مهارت های مقابله ای

دانلود پایان نامه

هاگ می گوید: «شک ندارم که شما با پیروی از تعلیمات مذهبی خود، هیچ گاه دچار افسردگی ناشی از خودملامت گری نخواهید شد». (به نقل از: مرتجاعی، 1376) این الگوی کاملی از هم سویی مذهب و روان شناسی است. همه مذاهب از پیروانشان می خواهند که انسان هایی شاد، بانشاط و از خود خرسند باشند و همدیگر را دوست بدارند. مذهب به انسان کمک می کند تا به معنای حوادث زندگی، بخصوص حوادث دردناک و اضطراب انگیز دست یابد. دین به معتقدان و مؤمنان خود می آموزد که چگونه با مجموعه عظیم جهان و قوانین آن سازگاری یابند.
آرامش روانی، گمشده انسان امروزی است و او با تمام وجود در پی دست یابی به آن است.(آذربایجانی، و موسوی اصل، 1385) شاید بتوان گفت: مهم ترین مشکل انسان، اضطراب، افسردگی، اختلال در روابط بین فردی، خشونت و مانند آنها می باشد و بدیهی است اگر مسائل فوق در جامعه ای گسترده شوند پیامدهای بسیار وخیم و غیرقابل جبرانی را به بار خواهد آورد. از دیدگاه دین، مؤثرترین چیزی که می تواند این مشکلات را برطرف کند یاد خداست.(آذربایجانی و موسوی اصل، 1385)
تقریباً عموم مردم در قالبی از روابط زندگی می کنند. در روابط، مردم ریشه های راحتی، پیوستگی و شادی راپیدا می کنند هر چند که روابط منبع تعهد ،مسئولیت نیز می باشد سلامت روانی و احساسی راحتی هر کس به میزان قابل توجهی به کیفیت روابط او وابسته است، یعنی به الگوهای تعامل او با همسر ،فرزند،والدین،دوستان و همکاران مربوط می باشد.
سلامت روان نقش مهم و اساسی در زندگی افراد دارد و اصولاَ دانش جویان به دلیل شرایط خاص سنی مستعد از دست دادن سلامت روان بوده و با توجه به مشکلات خاص خود دچار فشار های روحی و روانی هستند. در نوجوانان عدم برخورداری از آینده شغلی روشن، سردرگمی در انتخاب مسیر زندگی در آینده، تنش ها و فشارهای روحی و روانی به نظر می رسد این گروه بیش از سایر افراد جامعه در خطر از دست دادن سلامت روان خود باشند. دوره نوجوانی سن بحران رشدی است و در این دوره، افزایش انواع استرس ها و آسیب پذیری به فشار روانی، اجتماعی و زیستی با کاهش مهارت های مقابله ای همراه می شود. و به نوعی در این دوران از فرد انتظار می رود نقش های اجتماعی را با همسالان بپذیرد، آنچه را که مربوط به مدرسه است را تکمیل کند، درباره ی آینده شغلی خود تصمیم بگیرد. توجه به سلامت روان در دوره نوجوانی و جوانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا به دلیل نقش بسیار مهمی که در این دوره در انتقال از کودکی به دنیای بزرگسالی فراهم می شود. هر گونه اختلال می تواند اثرات دیر پایی را در زندگی بزرگسالی فرد بر جا بگذارد. اختلالات در این دوره می تواند به شکل گیری هویت فرد و آینده شغلی و حرفه ای و به طور جدی آسیب بزنند. با توجه به تهدیدها و فرصت های جدی در دوره نوجوانی، پرداختن به بحث سلامت روانی و عوامل تاثیر گذار بر آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از متغیر هایی که رابطه نزدیکی با سلامت روان در فرد دارد بحث کیفیت زندگی است که قرار داشتن آن در محدوده قابل قبو.ل و طبیعی بر سلامت روان افراد تاثیر می گذارد. این مفهوم گسترده بر ابعاد گوناگون فرد اعم از جسمی، روحی و روانی مؤثر است.
