مولفه‌های استراتژیک سازمان یادگیرنده

مولفه‌های استراتژیک سازمان یادگیرنده
گاه[1] با بررسی ادبیات سازمان یادگیرنده و مطالعاتی که در سازمان‌ها انجام داده است، برای سازمان‌های یادگیرنده، پنج مؤلفه‌ی استراتژیک را معرفی کرده است که به شرح زیر می‌باشد.
١- شفافیت رسالت و آرمان[2]: هرسازمان به عنوان یک کل و هر واحدی که در آن وجود دارد، نیازمند آن است که دارای هدف ورسالت شفافی باشد. کارکنان باید این رسالت را درک نموده وبدانند که چگونه کار به تحقق آن رسالت مربوط می‌شود.
علاوه براین سازمان بایستی تعهد کارکنان خود را به این هدف افزایش دهد. ایجاد یک آرمان مشترک به ویژه آرمان وضع مطلوب آینده، منجربه یادگیری می‌شود.
٢- تعهد و توانمندسازی رهبری[3]: رهبرباید نسبت به اهداف سازمان، به ویژه هدف یادگیری متعهد باشد. آنها باید یک جواعتماد ومساوات ایجاد نمایند که طی آن رهبران قابل دسترس بوده وشکست ها جزئی از فرایند یادگیری باشند. رهبری به عنوان یک عنصرمهم درترویج یک جو یادگیری ازطریق بازخورد مناسب، پذیرش انتقادات واشتباهات وتوانمندسازی کارکنان برای تصمیم‌گیری و خطرپذیری است. رهبری به عنوان تسهیل کننده عمل می‌کند و با انتقادات سازنده، با آغوش باز برخورد می‌کند.
٣- آزمایش گری[4] ( خلاقیت و نوآوری): مشکلاتی که برای سازمان‌ها ایجاد می‌شود، فرصت‌هایی را برای آزمایش گری ایجاد می‌کند. سیستمها وساختارهای سازمانی باید ازاین آزمایش گری حمایت نمایند. سازمان باید به تیم‌ها وافراد فرصت دهد تا فرایند‌های موجود را بهبود بخشیده و یا نوآوری کنند. بایستی آزادی لازم برای آزمایش شیوه‌های جدید کاری و فرایند‌های نوآوری به افراد داده شده و ازآنها حمایت شود.
۴- انتقال دانش[5]: ارتباطات باید شفاف و سریع باشد. اطلاعاتی که به مشکلات سازمان و فرصتها مربوط می‌شود باید درسراسرمحدوده‌ی ساختاری و وظیفه‌ای درون سازمان انتقال داده شود. یادگیری از خطاها و اشتباهات گذشته، برای رشد و یادگیری سازمانی ضروری و حیاتی است. سازمان‌های موفق نه تنها یادگیری ازافراد دیگررا درسازمان ها تشویق می‌کنند، بلکه مکانیزم‌هایی را برای ترویج و تولید دانش و تخصصی شدن به کارمی گیرند. آنها با تعیین بهترین فعالیت دیگرسازمان‌ها سعی درالگویابی می‌نمایند.
۵- کارتیمی[6] و حل مسئله‌ی گروهی: درجهان پیچیده‌ی امروز، بایستی افراد به یکدیگردر تحقق اهداف سازمان کمک کنند. ساختارها وسیستم‌های سازمانی باید افراد رابه کارهای تیمی وحل مسئله‌ی گروهی تشویق کنند. تیم‌های اثربخش ازچندین حیطه‌ی عملکردی تشکیل شده‌اند. این تیمها، یادگیری و پرسش‌گری را تشویق نموده وازیک رویکرد سیستمی برای حل مسئله حمایت می‌کنند. (نقل ازهویدا، ١٣٨۶، ص ۵٧)
[1]– Guh
[2]– Clarity of vision
[3]– Leadership empowerment
[4]– Experimentation
[5]– Knowledge  transmits
[6]– Team working