منبع مقاله درمورد مدیریت دانش، زنجیره تأمین، فناوری اطلاعات، دانش ضمنی

منبع مقاله درمورد مدیریت دانش، زنجیره تأمین، فناوری اطلاعات، دانش ضمنی

منبع مقاله درمورد مدیریت دانش، زنجیره تأمین، فناوری اطلاعات، دانش ضمنی

آموزش و یادگیری
تبیین ساختار و ضوابط آموزش و یادگیری کارکنان
توسعه دستورالعمل و ضوابط یادگیری کارکنان در سطوح مختلف
تدوین دستورالعمل و آیین‌نامه‌های آموزشی در طول زنجیره
شفاف‌سازی دستورالعمل‌ها و قوانین مرتبط با آموزش و یادگیری
شفاف‌سازی برنامه انتقال و انتشار دانش
مشخص نمودن اهداف سازمان از نشر و انتقال دانش
بیان اهداف سازمان از انتشار دانش در زنجیره تأمین خدمات
بیان اینکه انتشار دانش باعث افزایش بهره‌وری خدمات خواهد شد
کسب مزیت رقابتی در حوزه خدمات دولت الکترونیکی
گسترش فرهنگ آموزش و یادگیری
تشویق به یادگیری و نشر دانسته‌ها
فراهم نمودن فضایی که کارکنان خود به دنبال دانش باشند
گسترش فرهنگ آموزش دیدن و دادن به یکدیگر
ارتقاء جایگاه کارکنانی که در نشر دانش سهیم هستند
ایجاد فرهنگ یکسان در کل زنجیره برای انتقال دانش
سهولت در تعامل کارکنان با یکدیگر
ارتباطات با متخصصان تأمین خدمات
ارتباطات آزاد با متخصصان حوزه تأمین خدمات
ایجاد راه‌های ارتباطی مناسب جهت سهولت در برقراری ارتباط
تعامل با تصمیم‌گیرندگان سازمان
ملاقات با تصمیم‌گیرندگان جهت انتقال بازخوردها
ارائه راه‌کارهای نوین در جهت توسعه خدمات به مدیران سازمان
استفاده از عوامل انگیزشی
حقوق و پاداش متناسب برای کارکنان
ایجاد سیستم حقوق و پاداش جهت انگیزش کارکنان
استفاده از طرح‌های انگیزشی جهت مشارکت کارکنان
بهره‌مندی از نظرات مجموعه خبرگان سازمان
ایجاد انجمن‌های تخصصی
بهره‌مندی از مجموعه خبرگان سازمان برای نظرسنجی
ایجاد تعامل بین خبرگان و کارکنان
جدول (۴-۱۵) کدگذاری ثانویه مصاحبه ششم
مقولات (طبقه فرعی)
کدهای مفهومی
کدهای ثانویه
نقش مدیران سازمان در برنامه‌ریزی رویه‌های مدیریت دانش
حمایت مدیران و معاونان سازمان
حمایت تصمیم‌گیرندگان و مدیران سازمان از رویه‌های مدیریت دانش
حمایت مسئولین بخش‌های مختلف از برنامه‌های مدیریت دانش
تأثیرات فناوری اطلاعات
استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و کامپیوتری
تأکید بر ابزارهای نوین کامپیوتری در اشاعه دانش ضمنی
استفاده از فناوری اطلاعات در رویه‌های مدیریت دانش
نقش ابزارهای کامپیوتری در کشف و نشر دانش سازمانی
تسریع رویه‌های کسب و خلق و انتقال دانش
زمان مورد نیاز برای دسترسی به فرایندهای مدیریت دانش
دسترسی آسان به اطلاعات و دانش مورد نیاز در طول زنجیره تأمین
دسترسی به دانش موجود در زنجیره در هر زمان و مکان
به‌کارگیری ابزارهای انتقال سریع دانش سازمانی و فردی
تشویق کارکنان به مشارکت در برنامه مدیریت دانش
ایجاد انگیزه در کارکنان سازمان
در نظر گرفتن پاداش‌های مالی و غیرمالی برای کارکنان
به‌کارگیری مکانیزم حقوق مالکیت فکری در سازمان
معرفی کارکنان برتر در حوزه‌های مختلف مدیریت دانش
کارگاه‌های آموزش تخصصی
دوره‌های آموزشی تخصصی
ایجاد کارگاه‌های آموزش تخصصی برای کارکنان
برگزاری سمینار و همایش
آموزش‌های مستمر در حین کار
انتقال مطالب صریح و مهارت‌های بصورت مداوم
تأکید بر آموزش ضمن خدمت به عنوان طرح بلند مدت در سازمان
ارائه زمان و اختیارات مناسب به کارکنان
ارائه زمان کافی به کارکنان
زمان کافی جهت بررسی یافته‌های جدید در حوزه خدمات
ایجاد فرصت مناسب برای کارکنان سازمان
تفویض اختیار به کارکنان
