منبع تحقیق با موضوع سازمان های مردم نهاد

هایی باشد، که نهاد های مردمی برای سر پرستی این کودکان بهترین گزینه می باشند.
به طور کلی سیاست جنایی کشورها از جمله ایران، باید قبل از هرچیز متوجه جنایتکاران واقعی یعنی قاچاقچیان شود و در این خصوص وادار کردن یا تشویق اطفال به حمل و نقل مواد مخدر باید از موارد تشدید مجازاتها تلقی شود. حال آنکه قوانین کیفری ایران در این خصوص با سکوت خود موجبات تسهیل سوء استفاده از کودکان را فراهم میسازد. لذا پیشنهاد میگردد با وضع قوانین این خلأ قانونی جبران گردد.

گفتار دوم: بزهدیدگی ناشی از کار کودکان
یکی از مصادیق شایع سوء استفاده از اطفال، استثمار اقتصادی آنان میباشد. در ایران با توجه به ممنوعیت کار اطفال زیر 15 سال و با عنایت به جرم بودن استفاده از نیروی کار اطفال کم سن و سال، آمار رسمی و دقیقی وجود ندارد تا بتوان قاطعانه گفت چه تعداد از افراد زیر 15 سال به کار اشتغال دارند و لذا ارزیابی وضعیت ومیزان وخامت اوضاع بسیار مشکل است. ولی برآوردهای غیررسمی نشان میدهد که بین 15 تا 20 درصد اطفال زیر 15 سال ایرانی کار میکنند که با توجه به رشد جمعیت و اوضاع نامطلوب اقتصادی در سالهای اخیر این درصد افزایش یافته است.
بند اول – اشکال مختلف کار کودکان و علل کار کردن آنها
مقصود از اشکال مختلف کار کودکان، انجام کار به صورت مستقل یا تابع و مزدبگیر و کار در چهارچوب خانواده و خارج از آن است. اطفال یا اغلب در داخل خانواده و با ملاحظه کار والدین و تقلید از آنان به حرفه خانوادگی مشغول میشوند و یا خارج از خانواده و به طور مستقل در کارهایی از قبیل دستفروشی و غیره فعالیت مینمایند و گاهی هم در همین کارها مستقل نبوده و برای شخص دیگری در برابر اجرت معین یا درصدی از سود حاصل کار میکنند. گاهی نیز اطفالی که در مغازهها یا مؤسسات مشابه آن به کار می پردازند هیچگونه رابطه استخدامی با صاحب مغازه ندارند و اجرتی ناچیز از مشتریان دریافت مینمایند.
به طور مثال مشاغل خرده فروشی مانند واکس زنی، روزنامه فروشی، آدامس و سیگار فروشی، شیشه پاک کنی اتومبیل و … که در مکانهای خاصی مانند چهارراها و مکانهای عمومی دیده می شود. یا کار دختران و به ویژه دختران روستایی در صنعت قالیبافی که اغلب منجر به ترک تحصیل آنان میشود. بخش کشاورزی و نیز مشاغل خانگی نیز از شغلهایی هستند که تعداد زیادی از کودکان از سنین بسیار پایین مجبور به کار در آنها میباشند. ولی عمده مشاغلی که اطفال عموماً در آنها به کار گرفته میشوند و سازمان جهانی کار نیز به ان بخشها اشاره نموده، عبارتند از: “کار بردگی و اجباری، کار کشاورزی، کار ساختمانی و کار در خیابانها” که این اشکال مختلف به عواملی چون اهمیت بخش کشاورزی یا صنعت، درجه صنعتی شدن کشور و منطقه و عرف و عادات محل بستگی دارد.
علل کار کردن کودکان را نیز میتوان در عوامل خانوادگی، اجتماعی، آموزشی و قانونی و اجرایی تقسیم بندی کرد. پایین بودن سطح درآمد خانوادهها، پیری و ازکار افتادگی والدین، مرگ والدین، عدم پرداخت هزینه تحصیل اطفال توسط والدین، عدم حضانت یا سوءحضانت کودکان به ویژه پس از جدایی والدین عواملی خانوادگی هستند که منجر به روی آوردن کودکان به مشاغل میگردند. البته باید گفت که ریشه تمام این عوامل مشکلات اقتصادی، فقر و نیاز مادی است.

