موقعیت جغرافیایی

موقعیت جغرافیایی

موقعیت جغرافیایی

کالای کابوتاژ
کالای انتقالی
علاوه بر موارى فوقالذکر که براساس کنوانسیونهای بینالمللی گمرکی (از جمله کنوانسیون ساده و هماهنگ سازی رویههای گمرکی- کیوتو) و قوانین گمرکی اغلب کشورها، کلیه مبادلات تجاری قانونی
بینالمللی کم و بیش تحت عناوین رویههای فوق الذکر صورت میپذیرد، در کشور ما با توجه به شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و جغرافیایی، مطابق قوانین و مقررات صادرات و واردات مصوب مجلس شورای اسلامی، رویههای دیگری هم برای انجام مبادلات کالایی اتباع کشور با خارج وجود دارد که از طریق مبادی فرعی صورت میگیرد و گمرک ایران به عنوان مجری سیاستها و مقررات بازرگانی خارجی کشور موظف به اعمال کنترل و نظارتهای قانونی بر آنها می باشد.
با توجه به آثار و تبعات ناشی از اجرای رویههای گمرکی بر عرصهها و زمینههای گوناگون اقتصادی، بازرگانی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت جامعه، اجرای دقیق مقررات و اعمال سیاستهای دولت بر هر یک از رویههای مزبور، از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است. بدین لحاظ همسویی و هماهنگی در اتخاذ سیاستها، ضوابط و مقررات اقتصادی، بازرگانی، پولی، مالی، تولید، اشتغال و غیره که از سوی وزارتخانه ها و نهادهای ذیربط صورت میپذیرد، در اجرای موفقیت آمیز مقررات و رویههای گمرکی و وظایفی که مطابق قانون برعهده گمرک نهاده شده است، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. وجود دهها وزارتخانه و سازمان سیاستگذار و ذی مدخل در بازرگانی خارجی و ترخیص کالا، صدور صدها بخشنامه،
آیین نامه اجرایی در طول سال، تغییرات مکرر در سیاست ها، قوانین و مقررات مربوط به بازرگانی خارجی از اهم مشکلاتی است که بر پیچیدگی و حساسیت کار گمرک میافزاید

