منبع مقاله با موضوع جنگ جهانی اول

را به زن عقیم می دهند تا استعمال نماید که علاوه بر نطفه مقدار زیادی از میکرب های مضر موجود در پشم وارد رحم زن می گردند و اگر زن بنیه قوی داشت در مقابل میکروبها مقاومت می کرد والا از پای درآمد و تلف می شد .دکتر جامیسون پس از خاتمه جنگ جهانی اول به انگلستان مراجعت کرد و در صدد برآمد بوسیله تلقیح مصنوعی که قبلاً آزمایش شده و بدویان و صحرانشینان نیز به عنوان وردو جادو از آن استفاده می کردند و از راه صحیح و علمی هزاران زن را که آرزوی مادر شدن داشتند بارور کند و به وسیله لوله آزمایش نطفه مرد را به رحم زن منتقل نماید تا بدین وسیله خانواده های زیادی را که در اثر نداشتن فرزند به متلاشی شدن تهدید می گردیدند نجات دهد و در این رهگذر گاهی به علت بی ثمر منی شوهر از نطفه مردان بیگانه استفاده می نمود(مجله صبا،ش8:35).
رواج تلقیح مصنوعی در انگلستان و هجوم زنان به بیمارستان های لندن موجب شد که موضوع تلقیح مصنوعی در بین عوام انگلستان مطرح وزیر بهداری استیضاح و دولت تخطئه گردد . علت مخالفت مجلس این بود که چرا این گونه افراد مانند اطفال قانونی طبیعی و شرعی به ثبت می رسند و شناسنامه برای آنها صادر می شود . با وجود اعتراض های مذکور از تلقیح مصنوعی جلوگیری نشد و امروزه در انگلستان اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی به طور چشم گیر مشاهده می گردد(مجله خواندنیها، 7،8:1326) .
در پاره ای از کشورها تلاش بر این بود که در اشاعه این رویه غیر طبیعی جلوگیری به عمل آید . در کشور ایتالیا و در شهر و اتیکان ، پاپ رهبر کانولیکهای جهان تلقیح مصنوعی را تحریم کرد ؛ ولی بعضی از کشورهای اروپایی و آمریکایی تلقیح مصنوعی را مباح دانستند . امروز در ممالک متحده آمریکا با وجود مخالفتهای فراوان ، تلقیح مصنوعی رواج دارد و پزشکان فرانسه در صورت توافق زن و شوهر اقدام به تلقیح مصنوعی می نمایند(میر هاشمی،8:1383) .
در احکام اسلام ، موضوع تلقیح مصنوعی به ترتیبی که امروز از جهت علمی و عملی مطرح است ، سابقه نداشته است ؛ بنابراین ، عنوان « تلقیح مصنوعی » را در متون منابع اسلامی و در اخبار و احادیث صدر اسلام نمی توان یافت تا به صورت منصوص مستندی در تائید یا رد آن ارائه کرد ؛ ولی در زمینه حامله شدن زن از زن دیگر به وسیله مساحقه و همجنس بازی که بعضاً این عمل باعث حامله شدن زن مورد مساحقه می شده و همچنین در زمینه عمل ناشی از تفحیذ که سبب حامله شدن زن می گردید مصادیق و احکامی رسمی می توان یافت که با تلقیح مصنوعی مشابهت دارد (رضانیا :37).
. امام خمینی در تحریر الوسیله این گونه می فرماید :
« سحق عبارت از این است که زن بازن وطی نماید ؛ ثابت می گردد به وسیله آنچه که لواط به آن می شود و حد آن صد جلده است . به شرط بلوغ و عقل و اختیار باشد یا نه و بعضی گفته اند در محصنه رجم است و بین فاعله و مفعوله و کافر و مسلمه فرقی نیست (موسوی الخمینی ،21:1380).
اگر مرد زوجه اش را وطی کند سپس این زن با دختر باکره ای مساحقه نماید و فرد باکره حامله شود ، پس فرزند مال وطی کننده و مرد صاحب نطفه است . و این صبیه بعد از وضع حملش در صورتی که موافق بوده ، به یک صد جلد ( تازیانه ) محکوم می شود فرزند هم به او ملحق می شود و بعد از رفع بکارت از او ، مهر المثل زنهای هم سن و سالش را دارد ( همان) .

