مهارت‌های مقابله‌ای

مهارت‌های مقابله‌ای

مهارت‌های مقابله‌ای

4- خودگردانی: خودکارآمدی، ارزشمندی، کنترل بر محیط، خود انضباطی، توانایی مستقل شدن، پایداری (مهناز، 1386؛ به نقل از حسن زاده پشنگ، 1390).
2-1-3-5- اصول تاب آوری
Siebert (2005؛ به نقل از پور نواب، 1390) اصول تاب آوری را به شرح زیر اعلام می دارد:
1- زمانی که با مشکلات و تغییرات پریشان کننده برخورد می کنید هرگز به حالت اول بازنمی گردید یا ممکن است ضعیف تر شوید یا قوی تر.
2- درحالی که با تغییرات تهدیدکننده دست به گریبان هستید، ذهن و عادات شما یا موانعی می سازند و یا برای رسیدن به آینده ای بهتر پل می زنند.
3- مقصر شمردن دیگران برای موارد نامساعد باعث می شود که فرد یک قربانی غیر تاب آور باشد که دارای رفتارهای تاب آورانه ضعیفی است.
4- واکنش های تاب آورانه هر کس منحصربه فرد است که از طریق یادگیری و کسب تجربه از زندگی خود به دست آمده است.
5- خودآگاهی تاب آوری را افزایش می دهد.
2-1-3-6- مراحل حصول تاب آوری
برای پیشگیری از وقوع پیامدهای نامطلوب در کودکان و نوجوانان، ضروری است که به الگوهای خانوادگی توجه شود تا ملاحظات مفید مشخص گردند. والدین، معلمان و مشاوران می توانند عناصر تاب آوری و مهارت های مقابله ای را در افراد جوان به تدریج القاء نمایند و از وقوع افت تحصیلی پیشگیری کنند (خدا جوادی، 1387). به منظور حصول به تاب آوری ذاتی دانش آموزان، دستگاه های مدرسه باید تغییری را در نحوه برنامه ریزی شان ایجاد نماید (,1993 Benard).
بررسی شرایط جهت توانمندسازی دانش آموزان مرحله بعدی برنامه ریزی برای تاب آوری است Benard (1993) اظهار می دارد که شرایط جهت توانمندسازی دانش آموزان هر زمان که فاکتورهای محافظتی دلسوزی و حمایت، انتظارات بالا و فرصت هایی برای همکاری حضورداشته باشند، موجودیت پیدا می کنند. به عبارت دیگر، مدارس بایستی راهبردهایی را برای پرورش تاب آوری دانش آموزان فراهم سازند، احترام و انتظارات بالایی را برای دانش آموزان در نظرگیرند و حتی الامکان به مشارکت آن ها پاسخ مثبت دهند.
مرحله بعدی حصول تاب آوری طراحی راهبردهاست. مدارس می توانند ابزار برآورد سازی نیازها را فراهم سازند و به اعضاء گروه اجازه بارش مغزی را جهت ایجاد کلیه راهبردهای ممکن برای مواجهه با نیازهای دانش آموزان شان را بر پایه تمرکز روی روابط و فرصت های موجود برای همکاری، دهند (,1993 Benard). مرحله چهارم حصول تاب آوری وضع پیامدهای شخصی و اجتماعی است. پیامدهای رشدی مثبت تغییری را در جوانان بروز می دهد. علاوه بر آن، اثرات اجتماعی می توانند تغییر موفقیت آمیزی در جوانان ایجاد کنند.شکل 1-2 چارچوبی را برای حصول به فرایند تاب آوری در مدارس به تصویر می کشد.
اثرات اجتماعی
پیامدهای رشدی مثبت
استراتژی ها
شرایط توانمند سازی
اعتقاد یا باور
شکل 1-2 : چارچوب حصول تاب آوری
2-1-3-7- راهبردهای تقویت و پرورش تاب آوری
چیزهای خیلی ساده ای وجود دارد که هر متخصصی می تواند برای تقویت تاب آوری به کار ببرد. یکی این است که به بچه ها و بالغین کمک کنیم که نقاط قوت شخصی خود را بشناسند. مراحل تقویت تاب آوری یک فرایند دومرحله ای است که عبارت اند از:
1- شناخت مشکل: بررسی حقیقت تجارب خانوادگی با جزئیات آن، هم مسائل منفی و هم مثبت که این معمولاً طی زمان رخ می دهد.

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~