات کشاورزی از جمله تهور مالیاتی به حساب می آید.
درج هزینه های غیرواقعی
بسیاری از شرکت ها در زمان ارائه دفاتر و یا زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای کمتر نشان دادن سود حاصل از عملیات خود اقدام به وارد کردن هزینه های غیر واقعی می کنند و از آنجایی که جریمه ناشی از عدم اعلام این هزینه ها در وقت قانونی کمتر از مالیات ناشی از سود اضافی مشمول مالیات در صورت اعلام واقعی درآمد و سود است، لذا توسل به این گونه شیوه ها یکی از سیاست های متهورانه مالیاتی مورد استفاده شرکت ها است. از جمله این هزینه ها، هزینه حقوق و دستمزد است. طبق ماده 86 قانون مالیاتی مستقیم پردااخت کنندگان حقوق مکلفند حداکثر 30 روز پس از تخصیص یا پرداخت حقوق مالیات متعلق آن را طبق مقررات ماده 85 این قانون محاسبه و کسر و ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت اقدام نمایند.
چنانچه شرکت وظایف قانونی خود را انجام ندهد، مطابق با ماده 197 ق.م.م 2% جمع کل حقوق و مزایای پرداختی به خاطر عدم ارائه لیست و مطابق با ماده 199 این قانون 20 %مالی
ات متعلقه، جهت عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت مالیات مشمول جریمه مالیات حقوق می شود با این حال بعضی شرکت ها با این توجیه قابل تامل که با درج هزینه های غیرواقعی حقوق به منظور کاهش درآمد و سود ابرازی در دفاتر و اظهارنامه های مالیاتی مبلغ جریمه متعلق که معمولا همان 2 % کل حقوق و مزایای پرداختی می شود و حتی اگر مشمول مالیات هم بشود در مجموع 22 % خواد شد بهتر از آن است که 25 % آن مشمول مالیات شود.
مغایرت های استاندادهای حسابداری با قوانین و مقررات مالیاتی
استانداردهای حسابداری به عنوان مبانی تهیه صورتهای مالی باید از ویژگیهایی برخوردار باشد که منجر به تهیه اطلاعات معتبر، مربوط و قابل فهم شود. جریان اطلاعاتی که استانداردهای حسابداری را در سطح خرد هدایت می کند و به آن ها کیفیت می بخشد، سیاست گذاری های اقتصادی را تسهیل و از این جهت با هدف های مقررات مالیاتی همسویی پیدا می کند، اما بی آنکه تضادی اساسی بین دو موضوع تصور شود، از آنجا که مالیه هدفهای دیگری به جز امور اقتصادی نیز دارد، قرار نگرفتن دو نقطه درآمد مشمول مالیات و سود قبل از مالیات حسابداری بر روی هم و بروز اختلاف بین دو عدد امری منطقی جلوه می کند.با این حال در عمل اختلاف درآمد مشمول مالیات و سود قبل از مالیات حسابداری منحصر به تفاوت موجه محیطی و ماهیتی فوق نیست، بلکه علاوه بر این، مواردی را در بر میگیرد که با عدالت و روح قانون و مقررات توافق ندارد. بنابراین به منظور کاهش اختلاف و نیل به هدفهای مشترک بایستی تعادل و همفکری بین گروههای مختلف صورت گیرد.
از آنجا که دامنه کاربرد استانداردهای حسابداری مقاصد عمومی است سود حسابداری مربوطه نیز با این هدف محاسبه می شود و چون یکی از استفاده کنندگان از اطلاعات مالی سازمان های مالیاتی می باشند این سود را به شرح ذیل برای محاسبه سود مشمول مالیات مورد استفاده قرار می دهند :
سود حسابداری × × ×
اضافه می شود
هزینه های مغایر با مواد ١۴٧ و ١۴٨ ق . م . م. و تعدیلات مربوطه ×
کسر می شود
معافیت های قانونی ناشی از تعدیلات مربرطه ( × )
سود مشمول مالیات ××
به دلیل تفاوت در قواعد مربوط به محاسبه سود مشمول مالیات و سود حسابداری، تفاوت بین این دو مبلغ وجود داشته و به همین دلیل سود حسابداری با تعدیلاتی به سود مشمول مالیات تبدیل میشود که این تفاوتهای عمدتا” تحت دو عنوان اصلی از منظر تئوریهای حسابداری طبقه بندی میگردد :
اختلافات دائمی