تمرکززدائی و ارائه اختیارات مناسب به سطوح مختلف سازمانی
تبیین شاخص زمانی مناسب برای کارکنان جهت مشارکت در فرایندهای مدیریت دانش
جدول (۴-۱۶) کدگذاری ثانویه مصاحبه هفتم
مقولات (طبقه فرعی)
کدهای مفهومی
کدهای ثانویه
توجه ویژه بر آموزش‌های تخصصی عملی
یادگیری کارکنان حین خدمت
تاکید ویژه بر آموزش ضمن خدمت کارکنان
تدوین برنامه رسمی آموزش مدیریت دانش در سازمان
سرپرستی کارگروه‌ها در نقاط مختلف زنجیره
هدایت کارکنان توسط سرپرست هر بخش
تعیین الگو برای کارکنان جدید به منظور افزایش سطح دانش
تدوین شاخص‌های استاندارد جهت انتخاب کارکنان سرپرست
تفویض اختیار به سرپرست جهت هدایت کارکنان زیرمجموعه خود
تأکید بر مهارت‌های کاربردی در تأمین خدمات
تأکید بر دانش کاربردی کارکنان
تلاش برای استفاده از مهارت کارکنان در طول زنجیره خدمات
تأکید ویژه بر دانش تخصصی که کارکنان زنجیره دارند
کشف تجارب کارکنان به عنوان دانش ضمنی و نشر آن در زنجیره
نظارت، کنترل و مسئولیت‌پذیری کارکنان
پاسخگویی مسئولین و کارکنان بخش‌های مختلف زنجیره
پرسش و پاسخ از مسئولین و کارکنان بخش‌های تأمین و ارائه خدمات
کسب اطلاعات و دانش از متخصصان و کارکنان درگیر در زنجیره تأمین خدمات
پایش خدمات ارائه شده
پیگیری وقایع از کارکنان
پیگیری مستمر از کارکنان درگیر در زنجیره برای بیان چالش‌های موجود در خدمات ارائه شده
پرس و جو از کلیه متخصصان درگیر در زنجیره تأمین خدمات برای بررسی روند پیشرفت اهداف دولت الکترونیکی
اهمیت دستاوردهای خدمات ارائه شده
برطرف ساختن نیازهای شهروندان و مصرف‌کنندگان
برقراری ارتباط مستقیم با شهروندان و کسب نظرات ایشان پیرامون خدمات ارائه شده
ارتباط گرفتن با مصرف‌کنندگان خدمات ارائه شده و بررسی میزان رضایتمندی از خدمات
تأکید بر کارگروه
نقش خروجی فعالیت‌های گروهی
توجه به کارگروه‌های مختلف درگیر در زنجیره تأمین خدمات در معیارها و ارزشیابی مناسب
توجه به عملکرد کارگروه‌های تخصصی توسعه خدمات نوین
توجه به مستند کردن شرایط دستیابی به نتایج عملکرد توسط کارگروه‌های مختلف
جدول (۴-۱۷) کدگذاری ثانویه مصاحبه هشتم
مقولات (طبقه فرعی)
کدهای مفهومی
کدهای ثانویه
شرایط اقتصادی سازمان در روند جذب سرمایه فکری
تأثیر سیاست‌های اقتصادی سازمان بر روند جذب
تأثیر سیاست‌های اقتصادی سازمان در روند جذب سرمایه فکری
توجه به نیازهای مادی کارکنان سازمان به عنوان عامل انگیزشی
توجه به تجربیات موفق و درس‌های آموخته در سازمان
نتایج موفقیت‌آمیز و شکست سازمان
بهره‌مندی از بهترین عملکردهای سازمان در ارائه خدمات نوین
بررسی رویه‌های موفق و ارائه دستاوردها در نشست‌های تخصصی سازمان
الگوبرداری از فرایندهای موفق و بررسی جامع فرایندهای ناموفق سازمان
ایجاد انعطاف‌پذیری فردی و سازمانی
ارتباطات فردی و سازمانی منعطف
ساختار سازمان باید منعطف باشد
ایجاد شرایط انعطاف‌پذیری کارکنان دانشی در سازمان و زنجیره تأمین خدمات
حذف بروکراسی‌ها و روابط سلسله مراتبی در زنجیره تأمین خدمات
تأثیرات رویه‌های کنترلی در یادگیری
پایش و کنترل در زنجیره تأمین
تدوین فرایندهای کنترلی در سازمان
پایش خدمات ارائه شده در زنجیره تأمین خدمات
برنامه‌ریزی بر اساس نقاط قوت و ضعف موجود در زنجیره
نیازسنجی نقاط قوت و ضعف سازمانی
تحلیل نیازهای زنجیره خدمات ارائه شده در سازمان
تعریف فرآیندهای یادگیری براساس نیازمندی‌های زنجیره تأمین خدمات
تعیین نقاط قوت و ضعف سازمان در زنجیره تأمین خدمات
ایجاد رویه‌های یکپارچه مدیریت دانش در زنجیره