باروری از طریق مساحقه
درباره مساحقه و آثار آن حدیثی است که مفاد آن به طور خلاصه چنین است : ابا جعفر و ابا عبداله (ع) می گفتند حضرت امام حسن در مجلس پدرش حضرت علی (ع) حضور داشت که عده ای وارد شدند ، آنها می خواستند مسأله ای از حضرت علی (ع) سؤال کنند . به علت عدم حضور آن حضرت در مجلس مسأله را به حضور امام حسن مجتبی (ع) مطرح کردند . آن مسأله چنین بود که مردی با زن جماع کرده و زن در همان حالت با دختر باکره ای مساحقه نموده است در نتیجه این عمل ، نطفه از رحم زن وارد رحم دختر گردیده و دختر حامله شده است .
تکلیف چیست ؟
حضرت امام حسن (ع) فرمودند که مهر دختر باکره را باید از زن گرفت و به دختر داد . زیرا طفل حاصل از این مساحقه از رحم دختر خارج نخواهد شد مگر با ازاله بکارت وی : سپس زن را چون محضه بود ، باید رجم کرد و پس از آنکه طفل متولد گردید ، این طفل به صاحب نطفه تحویل می گردد و دختر مزبور را باید تازیانه زد . نظیر این خبر در کتاب قضاوتهای امیرالمؤمنین (ع) نقل گردیده است ( محلاتی ، بی تا :169و170 ) .
مشابه این خبر را همچنین اسحاق بن عمار را حضرت امام صادق (ع) نقل کرده است ( الحر العاملی ،1390 :256)
در کتب فقهی در باب مساحقه ، فقهیان به همین روایت استناد جسته اند و این بحث را در ذیل موضوع مساحقه مطرح نموده انداگر بعد از و طی زوجی با زوجه اش ، روجه با دختر باکره ای مساحقه کند حمل دختر باکره که متولد می شود ملحق به زوج است ، زیرا او از آب اسپرم مرد خلق شده است ( شهید ثانی ، 264:1375 ) .
در زمینه طفل ناشی از تفخیذ که بدون مواقعه در رحم زن و در اثر مالیدن ران به ران حاصل می شود یا با مالش ران مرد یا ران زن حدوث انزال و ورود اسپرم در رحم زن به وجود می آید نیز سابقه ای در اسلام وجود دارد که در این صورت فرزند حاصل از تفخیذ متعلق به مرد است .
بعضی گفته اند این عمل نیز شباهت زیادی با تلقیح مصنوعی دارد و عمل زن و مرد زنا محسوب نمی شود و برای تفحیذ مجازاتی غیر از عمل زنا در نظر گرفته شده است و مجازات آن همان حد سحق ( صد تازیانه ) است ( صمدی اهری ،17:1383) .
با توجه به نکات عنوان شده ملاحظه می شود که باروری زن از راه غیر طبیعی و بدون مواقعه جنسی عملاً در اسلام
تحقق یافته و فرزند ناشی از این لقاح مصنوعی در حدود ضوابط زمان خود آثاری به وجود آورده که به هر حال طفل ناشی از آن به صاحب اسپرم ملحق گردیده است با توجه به پیشرفت علوم و فنون و پیدا شدن مسائل جدید نظیر تلقیح مصنوعی در بین فقهای امامیه و سایر فرق اسلامی این گونه مسائل خصوصاً مسأله تلقیح مصنوعی به شکل علمی مطرح گردیده و منجربه نظریات متفاوت شده است (امامی،383:1349).

