میزان آلفای کرونباخ

برتری طلبی، اطمینان زیاد به خود داشتن
34/0
رابطه با همسالان
87/0
کل
86/0
و
نام متغیر
میزان آلفای کرونباخ
مهارت‏های اجتماعی
86/0
آزمون پیشرفت تحصیلی
برای سنجش پیشرفت تحصیلی نیز از آزمون محقق ساخته استفاده گردید که این آزمون از فصل یک و دو کتاب علوم پایه هفتم با موضوعات (تجربه و تفکر و اندازه گیری) بر اساس نظرات تعدادی از دبیران با تجربه‏ی رشته‏ی علوم برگزار گردید و از دانش‏آموزان به عمل آمد گفتنی است که آزمون فوق مشتمل بر 20 سوال تستی بوده است. این آزمون قبل و بعد از اجرای روش یادگیری مشارکتی اجرا و میزان پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان سنجیده شد.
سایر ابزارها
محتوای آموزش معلم؛ شامل راهنمایی، تشکیل گروه ها، سازماندهی و اجرای روش یادگیری مشارکتی، علاوه بر کتاب آشنایی یادگیری از طریق نوشته الیس و لن، ترجمه شده به وسیله رستگار و ملکان همراه با جدیدترین نوشته ها و مقالات در اختیار معلم قرار داده شده است.
روش اجرای تحقیق
در این تحقیق بعد از مشخص شدن گروه آزمایش و گروه کنترل ابتدا آزمون پیشرفت تحصیلی و مهارت‏های اجتماعی در دو کلاس هفتم به اجرا درآمد و داده ها جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفتند، لازم به ذکر است که بر روی گروه کنترل هیچ مداخله‏ای صورت نگرفت اما بر روی گروه آزمایش به مدت 10 جلسه و هر جلسه 75 دقیقه‏ای در هفته دو جلسه مورد آزمایش قرار گرفتند و مشخص گردید که هر دو کلاس بین آزمودنی ها از لحاظ مهارت‏های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی در درس علوم تفاوت معناداری وجود ندارد.
سپس، یک هفته بعد از اجرای پیش آزمون، اجرای روش یادگیری مشارکتی در گروه آزمایش آغاز شد. در ابتدا به همراه معلم با دانش‏آموزان گروه آزمایش جلسه‏ای را پیرامون مهارت‏های اجتماعی و اهمیت آنها در تحصیل و در زندگی برگزار و این جلسه اول با بحث و ارائه آموزش‏های لازم درباره مهارت‏های اجتماعی پایه، فواید گروه و همکاری و … خاتمه یافت. با همکاری معلم گروه آزمایش بر حسب برخورداری از مهارت‏های اجتماعی و تا حدودی دخالت دادن رتبه علمی به گروه‏های پنج نفره متشکل از یک فرد قوی، سه فرد متوسط و یک فرد ضعیف، تقسیم و با تهیه یک فرد درس نمونه با تأکید بر روی جیگ ساو و در قالب گروه‏های مشارکتی از جلسه دوم اجرای این رویکرد رسمیت یافت.
در روش جیگ ساو که برای تدریس درس‏های علوم و تاریخ مفید می‏باشد، می‏توان دانش‏آموزان را گروه‏های 2 تا 6 نفره جایگزین و تقسیم کرد. در این متد درس یا موضوع تدریس را معمولا به بخش‏های تقسیم می‏نمایم یا هر بخش را یک گروه مورد مطالعه و بررسی قرار می‏دهیم و سپس اعضای گروه‏های فرعی که موضوعی مشترک را انتخاب نموده اند تیم‏های تخصصی تشکیل می‏دهند و به یادگیری پیرامون بحث می‏پردازند و گزارش آن ها به سایر اعضاء گروه اولیه ارائه می‏نمایند و در نهایت به یک جمع بندی و نتیجه گیری با همکاری معلم مبادرت می‏شود.
درس علوم گروه آزمایش در برنامه هفتگی در دو روز 75 دقیقه به خود اختصاص داده بود. این آموزش به مدت 6 هفته و حدود 10 جلسه به طول انجامید.
در تمام این مدت سعی و تلاش محقق بر آن بوده است که اصول، ضرورت ها، مشخصه ها و ویژگی‏های روش تدریس جیگ ساو در گروه‏های آزمایش به اجرا در آید. در گروه‏های گواه نیز دانش‏آموزان به شیوه سنتی یعنی روش سخنرانی مشغول به یادگیری بودند. مشارکت و نظارت محقق در طول این 6 هفته به صورت مطلوب انجام گرفت و از همکاری مدیر و معاونان از مدرسه در امر نظارت استفاده گردید.
وظایف اصلی معلم در این فرایند علاوه بر این طرح درس برای هر جلسه، راهنمایی و هدایت گروه‏ها، تدارک امکانات لازم تا حد امکان، ارزیابی و نظارت بر کارگروه ها و ارائه بازخوردهای لازم و … بود.
انگیزه و اشتیاق محقق حاضر و سایر کارکنان همواره باعث اطمینان خاطر محقق در اجرای مطلوب رویکرد بود. نهایتا پس از 6 هفته از هر 4 گروه پس‏آزمون پیشرفت تحصیلی مهارت‏های اجتماعی به عمل آمد.
روش تجزیه و تحلیل داده ها
اطلاعات و داده‏های حاصل از این تحقیق از طریق نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اطلاعات با استفاده از روش‏های آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس، آزمون برابری واریانس‏ها) استفاده شد.