منبع مقاله درمورد مدیریت دانش، کارکنان دانشی، تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک

قوی به لحاظ تخصص
عدم تمرکز بر مدارک دانشگاهی
تدوین و ایجاد نقشه دانش در سازمان
ایجاد مسیر مشخص کسب دانش در سازمان
طراحی ابزارهای کسب و بکارگیری و انتشار دانش متناسب با ساختار سازمانی
برگزاری جلسات مشترک بین اعضای صف و ستاد
حمایت مدیران سازمان از ایجاد رویه‌های آموزش و یادگیری
ایجاد فرهنگ یکپارچه در بخش‌های مختلف سازمان
جدول (۴-۹) کدگذاری اولیه مصاحبه نهم
کدگذاری اولیه (مصاحبه نهم)
ایجاد جو صراحت بیان و اعتماد در سازمان
خلق ارزش برای مصرف کنندگان به عنوان یکی از اهداف اصلی مدیریت دانش
فناوری‌های مدیریت دانش باعث ارتباط همه ذی‌نفعان سازمان گردد
فناوری حافظه سازمانی قابل دسترس برای کارکنان سازمان فراهم نماید
فناوری که از همکاری حمایت می‌کند به سرعت در دسترس کارکنان قرار داده می‌شود
سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه و هوشمند هستند
تدوین شاخص‌های مدیریت دانش شامل شاخص‌های نرم، سخت و مالی و غیرمالی
تخصیص منابع به تلاش‌هایی که به طور قابل سنجشی پایگاه دانش را افزایش می‌دهد.
شکاف و گپ‌های دانش به صورت ساختارمند شناسائی شوند
استراتژی مناسب برای پر نمودن شکاف‌های دانشی سازمان تدوین گردد.
دانش پنهان ارزش‌گذاری و در سراسر سازمان منتقل شود
افراد برای کمک به توسعه‌سازمانی استخدام و ارزشیابی می‌شوند
سازمان تسهیم دانش را تشویق و تسهیل می‌نماید.
ترک خدمت کارکنان کلیدی و از دست دادن دانش آن‌ها دلیل اصلی سازمان در توسعه مدیریت دانش است
دشواری در کسب دانش پنهان و دانش فنی کارکنان از دلایل دیگر سازمان در توسعه مدیریت دانش است
دشواری در کسب دانش بیرونی نیز از دلایل با اهمیت در توسعه مدیریت دانش سازمانی است
فراهم نمودن محیط رقابتی برای کسب دانش
ایجاد ارتباط ساده و روان در سراسر سازمان بین کارکنان در همه سطوح
تعیین اهداف از برگزاری برنامه‌های آموزشی
تلاش بیشتر برای افزایش مهارت‌های کاربردی و تخصصی کارکنان
ارزیابی و آزمون توانایی‌های کارکنان در حوزه‌های تخصصی
تفویض اختیار برای خلق ایده‌های جدید به کارکنان دانشی سازمان
مستند کردن همه رخدادها و اتفاقات خوب و بد کاری در سازمان
استفاده از ابزار مستندسازی متناسب با رویه‌های سازمانی
تعیین جایزه و پاداش برای سرمایه‌های فکری‌ایی که به خلاقیت و نوآوری می‌پردازند
ارزش‌گذاری سازمان برای دانش قابل انتقال
تعریف ضوابط و رویه‌های مشخص و دقیق در امر یادگیری
ایجاد ساختار مناسب جهت ارتباطات کارکنان سازمان
ایجاد فضای تعاملی بیشتر بین کارکنان سازمان در همه بخش‌ها و سطوح سازمانی
تمرکز روی قدرت بیان کارکنان در انتقال تجربیات و تخصص‌ها
تشویق در استفاده مجدد از آموخته‌ها و درس‌های آموخته
بررسی پایگاه دانشی سازمان و انتقال دانش موجود در آن به سایر کارکنان
نظارت مدیران ارشد سازمان بر فرآیند کسب و انتقال دانش ضمنی
۴-۴-۲- شکل‌دهی مقولات و طبقات اصلی
محقق در این بخش به بیان ارتباط بین مفاهیم استخراج شده از مصاحبه‌ها (کدگذاری‌های اولیه) و پایه‌های اساسی تحقیق (مدل‌های مدیریت دانش، زنجیره تأمین خدمات و تجارت الکترونیکی G2C) می‌پردازد و سعی دارد ارتباط جامع، کامل و یکپارچه‌ایی بین مقولات مذکور ایجاد نماید تا بر اساس این مقولات و طبقات اصلی شکل‌گرفته به تدوین کدگذاری محوری پرداخته و درنهایت مدل مدنظر خویش را در حوزه مدیریت دانش زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی G2C ارائه نماید.