از مهمترین عوامل اجتماعی منجر به اشتغال کودکان نیز میتوان مهاجرت، بیکاری، فقدان امنیت اجتماعی، سنتهای اجتماعی و فرهنگی و افزایش جمعیت اشاره کرد که هر یک از اینها به دلیل نبود برنامه مدون در کشور برای حمایت از آسیبدیدگان این کاستیهای اجتماعی، کودکان را وارد حوزه اشتغال و درآمدزایی میکند. از عوامل آموزشی در این زمینه نیز میتوان بی سوادی والدین، سهل انگاری والدین نسبت به آینده اطفال، دسترسی نداشتن به فرصتهای آموزشی، ناتوانی آموزش و پرورش در جذب و نگهداری کودکان،غیرانتفاعی شدن اکثر مراکز تحصیلی و نازل بودن کیفیت تعلیمات در مراکز دولتی را از موجبات کارگر شدن اطفال نام برد.
حمایتهای قانونی سختگیرانه از کارگران بزرگسال در مواردی چون اخراج و … که شامل اطفال زیر 15 سال نمیشود، نارسایی قانون در برخورد جدی بابه کار گماردن اطفال و عدم اجرای قوانین موجود، فقدان آراء قضایی و اداری مبتنی بر محکومیت مرتکبان بزه موصوف، ضعف بازرسان کار در ایفاء وظایف محوله و… از عوامل قانونی و اجرایی مؤثر در اشتغال اطفال است.
بند دوم – پیامدهای اشتغال کودکان
اشتغال اطفال دو نوع پیامد مثبت و منفی میتواند داشته باشد که البته به دلیل غلبه ی پیامدهای منفی آن است که قانونگذار درصدد حمایت از اطفال بزهدیده ی کار برآمده و استفاده از نیروی کار اطفال را جرم پنداشته است. با این حال، کار در سنین کودکی میتواند اعتماد به نفس بیشتر در دوره بزرگسالی و درک و هوش بالاتر آنان نسبت به همسالانشان را در پی داشته باشد و نیز روحیه ایثار و فداکاری را در آنان تقویت کند. اما پیامدهای منفی کار اطفال ( البته کاری که به گفته شق 1 ماده 32 کنوانسیون حقوق کودک 1989 برای اطفال کارگر زیانآور بوده و یا توقفی در آموزش آنان ایجاد نماید و برای بهداشت جسمی، روحی، معنوی و اخلاقی و یا پیشرفت اجتماعی وی مضر باشد.) در چند بند قابل عرضه است:
2-1- پیامد جسمانی
کار کردن در ساعات طولانی، از حیث تندرستی اطفال را با مشکلات عدیده ای مواجه میسازد تا جایی که به استخوان بندی آنها فشار میآورد و موجب تغییر شکل بدنشان میگردد. این پیامد به ویژه در خصوص مشاغل قالیبافی، ملیلهدوزی و جابجایی بارهای سنگین صادق است. قرارگرفتن در معرض انواع تصادفهایی که صدمات جسمی و حتی مرگ را در پی دارد، مبتلا شدن به بیماریهای واگیردار از طریق تماس با بزرگسالان برای اطفالی که به کارهای نظافتی در کامیونها یا رستورانها و… گمارده میشوند، کمخونی، ضعف عمومی و استراحت ناکافی که در کنار تحمل بارهای سنگین و نشستن در وضعیتهای غیرطبیعی برای طولانی مدت رشد ناقص و بالارفتن ریسک بیماری در بزرگسالی به دنبال دارد، از پیامد های جسمی کار کودکان است.