واژه کیفیت زندگی نخستین بار توسط پیگو در سال1920در کتاب اقتصاد و رفاه مورد استفاده قرارگرفت ،به مرور زمان محققان متوجه شدند که کیفیت زندگی می تواند یکی از پیامدهای پراهمیت در ارزیابی سلامت باشد،چنانچه تعریف سازمان بهداشت جهانی از سلامت نیز به این نکته تاکید دارد(فایرز،2000 ).
دونالد کیفیت زندگی را اصطلاحی توصیفی عنوان می کندکه به سلامت و اعتقاد عاطفی ،اجتماعی و جسمی افراد و توانایی آنها برای انجام وظایف روزمره اشاره دارد(دونالد،2001)
به اعتقاد کمپل و همکاران (1976)کیفیت زندگی با آموزش ارتباط مستقیم دارد،به عبارت دیگر ،هرچه میزان سالهای سپری شده برای کسب آموزش بیشتر باشد ،کیفیت زندگی هم افزایش می یابد .
از خانواده، تا دانشگاه و پس از آن عوامل مهمی از جمله آموزش، گروه همسالان ،دانشگاه،الگوی معنوی و مذهبی انتخاب شده و … هستند که در شکل گیری کیفیت زندگی ،سلامت روان ،مسیرزندگی و عملکرد تحصیلی تأثیر دارند. بنابراین می توان گفت ،سلامت روان کودک، جوان و بزرگسالان در گرو وجود سلامت اجتماعی است.
در این تحقیق در نظر بوده است وجود رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت زندگی وعملکرد تحصیلی مورد بررسی قرار گیرد،هر چند در تحقیقاتی که در داخل کشور به انجام رسیده است رابطه معنی داری بین متغیرهای پیش بین (جهت گیری مذهبی و سلامت روان) و متغیرهای ملاک(کیفیت زندگی وعملکرد تحصیلی )مشاهده شده است ؛در این تحقیق در مسیر تعمیم آن یافته ها برجامعه آماری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به طی طریق پرداخته شده است و با ارائه نتایج این تحقیقات به دانشگاه و دانشجویان می توان اهمیت و تاثیرمذهب را در بین ایشان تبیین نموده و در جهت گرایش بیشتر و فعالیت درچارچوبهای مذهبی به منظور نائل آمدن به هف ارتقاء دانش و دانش پژوهی گام های موثرتری برداشته شود و نهایتا می توان از نتایج این تحقیق در موارد ذیل استفاده نمود:
الف) استفاده از نتایج تحقیق در دانشگاهها
ب) استفاده از نتایج تحقیق در مراکز مشاوره
ج) استفاده از نتایج تحقیق در مرکز آموزشی و حتی آموزش و پرورش
د) یک نسخه این تحقیق پس از اتمام به معاونت فناوری و تحقیقات دانشگاه جهت الگوگیری و بهره برداری لازم در برنامه های دانشجویی و آموزشی ؛ارائه می شود .
1-4-اهداف تحقیق:
1-4-1-هدف اصلی:تعیین رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت زندگی وعملکرد تحصیلی
در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
1-4-2-اهداف جزئی :
1- تعیین رابطه بین جهت گیری مذهبی وکیفیت زندگی در دانشجویان
2-تعیین رابطه بین جهت گیری مذهبی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان
3-تعیین رابطه بین سلامت روان و کیفیت زندگی در دانشجویان
4-تعیین رابطه بین سلامت روان و عملکرد تحصیلی در دانشجویان
5-تعیین پیش بینی کنندگی عملکرد تحصیلی از طریق جهت گیری مذهبی و سلامت روان
6-تعیین پیش بینی کنندگی کیفیت زندگی از طریق جهت گیری مذهبی و سلامت روان
1-5-سوالات تحقیق:

مطلب مشابه :  سندرم روده تحریک پذیر