تأکید بر ارتباط روال مدیریت دانش و خط‌مشی سازمان
مقایسه اهداف سازمان و اهداف رویه‌های مدیریت دانش در سازمان
همسوسازی اهداف و خط‌مشی‌های سازمان با اهداف مدیریت دانش
تخصیص منابع
اختصاص منابع مالی و غیرمالی به رویه‌های مدیریت دانش
تخصیص منابع مالی کافی جهت پیاده‌سازی ابزارهای مدیریت دانش در زنجیره
اختصاص منابع غیرمالی به کارکنان جهت ترغیب آنان به مشارکت در فعالیت‌ها
جدول (۴-۱۸) کدگذاری ثانویه مصاحبه نهم
مقولات (طبقه فرعی)
کدهای مفهومی
کدهای ثانویه
تأکید بر قدرت تحلیل کارکنان دانشی
ایجاد تفکر خلاق و تحلیلی در کارکنان سازمان
زمینه‌سازی تفکر خلاق و تحلیل مسائل مختلف زنجیره خدمات در کارکنان سازمان
توانایی بررسی چالش‌ها و مشکلات به وجود آمده در طول زنجیره تأمین خدمات
تأکید بر استفاده از ابزارهای کسب دانش
توجه به کارکنان در استفاده از ابزارهای کسب مهارت
دسته‌بندی کارکنان سازمان در بهره‌برداری از دانش فردی و سازمانی
توجه ویژه به کارکنان در استفاده از ابزارهای کسب دانش
اهمیت دانش ضمنی و نهادینه‌شده در کارکنان سازمان
نهادینه کردن آموخته‌ها و درس‌های آموخته در کارکنان دانشی
نهادینه کردن آموخته‌ها و درس‌های آموخته در کارکنان
سهولت در امر انتقال و انتشار تجارب و مهارت‌ها به کارکنان
تبیین فرایند تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح و قابل استفاده در عمل
ارزش‌گذاری سازمان در مورد خلق دانش
توجه به کشف و خلق دانش در سازمان
تبیین استراتژی‌های تشویقی جهت کسب و خلق دانش توسط کارکنان
استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات در خلق دانش نوین در طول زنجیره خدمات
ارزش‌گذاری خدمات ارائه شده در زنجیره
توجه به اولویت‌های شهروندان در ارائه خدمات
ارائه خدمات براساس اولویت شهروندان
گرفتن بازخور خدمات از شهروندان
بهینه‌سازی فرایند خدمات به شهروندان
خلق دانش مشتری
خلق و کسب دانش شهروندان به عنوان مشتریان سازمان
استفاده از نظرات شهروندان در بهبود فرایندها
استفاده از خبرگان برون‌سازمانی در بهبود رویه‌های تجارت الکترونیکی G2C
استفاده از فناوری اطلاعات جهت ارتباط تنگاتنگ با شهروندان
پس از تعیین مقولات، مرحله ساخت طبقات کلی نظریه است که در جدول صفحه بعد ارائه شده است.
جدول (۴-۱۹) شکل‌دهی طبقات کلی از مقولات
مقولات (طبقات فرعی)
طبقات اصلی
تدوین استراتژی جذب دانش
ارزیابی دانش در طول زنجیره تأمین خدمات
برنامه‌ریزی دانشی بر اساس نقاط قوت و ضعف سازمان در زنجیره خدمات
ایجاد رویه یکپارچه مدیریت دانش براساس نیاز سازمان
تعیین رویه‌های ثبت دانش فردی و سازمانی
تدوین زیرساخت‌ها و ابزارهای مدیریت دانش
تدوین استراتژی و خط‌مشی مدیریت دانش
شفاف‌سازی فرآیندهای درگیر در زنجیره تأمین خدمات
بازنگری فرآیندهای تأمین و ارائه خدمات در طول زنجیره
طراحی فرآیندهای زنجیره تأمین خدمات تجارت الکترونیکی G2C
بازبینی بازنگری در نحوه اجرای فعالیت‌های مدیریت دانش
طراحی فرایندهای سازمان بر اساس اولویت‌های شهروندان
بازنگری و طراحی مجدد فرآیندهای سازمان در زنجیره تأمین خدمات
تبدیل انواع دانش ضمنی و صریح به یکدیگر
توجه به کارکنان در استفاده از ابزار کسب مهارت
طبقه‌بندی آموخته‌ها و درس‌های آموخته
تفکیک دانش فردی و سازمانی
جداسازی دانش درون‌سازمانی و برون‌سازمانی
ساختاردهی به دانش
استفاده از نظرات همه کارکنان و خبرگان سازمان
توجه و اهمیت

admin2

No category

No description. Please update your profile.

LEAVE COMMENT