2-2- پیامد ادراکی
پیامد ادراکی اشتغال کودکان را میتوان در محرومیت جزئی یا کلی آنان از تحصیل و آموزش و پرورش جستجو کرد. این امر که کار کودکان آن را به شدت در معرض خطر قرار میدهد، تنها محدود به دوره کودکی نمیشود بلکه تا بزرگسالی نیز پیامدهای منفی آن گریبانگیر کودک کار خواهد بود و وی را از پیشرفتهای معمول در کار و زندگی به دلیل عقب ماندن وی در امر تحصیل و آموزش بازخواهد داشت. در راستای این تداخل اشتغال با تحصیل، در قانون اساسی ایران و نیز در قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب تیرماه 1353، تحصیل کودکان رایگان و اجباری اعلام شده و از آن حمایت به عمل آمده است.
2-3- پیامد عاطفی-روانی
سازمان بهداشت جهانی در گزارش خود فشار روانی، پیری زودرس، افسردگی، اعتماد به نفس پایین و درد را نشانههای معمول بین مستخدمان کم سن و سال ( به ویژه مستخدمان خانگی ) اعلام کرده است. با توجه به آسیبپذیری فوقالعاده کودکان از نظر روانی، فشارها و تحقیرهای محیط کار باعث میشود آنها رنج شدیدی ببرند تا جایی که ممکن است به اختلالات روانی زیادی مبتلا گردند.
2-4- پیامد اجتماعی و اخلاقی
اطفال به لحاظ ورود زودرس به محیطهای شغلی و کاری نامناسب از نظر اخلاقی در معرض بهره کشی های اضافه از سوی کارفرمایان یا کارگران بزرگسال مثل استفادههای جنسی قرار میگیرند. از نظر اجتماعی نیز به لحاظ نا آشنایی اطفال با بزهکاران در محیطهای نامناسب شغلی، ممکن است نتوانند بین درست و نادرست تمیز دهند و در معرض شکار بزهکاران حرفه ای و اهداف استثمارگرایانه آنها قرار گیرند. هم چنین چون معمولا در محیط های شغلی که کودکان به کار می پردازند، افراد بزرگ سال و دارای فرهنگ پایین وجود دارند این امر در فرهنگ و تربیت کودک و نو جوان نقش منفی خواهد داشت.
بند سوم – معیارهای بهره کشی اقتصادی از کودکان
شاید بتوان گفت کار در ساعات پایین مثلاً دو یا سه ساعت در روز برای کمک به خانواده و امرار معاش و در صورت برخورداری از شرایط منصفانه و صحیح کار از لحاظ دستمزد و ساعات کار، بهره کشی از کودک به شمار نرود و حتی وی را برای یادگیری مهارت و زندگی بهتر در آینده آماده سازد. اما شرایطی که اشتغال کودک را به استثمار اقتصادی و سوء استفاده از نیروی کار کودک تبدیل میکند، چیست؟
بنا به معیار یونیسف، در صورتی کار کودکان بهره کشی و سوء استفاده است که شامل موارد زیر باشد:
کار تمام وقت در سنین پایین، گذراندن ساعات بسیار بر سر کار، کاری که فشار جسمی، اجتماعی یا روانشناختی می آورد، کار و زندگی در خیابان در شرایط ناگوار، پرداخت ناکافی، کاری که مانع دسترسی به آموزش شود.

yle=”border-color: #c7e5ca; border-radius: 3px; -moz-border-radius: 3px; -webkit-border-radius: 3px;”>


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند چهارم – حمایت و پیشگیری و نقش سازمان های مردم نهاد؛
به منظور مصونسازی کودکان از قرار گرفتن در شرایط نامناسب و ناخوشایند کار استثمار کننده، ناگزیر از ایجاد شرایطی جهت پیشگیری از این امر هستیم و نیز حمایتهایی که هم به صورت قانونی و با وضع قوانین داخلی و بینالمللی میتواند مؤثر واقع شود و هم از طریق حمایتهای فرهنگی – اجتماعی از سوی نهادهای مردمی در راستای جلوگیری از این معضل و حداقل کردن آثار و عواقبش عمل میکند، در این امر مؤثر است.