شکل (2-2) نمودار سازمانی مصوب 1391 گمرک جمهوری اسلامی ایران
تشکیلات تفصیلی گمرک ایران براساس ماده (4) قانون تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی و با اعمال سیاست انقباضی و تعدیل نسبت نیروهای خدماتی و پشتیبانی به نیروهای در ارتباط با وظایف اصلی دستگاه (نیروهای صفی) حداکثر 1 به 3 تعیین گردیده است. رئیس کل گمرک که سمت معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی را دارا می باشد، عالیترین مقام گمرک است.
ساختار تشکیلات گمرک ایران از سه قسمت متمایز ستاد مرکزی، ستادهای فرعی مناطق (حوزههای نظارتی استانی) و گمرکات اجرایی (واحدهای صف) تشکیل گردیده است.
ستاد مرکزی گمرک
ستاد مرکزی گمرک ایران مشتمل از واحدهایی است که نقش هدایت، هماهنگی، کنترل و نظارت ستادهای فرعی مناطق گمرک و واحدهای اجرایی تابعه را در کل کشور عهده دار بوده و در جهت پیشبرد امور و نیل به اهداف سازمانی در تامین نیازهای فنی، تخصصی، تجهیزاتی، مالی و پرسنلی، پشتیبانی لازم را معمول میدارد و حسب مورد به ابلاغ مقررات، دستورالعملها و مصوبات و سایر اقداماتی که جهت اجرا لازم است اعلام شود، می پردازد و یا به رسیدگی و اعلام نظر نهایی در مورد سوالات یا اختلافاتی می پردازد که از طرف گمرکات کشور استعلام می شوند. ستاد مرکزی بر ستادهای فرعی و گمرکات اجرایی نظارت و سرپرستی دارد.
ستادهای فرعی مناطق یا حوزه های نظارتی استان
در راستای تحقق اصل عدم تمرکز و جلوگیری از تراکم امور در مرکز، در ساختار تشکیلاتی موجود گمرک ایران تعداد 29 حوزه نظارت منطقهای و گمرک استانی (8 حوزه نظارت و 21 گمرک استانی) طراحی شده، به طوری که در مرکز هر یک از استان ها، یک گمرک ایجاد گردیده است.
واحدهای صف یا گمرکات اجرایی
گمرکات اجرایی که بنا به ماهیت فعالیتهای دستگاه، در اقصی نقاط کشور اعم از مراکز استانها، شهرستانها، و مناطق مرزی مستقر می باشند، تحت عنوان واحدهای صف تلقی شده و به تبعیت از تقسیمات جغرافیایی کشور، تحت نظارت مناطق گمرکی توزیع میگردند و خطوط ارتباطی عمودی نمودار سازمانی، گویا موقعیت و جایگاه تشکیلاتی هر گمرک از نظر سلسله مراتب سازمانی میباشد.
گمرکات مستقر در تهران تحت نظارت مستقیم ستاد مرکزی گمرک ایران فعالیت مینمایند و سایر گمرکات کشور تحت نظارت گمرک استان مربوطه قرار دارند. وظایف گمرک اجرایی در واقع همان وظایف اصلی سازمان گمرک ایران است. لیکن حسب ساختار تشکیلاتی فعلی از نظر سطح فعالیتها و اهمیت مسئولیتها به چهار دسته تقسیم میشوند:
1- گمرکات مهم یا بسیار وسیع : این گمرکات در سطح مدیر کل در کلیه زمینههای امور گمرکی اعم از صادارت و واردات، امور مسافری، ترانزیت داخلی و خارجی، قاچاق گمرکی، کابوتاژ و غیره فعالیت مینمایند، مانند گمرکات تهران، گمرک بازرگان، گمرک شهید رجایی (بندرعباس) و …
2- گمرکات وسیع : این گونه گمرکات در سطح مدیریت و تحت سرستی یک مدیر همانند گمرکات مندرج در بند 1 در کلیه زمینههای گمرکی فعال بوده، لیکن در مقایسه با واحدهای مذکور از وسعت تشکیلاتی کمتری برخوردارند، مانند گمرکات شهید باهنر، گناوه، اینچه برون، همدان، اراک و …
3- گمرکات نسبتاً وسیع : به عنوان گمرک مستقل، تحت نظارت ناظر منطقه گمرکی و با وسعت سازمانی محدودتر از واحدهای مذکور در بندهای 1 و2 فوق الذکر و تحت سرپرسی یک رئیس، توان انجام هرگونه فعالیت گمرکی را دارند، مانند گمرک نوردوز و غیره.
4- گمرکات محدود یا دفاتر گمرکی : به عنوان دفتر گمرکی تحت نظارت یکی از انواع گمرکات بندهای سه گانه فوق الذکر و درسطح محدود فعالیت مینمایند. این گونه دفاتر گمرک از نظر تشکیلاتی توان انجام فعالیتهای تخصصی کلی را نداشته و حسب موقعیت جغرافیایی و محلی، جهت انجام پارهای از فعالیتهای خاص گمرکی و با اختیارات بسیار محدود و حسب مورد در زمینههایی از قبیل مبادلات مرزی، امور مقدماتی پیلهوری، امورکابوتاژ، و… فعالیت میکنند و مواردی را که خارج از اختیارات آنهاست به گمرک متبوعه احاله مینمایند، مانند گمرکات ذوب آهن اصفهان،کشتی سازی خلیج فارس و…( مقدسی، 1391، صص99-102).
مطالعه تطبیقی ساختار تشیکلاتی و وظایف سازمانی گمرکات در سایر کشورها
نظام گمرکی در تمام کشورهای جهان از عوامل متعددی متأثر میشود. و یا این حال، در تمامی کشورهای جهان نظام گمرکی در چارچوب برنامههای کلان اقتصادی آن ها عمل مینمایند. بر این اساس، بررسی جایگاه گمرک در ساختارهای تشکیلاتی کلان دولتها، یک حقیقت قطعی را مبتنی بر تجارب علمی و عملی در سطح جهان آشکار میسازد و آن اینکه در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان گمرک از بعد تشکیلاتی، اکثراً تحت پوشش وزرات دارایی یا وزارت اقتصادی و دارایی و بعضاً به عنوان سازمانی مستقل عمل میکند و همچنین امروزه در بسیاری از کشورها گمرک نقش فراتر از وصول حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و وصول کننده درآمد دارد. به طور مثال در کشور استرالیا و کانادا مسئولین گمرکی در کابینه عضو بوده و در تصمیم گیری های ملی نقش دارند.
گمرک کشور هند
شورای مرکزی گمرکات و مالیات هند از سازمانهای وابسته به شورای مرکزی درآمد است که زیر نظر وزارت دارایی هند قرار دارد. و این شورا دارای 34 شعبه، 23 دفتر منطقهای و 11 دفتر مبارزه با قاچاق کالاست. گمرک هند از اعضای فعال گمرک جهان است و بسیاری از موافقت نامهها و معاهدات بینالمللی را پذیرفته است. ساختار سازمان شورای مرکزی گمرکات و مالیات هند از 10 اداره و سازمان تشکیل شده است که
عبارتاند از: اداره کل گمرکات واحد، اداره کل بازرسی و ارزیابی، اداره کل اطلاعات و درآمد، اداره کل مبارزه با تخلفات، دانشگاه ملی، اداره سازمان و خدمات مدیریت، اداره عملیات پیشگیرانه، اداره روابط عمومی و اداره آزمایشگاه.
گمرک کشور چین

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~