1-2-4- اقسام تلقیح مصنوعی به حصر عقل
در رابطه با تلقیح مصنوعی اقسام مختلفی ذکر شده است هم از دیدگاه پزشکی و هم از نظر فقهی و حقوقی ، اما با توجه به اینکه فقها و حقوقدانان تقسیماتی را که ارائه کرده اند به لحاظ حصر عقلی است برخی از این اقسام تحقق خارجی ندارند هر چند ممکن است در آینده این فروض هم محقق شوند(حرم پناهی،141:1376) . بحث اصلی ما در این رساله منحصر به فروضی است که به لحاظ پزشکی عملی شده اند بنابراین در یک تقسیم بندی کلی باید گفت تلقیح مصنوعی به سه گونه اصلی قابل فرض است :
1- لقاح منی و تخمک در داخل مهبل و بستن نطفه با ابزار جدید
2- لقاح منی و تخمک در بیرون و سپس انتقال نطفه بارور شده به وسیله ابزار جدید به درون مهبل.
3- بستن نطفه و طی مراحل رشد در بیرون از مهبل
درفرض1- دوفرض قابل تصور است : الف : یا صاحب منی شناخته شده است ب : یا صاحب منی شناخته شده نیست ( مثلاً از بانک منی یا تخمک استفاده شده )
و در بند الف سه فرض قابل تصور است .1- نطفه مرد ، به وسیله لوله لقاح ، در مهبل همسر وی تزریق می شود (GIFT) 2- نطفه مرد ، به وسیله لوله لقاح در مهبل زن بیگانه تززریق می شود 3- تخمک زن در مهبل زنی که نازا است تزریق می شود ، آنگاه همسر این زن با وی آمیزش می کند .
فرض2- هم صورتهای مختلفی دارد :
1- نطفه از منی مرد و تخمک همسرش در مهبل همان زن.
2- نطفه از منی مرد و تخمک همسرش در مهبل زن دیگر.
3-نطفه از منی مرد و تخمک زنی که بر او حرام است در مهبل همسر صاحب منی.
4- نطفه از منی مرد و تخمک زنی که بر اوحرام است در مهبل زن دیگر.
5- نطفه از منی مرد و تخمک زنی که بر او حرام است در مهبل همان زن حرام .
6- نطفه از منی مرد و تخمک حیوان در مهبل همسر صاحب منی .
7- نطفه از منی مرد و تخمک حیوان در مهبل زنی که بر صاحب منی حرام است.
8- نطفه از منی مرد و تخمک حیوان در مهبل حیوان.
9- نطفه از منی مرد + تخمک گیاه در مهبل زنی که همسر صاحب منی است .
10-* نطفه از منی مرد + تخمک گیاه در مهبل زنی که بر صاحب منی حرام است .
11- نطفه از منی مرد + تخمک گیاه در مهبل حیوان .
12- منی حیوان + تخمک حیوان در مهبل حیوان .
13- منی گیاه + تخمک گیاه در مهبل حیوان .
14- منی حیوان + تخمک گیاه در مهبل حیوان .
15- منی گیاه + تخمک حیوان در مهبل حیوان .
1-3-3 – تشکیل نطفه و نیز رشد آن تا زمانی که به صورت یک انسان کامل در آید بیرون مهبل انجام شود .. صوری که در این قابل فرض است :
1- نطفه از آب مرد و همسرش .
2- نطفه از آب مرد وزن نامحرم .
3- نطفه از آب مرد + تخمک حیوان .
4- منی حیوان + تخمک گیاه .
5- منی گیاه + تخمک گیاه .
6- منی انسان + تخمک گیاه .
7- منی گیاه + تخمک حیوان .
8- منی حیوان + تخمک گیاه .
9- منی گیاه + تخمک گیاه .
10- منی حیوان + تخمک حیوان .
تمام آنچه گفته شد از اقسام تلقیح مصنوعی به حصر عقلی همین صوری بود که ذکر شده اما همانطور که قبلاً نیز اشاره شد تمامی این فروض تحقق خارجی ندارند لذا قبل از بیان هر حکمی نسبت به این صور لازم است به طور اجمال جو ازیا عدم جواز هر یک از این اقسام را بیان کنیم(علوی قزوینی،205:14.4).