از جمله اقداماتی که در جهت پیشگیری از کار کودکان میتوان انجام داد:
تلاش برای حذف فقر از جامعه با برنامههای فقرزدایی، توسعه همراه با عدالت اجتماعی، ایجاد امنیت اشتغال از طریق تدوین برنامه سیاست اشتغال، اقدامات مرتبط با بهزیستی نظیر برقراری بیمه اجتماعی و پرداخت بیمه بیکاری، توجه به مسئله کار اطفال هنگام تدوین برنامه پنجساله اقتصادی، ثبت تولد همه کودکان، تدارک و فراهم آوردن زمینه تحصیلات رایگان و اجباری برای همه به ویژه کودکان، شناسایی اطفال محروم از تحصیل و ارائه گزارش به آموزش و پرورش محل، افزایش آگاهی عمومی و انجام کار فرهنگی بر روی خانوادهها به منظور آگاهی از زیانهای کار نامتناسب در دوره طفولیت، ممنوع کردن صادرات و واردات آنچه توسط اطفال تولید شده،نظارت بر کارگاهها و سایر مراکز به منظور جلوگیری از سپردن کارها به اطفال، تأسیس سندیکای خاص برای کارگران اطفال و …
اما سازمان های مردم نهاد در این زمینه چه عمل کردی می توانند داشته باشند؟ در مباحث پیش در باره علل کار کودکان و پیامد های آن صحبت کردیم. به نظر می رسد اولین گامی که میتواند توسط این نهاد ها بر داشته شود، از بین بردن علل این پدیده می باشد. عامل اصلی کار کودکان اوضاع بد مالی خانواده ها است که مجبور می شوند تا کودکان و نو جوانان خود را به مشاغل سخت بفرستند.هر چند مسائلی چون نا آگاهی و عدم آموزش صحیح و مشکلات فرهنگی هم در این امر دخیل می باشند، اما تا زمانی که خانواده به کار کودک نیاز دارد و این نیاز مالی به طریق دیگری رفع نمی شود، کودک مجبور به کار است. از طرف دیگر کودکان بدون سرپرست یا بد سرپرست نیز چون از نظر مالی تأمین نمی شوند مجبور به کار هستند. میتوان گفت حمایت مالی از این کودکان و خانواده های آنان برای کاهش کودکان کار بسیار مؤثر می باشد.کار های فرهنگی و آموزش خانواده ها در نوع خود می تواند تأثیر گذار باشد. موضوعی که بعد از مصاحبه با فعالان در انجمن های حمایت از کودکان و نو جوانان بر نویسنده آشکار شد و اعضای فعال این سازمان ها نیز بدان اذعان داشتند، این بود که باز داشتن کودک از کار راه عملی مبارزه با پدیده کار کودکان و پیش گیری از آسیب های آن نیست چرا که خانواده ها بر اثر نیاز مالی خود آنها را به کار وادار می کنند و برخی از کودکان خود علاقه دارند که به چنین فعالیت هایی دست بزنند. برای پیش گیری از آسیب های ناشی از این پدیده باید ابتدا از انواع فعالیت هایی که کودکان و نو جوانان را با توجه به اقتضای سنی در معرض خطر قرار می دهد تا حد امکان، جلو گیری کرد، سپس به آنها طی کلاس های حرفه آموزی و یا معرفی آنها به کارگاه های مناسب برای اشتغال آنها دست به اقدام عملی زد. البته برخورد با مراکزی که به بهره کشی از کودکان می پردازند و معرفی آنها توسط نهاد های مردمی به مراکز ذیربط، از اقدامات دیگر می تواند باشد.