جدول (۴-۱۰) کدگذاری ثانویه مصاحبه اول
مقولات (طبقه فرعی)
کدهای مفهومی
کدهای ثانویه
خط‌مشی مدیریت دانش
تدوین استراتژی و خط‌مشی
تدوین استراتژی دانشی سازمان
تعیین زمان‌بندی برای بخش‌های مختلف در حوزه مدیریت دانش
بررسی فرصت‌ها و چالش در تجارت الکترونیکی G2C
تدوین لیستی از نقاط قوت و ضعف استراتژی‌ها
گزینش مناسب سرمایه فکری
گزینش نیروی انسانی با تجربه و دارای مهارت
پیاده‌سازی سیستم گزینش مناسب سرمایه فکری
ارزیابی کارکنان دانشی سازمان در حوزه تجارت الکترونیکی G2C
بهره‌گیری از افراد مستعد و خلاق در زنجیره خدمات
منابع انسانی مهم‌ترین سرمایه سازمان در نظر گرفته شود
تفکیک دانش سازمانی
تفکیک دانش ضمنی و دانش صریح در سازمان
جداسازی دانش سازمانی و دانش افراد در طول زنجیره
تفکیک حوزه مهارت‌ها و دانش کارکنان دانشی سازمان
تفکیک حیطه‌های مهارت‌های افراد و متخصصین سازمان
طبقه‌بندی آموخته‌ها و درس‌های آموخته
شفاف‌سازی برنامه آموزشی
برنامه‌ریزی آموزشی سرمایه فکری
تدوین برنامه‌های آموزشی جامع در راستای تجارت الکترونیکی G2C
توجه به آموزش‌های موردنیاز کارکنان و گروه‌های کاری
توجه به اهمیت برنامه‌ریزی دوره‌های آموزشی
تدوین استراتژی منسجم آموزشی برای کارکنان
ایجاد کمیته‌های تخصصی آموزشی برای کارکنان
آموزش‌های عملی
برگزارش کارگاه‌های آموزشی
آموزش رسمی برای رویه‌های مدیریت دانش
برگزاری دوره‌های عملی و تئوریک
جدول (۴-۱۱) کدگذاری ثانویه مصاحبه دوم
مقولات (طبقه فرعی)
کدهای مفهومی
کدهای ثانویه
فرهنگ و ساختار سازمانی مناسب
گسترش فرهنگ‌سازمانی مناسب مرتبط با خدمات دولت الکترونیکی
ایجاد فرهنگ تسهیم دانش سازمانی
ایجاد حس اعتماد در به اشتراک‌گذاری دانش
ارزیابی ساختار سازمانی
ارزیابی ساختار سازمانی جهت انطباق با فعالیت‌های زنجیره
حذف موانع ارتباطی کارکنان جهت مشارکت فعال در زنجیره
اهمیت ثبت دانش در حوزه تجارت الکترونیکی
لزوم ایجاد فرآیند مستندسازی
لزوم مستندسازی اسناد و فرایندهای زنجیره تأمین خدمات
توجه ویژه به فرآیند مستندسازی در خدمات تجارت الکترونیکی
بازنگری فرآیند مستندسازی
لزوم بررسی فرآیند مستندسازی جهت بازنگری
ایجاد مستندسازی در هریک از خدمات حوزه دولت به شهروندان
ارزیابی دانش کارکنان دانشی در روند کار
لزوم ارزشیابی دوره‌ای
ارزیابی دانش درونی کارکنان در مراحل مختلف کار
آزمون مهارت و تجربه کارکنان دانشی
بررسی توانایی‌های کارکنان در روند تحقق دولت الکترونیکی
ارزشیابی کارکنان پس از آموزش‌های مدون
ارزیابی خدمات و فرایندهای مرتبط با خدمات ارائه شده
تدوین وظایف و مسئولیت‌های کارکنان دانشی سازمان در زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی
تقسیم‌بندی وظایف
تقسیم وظایف در طول زنجیره
تقسیم کار در روند پیشبرد ارائه خدمات تجارت الکترونیکی
تشریح وظایف کارکنان
شفاف سازی شرح وظایف و مسئولیت‌های کارکنان سازمان
تفکیک وظایف برای کارکنان دانشی سازمان
جدول (۴-۱۲) کدگذاری ثانویه مصاحبه سوم
مقولات (طبقه فرعی)
کدهای مفهومی
کدهای ثانویه
شرایط تسهیم دانش و تمایل به یادگیری
ترویج و نشر دانش
ایجاد حس اعتماد بین کارکنان سازمان
حفظ و ثبت دانش در سازمان
ترغیب کارکنان به آموزش به یکدیگر
ضرورت افزایش تمایل کارکنان به یادگیری
ایجاد تمایل در کارکنان برای کسب و خلق دانش
ایجاد حس همدلی بین کارکنان در آموزش و یادگیری