1-2-6- اقسام تلقیح مصنوعی که در علم پزشکی محقق شده اند
با توجه به علل نازایی درمانهای طبی و جراحیهای مختلفی انجام می شود ، ولی در بعضی از موارد از جمله نازایی به علت نامشخص که حدود 30 درصد موارد را تشکیل می دهد یا انسداد لوله رحم ، از روشهای جدید آزمایشگاهی استفاده می شود(کی و دیگران،232:1375) . این روشها شامل:
1- تلقیح اسپرم به داخل رحم IuI
2- لقاح خارج رحم IVF
3- انتقال نطفه بارور شده به داخل رحم (ZIFT)
4- تزریق اسپرم به داخل تخمک (ICSI)
5- تلقیح اسپرم به داخل رحم با استفاده از اسپرم غیر همسر (AID)
6- اهدای جنین
7- اهدای تخمک (ED )

1-2-6-1-تلقیح اسپرم به داخل رحم (IUI )

این فرض در صورتی تحقق می یابد که عواملی از قبیل موکوس سرویکس حرکت اسپرماتوزآها را محدود کند ، اشکالات انتقالی در لوله فالوپ مانع رسیدن اسپرم به اویست ها گردد ؛ باروری کمتر از حد طبیعی انزال رو به عقت و .. وجود داشته باشد . در این صورت باروری طبیعی ممکن نیست و روی آوری به روشهای باروری پزشکی ضروری می گردد . بر این اساس قرار دادن مستقیم اسپرم های متحرک در مجاری تناسلی ، یعنی هر جایی بالاتر از دهانه داخلی سرویکس تحت عنوان تلقیح داخل رحمی ، احتمال باروری موفقیت آمیز را افزایش می دهد ، پس این فرض در صورتی که همسر دارای تخمدان فعال و رحم سالم باشد ؛ در غیر این صورت ، یعنی اگر تخمک داشته ولی رحم نداشته باشد ، از روش های دیگر استفاده می شود(همان:722).

1-2-6-2- لقاح اسپرم در خارج از رحم (IVF )

این روش در صورتی اعمال می شود که لوله های رحم زن مسدود باشد . اگر اسپرم نتواند تخمک را پیدا کند یا زن عادت ماهانه مرتبی نداشته باشد یا بیماریهای مثل لکواسپرمی ، اولیگواسپرمی ، چسبندگی شدید لگنی یا بیماری ناشناخته وجود داشته باشد و یا درمانهای قبلی به شکست منتهی شود از لقاح خارجی رحمی استفاده می شود ، تولد اولین نوزاد با استفاده از روش درمانی IVF در سال 1978 به وسیله استپتو و ادوارز گزارش شده است این روش درمانی امید تازه ای برای زوجهای نازا وجود آورد . IVF مانند TuI روش ساده ای و بدون نیاز به بستری شدن بیمار انجام می شود و مراحل ذیل را در بر می گیرد(رضا زاده وحسینی،785:1373) .
1- تحریک تخمک گذاری با تجویز داروهای محرک تخمک گذاری ، تخمدان های بیمار مولکول های فراوان حاوی تخمک را تولید می کنند . زمان رسیده شده مولکولها به وسیله سونوگرافی های متعدد تخمدان و اندازه گیری استرادیول سروم که از روز هشتم درمان شروع می شود ؛ تعیین می گردد(موسوی47:1383) .
2- جمع آوری تخمک ها : با تحریک تخمدان ها برای تولید تعداد کافی تخمک ، آنها به اندازه پرتقال متوسط بزرگ می شود و معمولاً در نزدیکی دیواره واژن تخمک ها را از تخمدان جمع آوری کند که این عمل معمولاً زیر بیهوشی عمومی یا موضعی انجام می شود (همان).
3- تهیه و آماده سازی اسپرم : صبح روز جمع آوری تخمکها مایه انزال از همسر بیمار تهیه و با روشهای مختلف شستشو و اسپرم های سالم و بسیار فعال جدا می شود(همان) .
4- لقاح و رشد جنین در محیط آزمایشگاه اسپرم و تخمکها را در مجاورت یکدیگر در طول شب در محیط های کشت جنین و در انکوباتور CO در دمای 37 درجه سانتیگراد قرار می دهند تا لقاح صورت گیرد . صیح روز بعد در صورت لقاح ، برای مدت 24 ساعت دیگر جنینها را در داخل انکورباتور قرار می دهند تا به مرحله 4 تا 8 سلولی برسند(همان:48) .
5- انتقال جنین به داخل رحم : اگر چه تعداد جنینهای تشکیل شده معمولاً بیش از سه عدد است به منظور جلوگیری از حاملگیهای چند قلویی فقط دو تا سه جنین به داخل رحم منتقل می شود و بقیه آنها با استفاده از روش ذخیره جنین به وسیله منجمد کردن آن ذخیره شده ، هنگام نیاز در دوره درمانی بعدی مورد استفاده قرار می گیرند(همان) .
6- تجویز هورمون پروژسترون : در نیمه دوم سیکل قاعدگی به منظور آماده سازی رحم و به منظور لانه گزینی و نگه داشتن جنین به وسیله رحم هورمون پروژسترون به بیمار تجویز می شود و تست حاملگی حدود 12 روز پس از انتقال جنین انجام می شود میزان موفقیت IVF بر اساس هر انتقال جنین 25 درصد و میزان تولد زنده در هر دوره درمانی 18 درصد است . البته میزان موفقیت این روش به سن ،علت نازایی و کیفیت اسپرم بستگی دارد(همان:49).