گفتار سوم: بزهدیدگی ناشی از جرایم جنسی علیه کودکان
به طور کلی در خصوص جرایم جنسی، اطفال به دو طریق میتوانند بزهدیده قلمداد شوند: گونه اول بدین صورت است که مرتکبان هوسباز و شهوت ران به شیوههای مختلف به منظور التذاذ جنسی بیشتر و کاهش ابتلا به بیماریهای مقاربتی چون ایدز و مسائل دیگر، عمدتاً جهت ارضاء و اطفاء شهوت خود از اطفال استفاده مینمایند. در این طریقه که تحت عنوان بزهدیدگی جنسی اطفال به معنی خاص از آن یاد میشود، کودکان به نحو مستقیم و فیزیکی و به صورت تماس بدنی موضوع التذاذ جنسی قرار میگیرند. در طریقه دوم، اطفال با اینکه مستقیماً مورد موضوع التذاذ جنسی مرتکبان جرایم جنسی واقع نمیشوند، لیکن به جهت مقاصد شوم اقتصادی و تجاری و جنسی ( به صورت غیرتماسی ) در فعالیتهایی که از آنها به عنوان فعالیتهای مجرمانه جنسی یاد میشود، مورد سوء استفاده قرار میگیرند.
بند اول – بزهدیدگی ناشی از جرایم جنسی علیه اطفال
به نظر میرسد در جوامع امروزی و با پیشرفت علم و صنعت مدرن، علائم سقوط و انحطاط اخلاقی و به ویژه نابهنجاریهای جنسی که غالباً در قوانین مختلف کشورها نیز جرم تلقی میشوند و مورد نهی قانونی قرار گرفتهاند؛ روز به روز افزایش مییابد. البته با توجه به تفاوت فرهنگها و مبانی نظری فکری قانونگذاران هر جامعه، تفاوت در جرم انگاری موارد مختلف این عرصه نیز دیده میشود؛ کمااینکه همجنس بازی که در ایران و بسیاری کشورهای دیگر جرم انگاری شده است، در برخی کشورها و ایالات امریکا مجاز تلقی میشود و حتی ازدواج دو همجنس را نیز از نظر قانونی به رسمیت شناخته اند. مجرمان جنسی با استفاده از خردی، ضعف و ناآگاهی کودکان به اینگونه اعمال زشت روی میآورند و تمنیات خود را از طریق آمیزش و تمتع از اطفال تشفی می بخشند و با سوء استفاده از کودکان موجب هتک حرمت فردی و اجتماعی آنان میشوند.
هرچند از نظر جرمشناسی به جرایم جنسی چون زنا و لواط، اصطلاحاً جرایم بدون بزهدیده اطلاق میگردد، لیکن زمانی که این جرایم
عل
یه اطفال ارتکاب مییابند سیاست جنایی ایجاب مینماید که از کودکان قربانی اینگونه روابط جنسی حمایت شود. انواع این جرائم که ممکن است مستقیماً علیه اطفال صورت بگیرد، زنا، لواط، تقبیل، تخفیذ، پدوفیلی و ازدواج غیرقانونی با طفل میباشد.
بند دوم – بزهدیدگی ناشی از سوءاستفاده در فعالیتهای مجرمانه جنسی
در سالهای اخیر، سوء استفاده از اطفال در فعالیتهای مجرمانه در سطح وسیع در مراکز مسکونی مشاهده شده است. به علاوه سوء استفاده جنسی سازمان یافته از اطفال سوء استفاده مکرر از اطفال در مراکز مسکونی و شبکههایی که در مورد برقراری رابطه جنسی با اطفال فعالیت دارند گزارش شده است. بهره برداری از اطفال در فعالیتهای مجرمانه جنسی، میتواند در خانواده یا در خارج از محیط خانه صورت گیرد. این نوع بهره برداری ها که بیشتر در قالب آزار جنسی مطرح میشوند بیشتر در خانههای خود اطفال و توسط خویشاوندان نزدیک صورت میگیرد، البته در محیط خارج هم دیده میشود که بیشتر علیه دختران است.
در کشیده شدن کودکان به فعالیت های جنسی مجرمانه عوامل زیادی مؤثرند که گاه درونی و گاهی بیرونی هستند. عوامل درونی برمیگردد به تمایلات طفل در این زمینه و عوامل بیرونی یک سلسله عواملی است که طفل را مجبور به شرکت در این گونه فعالیتها مینماید؛ مثل فقر، بیسوادی، اعتقادات سنتی غلط،