تبدیل دانش در زنجیره خدمات تجارت الکترونیکی
قابلیت درک و فهم دانش بین کارکنان
تبدیل مهارت‌های فردی و دانش ضمنی به دانشی که مکتوب شود
قابلیت درک و فهم تجارب به‌گونه‌ای که کاربردی باشد
تبدیل مهارت‌ها به طریق قابل درک در طول زنجیره
اهمیت تبدیل کردن دانش درون زنجیره به دانش قابل استفاده برای کل کارکنان سازمان
توانائی ارائه تجارب و دانش درونی به وصرت کاربردی
نگهداری سرمایه فکری سازمان
حفظ نیروی دانشی
ایجاد ماندگاری کارکنان دانشی سازمان
انتخاب افراد کلیدی در نقاط حساس زنجیره خدمات
حفظ کارکنان با تجربه سازمان
جلوگیری از خروج دانش سازمانی بصورت سرمایه فکری
جلوگیری از خروج دانش ضمنی کارکنان از سازمان
ثبت و ضبط دانش کارکنان به صورت مستند
ثبت آموخته‌ها و درس‌های آموخته قبل از خروج
ثبت تجربیات کارکنان در حافظه سازمانی
توجه ویژه به خروج دانش کارکنان از سازمان در طول زنجیره
ثبت درس‌های آموخته و آموخته‌های کارکنان در سازمان
ایجاد انگیزه در کارکنان به ثبت دانش درونی
ارتباط با زنجیره تأمین خدمات و ثبت آنی آموخته‌های کارکنان
جدول (۴-۱۳) کدگذاری ثانویه مصاحبه چهارم
مقولات (طبقه فرعی)
کدهای مفهومی
کدهای ثانویه
ارزیابی دانش در زنجیره تأمین خدمات
مقایسه آموخته‌ها در سطوح مختلف زنجیره
ارزیابی مهارت و تجربه کارکنان زنجیره تأمین خدمات
ارزشیابی تخصصی در لایه‌های ارائه خدمات
محک زدن توان و آموخته‌های متخصصان تأمین خدمات
دانسته‌های سطوح مختلف را مقایسه نمائی‌ام
مستند سازی رویه‌های اضطراری
ثبت و ضبط مشکلات موجود در رویه‌های ارائه خدمات
ثبت مشکلات موجود در ارائه خدمات
مستند کردن مشکلات در تأمین خدمات
نگهداری روال‌ها و وقایع مهم که بر خدمت نهائی اثر می‌گذارد
ارزیابی دانش در سازمان
لزوم ارزشیابی آموخته‌ها و دانش نشر شده در سازمان
ارزیابی تجارب و مهارت‌هایی که کارکنان به اشتراک می‌گذارند
بررسی آموخته‌هایی که کارکنان در اختیار هم قرار می‌دهند
ارزش‌گذاری برای مهارت‌های مختلف کارکنان سازمان
بهره‌مندی از ابزارهای مناسب
انتخاب ابزارهای مناسب مدیریت دانش
استفاده از ابزار مناسب نشر دانش متناسب با دانش سازمانی
تاکید بر ابزارهای انتقال تجارب کارکنان دانشی سازمان
معرفی ابزارهای نشر و انقال دانش و بررسی آن‌ها
بهره‌مندی از ابزار مناسب جهت ثبت داده‌های زنجیره تأمین خدمات
شفاف سازی فرآیندهای زنجیره تأمین خدمات
تعریف فرآیندهای موجود در زنجیره
تعریف فرآیندهای زنجیره تأمین برای کارکنان سازمان
واضح بودن رویه‌های انجام فرایندهای سازمانی
تعیین فرآیندهای تأمین و ارائه خدمات برای کارکنان سازمان
بازنگری فرآیندهای زنجیره
بازنگری فرآیندها زنجیره در بخش تأمین و ارائه خدمات
بازنگری فرآیندهای زنجیره خدمات در بخش تأمین خدمات
بازنگری فرآیندهای زنجیره خدمات در بخش ارائه خدمات
طراحی مجدد فرآیندهای زنجیره متناسب با خدمات
بازنگری دوره ای به فرآیندهای موجود در زنجیره خدمات
جدول (۴-۱۴) کدگذاری ثانویه مصاحبه پنجم
مقولات (طبقه فرعی)
کدهای مفهومی
کدهای ثانویه
تدوین راه‌کارهای دسترسی به دانش
راه‌های دسترسی به دانش ضمنی و صریح کارکنان دانشی سازمان
تبیین فرآیندهای دسترسی به تجارب و تخصص کارکنان
شناسایی و معرفی راه‌های سریع برای دسترسی به دانش فردی
شناسایی و معرفی راه‌های سریع برای دسترسی به دانش سازمانی
تدوین مقررات و ضوابط