1-2-6-3- تلقیح نطفه به داخل لوله رحم (GIFT )

بر خلاف روش IVF که در آن برداشتن دو طرف لوله از اندیکاسیون های مطلق آن می باشد . شرط اصلی این روش باز بودن و طبیعی بودن لوله های فالوپ است . در این صورت تخمک و اسپرم به وسیله کاتنر به داخل لوله رحمی منتقل می گردند و عمل لقاح و تشکیل جنین به جای آنکه در ظرف آزمایشگاه صورت پذیرد در داخل لوله رحمی انجام خواهد گرفت .
از اقسام روش فوق ، هدایت یک کانتر با کمک سونوگرافی و از طریق سرویکس به محل اتصال رحم با لوله است با این صورت که اسپرماتوزآها و اوویست ها مستقیم به داخل لوله فالوپ تزریق می شوند ( کی و دیگران ، 733:1375 ) پس این روش در مورادی بکار می رود که علت ناباروری مرد و زن مشخص نمی باشد و یا در مواردی که حرکت اسپرم ها ضعیف بوده و یا مشکل دهانه رحم و یا مشکل ایمونولوژیک وجود داشته باشد ( کی و دیگران ، 818:1375 ) .


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-2-6-4- انتقال نطفه بارور شده به داخل رحم (ZIFT )

عمل ZIFT همانند عمل GIFTمی باشد با این تفاوت که بعد از گرفتن تخمک ، اسپرم ها و تخمک ها در محیط آزمایشگاه به مدت 16 تا 20 ساعت کنار یک دیگر قرار می گیرند و بعد از آنکه لقاح صورت گرفت تخمک لقاح یافته را با کاتنر و به وسیله لاپار اسکوپی داخل لوله رحم قرار می دهند . (رضا زاده و حسینی ،25:1373) البته افزون بر کار بردهای ذکر شده در GIFT از روش ZIFT در نازایی غیر لوله ای مقاوم مانند ، اندومتریوز استفاده می کنند . عدم وجود حداقل یک لوله باز یکی از کنتراد یکاسیون های مطلق انجام این روش می باشد . البته هر دو روش GIFT و ZIFT در موارد چسبندگی لوله های رحمی انجام نمی شود ( کی . دیگران ،818:1375 ) .

1-2-6-5- تزریق اسپرم به داخل تخمک (ICSI)
اسپرم های متحرک به وسیله سوزن شیشه ای بسیار ظریفی ، پس از گذشتن از کمربند اطراف تخمک داخل فضایی که بین تخمک و کمربند اطراف آن واقع شده است تزریق می گردند. 1
این روش از جمله تکنیک هایی است که از سال 1984 در مورادی که علت ناباروری مشخص