موضوع پایان نامه

دانلود پایان نامه

– در مورد ماهیّت نمایندگی در فقه امامیّه سه نظریّه وجود دارد: وکالت نمایندگان، نمایندگی به عنوان کارگزار ولیِّ فقیه و نقابت.
– در مورد مفهوم نمایندگی درحقوق عمومی دو نظریّه ارائه شده است: نمایندگی انعکاسی و استقلال رأی نماینده.
– رابطه ی انتخاب کنندگان وانتخاب شوندگان از نوع عقود غیر معیَّن است.
– کلّی بودن، ملّی بودن، قائم به شخص بودن، غیر قابل عزل بودن، مشارکتی بودن و استقلالِ رأی نمایندگان از ویژگی های نمایندگی در حقوق عمومی است.
– احزاب و انتخابات نقش مهمّی را در نظام های مبتنی بر نمایندگی ایفا می کنند و دارای کارکردهای مهمّی هستند.
6. پیشینه ی پژوهش
با توجّه به جستجوی به عمل آمده از سازمان مدارک علمی ایران قبلاً هیچ گونه پایان نامه ای در این موضوع کار نشده است، هر چند در برخی کتب و مقالات به طور مختصر به موضوع پرداخته شده است. مانند:
– دموکراسی، آربلاستر، آنتونی، ترجمه ی حسن مرتضوی، تهران، 1379: (یک بخش از این کتاب در مورد اصل نمایندگی در حقوق عمومی است و با موضوع پایان نامه مرتبط می باشد.)
– آموزش دانش سیاسی، بشیریه، حسین، تهران، 1386: (در مورد انواع دموکراسی ها ازجمله دموکراسی غیر مستقیم که اصل پارلمانتاریسم و نمایندگی بر آن استوار می باشد و همچنین در مورد اصل نمایندگی در حقوق عمومی بحث شده که با موضوع پایان نامه مرتبط می باشد.)
– دین و دولت در اندیشه ی اسلامی، سروش، محمّد، قم، 1378: (در مورد یکی از نظریّات در مورد ماهیّت نمایندگی (کارگزار ولیِّ فقیه)، که مبتنی بر دو نظریّه ی انتصاب و انتخاب است، مطالبی در این کتاب ذکر شده است که با موضوع پایان نامه مرتبط می باشد.)
– حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، قاضی شریعت پناهی، سید ابوالفضل، تهران، 1383: (در این کتاب به انواع نحوه ی اِعمال حاکمیّت شامل: اِعمال مستقیم حاکمیّت، اِعمال غیر مستقیم حاکمیّت و اِعمال نیمه مستقیم حاکمیّت اشاره شده است و همچنین بحث هایی به طور پراکنده راجع به اصل نمایندگی در حقوق عمومی شده است که با موضوع پایان نامه مرتبط می باشد.)
– قرارداد اجتماعی (متن و در زمینه ی متن)، روسو، ژان ژاک، ترجمه ی مرتضی کلانتریان، تهران، 1389: (در این کتاب به موضوع قرارداد اجتماعی و همچنین اصول آن پرداخته شده که در فصل کلیّات مورد استفاده قرار می گیرد.)
– تاریخ اندیشه ی سیاسی در غرب، پولادی، کمال، تهران، 1383: (در این کتاب آراء فیلسوفان غربی راجع به انواع حکومت بیان شده که در این پایان نامه مورد استفاده قرار می گیرد.)
– مبانی حقوق عمومی، لاگلین، مارتین، ترجمه ی محمّد راسخ، تهران، 1388: (در این کتاب به مبحث نمایندگی در حقوق عمومی پرداخته شده است.)
– حکومت انتخابی، میل، جان استوارت، ترجمه ی علی رامین، تهران، 1389: (در این کتاب در مورد دموکراسیِ نمایندگی بحث شده که با موضوع پایان نامه مرتبط می باشد.)
– حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی، هاشمی، سید محمّد، تهران، 1390: (در این کتاب اشاره- ای به انواع طرق اِعمال حاکمیّت شده که با موضوع پایان نامه مرتبط می باشد.)
– ((رژیم نمایندگی))، امین فر، رحمت الله، نشریه حقوق، شماره 221، 1320: (در این مقاله در مورد تاریخ رژیم نمایندگی در فرانسه و انگلستان پرداخته شده است.)
– ((تاریخ رژیم نمایندگی))، امین فر، رحمت الله، نشریه حقوق، شماره ی 222، 1320: (در این مقاله تاریخ رژیم نمایندگی مورد بررسی قرار گرفته است.)
– (( جامعه ی مدنی به مثابه ی قرارداد اجتماعی))، سبزه ای، محمّد تقی، دانشگاه رازی کرمانشاه، شماره 22، بهار و تابستان 1386: (در این مقاله در مورد نظریّه ی قرارداد اجتماعی از منظر توماس هابز، جان لاک و ژان ژاک روسو بحث شده که در فصل کلیّات مورد استفاده قرار می گیرد.)

مطلب مشابه :  کارکردهای اینترنت