میزان آلفای کرونباخ

میزان آلفای کرونباخ

میزان آلفای کرونباخ

3-4- نمونه و روش نمونه گیری
انتخاب گروه نمونه به دلیل پراکندگی جامعه موردمطالعه به روش تصادفی خوشه ای چندمرحله ای بود و حجم آن نیز به روش کوکران محاسبه گردید؛ بنابراین 156 دانش آموز و 156 نفر از مادران آن ها نمونه پژوهش را تشکیل دادند.
3-5- ابزار پژوهش
در این پژوهش از چهار پرسشنامه به شرح زیر استفاده شده است:
3-5-1- پرسشنامه انگیزش تحصیلی ASM
مقیاس انگیزش تحصیلی در سال 1992 توسط والرند و همکاران به منظور تشخیص نوع انگیزش تحصیلی دانشجویان و دانش آموزان از زبان فرانسه به زبان انگلیسی ترجمه شده است. این مقیاس بر اساس نظریه خودتنظیمی طراحی شده و سه بعد اصلی انگیزش یعنی انگیزش درونی، بیرونی و بی انگیزگی را موردبررسی قرار می دهد و دارای 28 عبارت است و چهار عبارت به هر زیر مقیاس اختصاص دارد. این آزمون یک ابزار خود گزارشی است و آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت 7 درجه ای (از اصلاً = 1 تا کاملاً = 7) مشخص سازد که هر یک از عبارت های ذکرشده تا چه حد دلیل رفتن وی به مدرسه یا دانشگاه هستند. این پرسشنامه دارای 2 فرم است که یکی از آن ها مخصوص دانش آموزان و دیگری مخصوص دانشجویان است. پرسشنامه حاضر فرم مخصوص دانش آموزان است.
3-5-1-1- روایی و پایایی پرسشنامه انگیزش تحصیلی ASM
) Vallerand et al 1992 ) ضریب آلفای کرونباخ زیر مقیاس های انگیزش تحصیلی رابین 83/0 تا 86/0 گزارش کرده است، تنها ضریب آلفای زیر مقیاس همسان کردن انگیزش بیرونی در این طیف قرار نداشته و 62/0 بوده است. ضریب پایایی حاصل از روش باز آزمایی زیر مقیاس های آزمون انگیزش تحصیلی در فاصله یک ماه نیز بین 71/0 تا 83/0 گزارش شده است. نتایج تحلیل عاملی تأییدی، ساختار 7 عاملی مقیاس را به اثبات رسانده و حاکی از اعتبار سازه مطلوب مقیاس انگیزش تحصیلی است. این مقیاس توسط باقری و همکاران (1379) و کاوسیان وهمکاران در سال 1388 در ایران هنجاریابی شده است. میزان آلفای کرونباخ در سه زیر مقیاس 79/0، 84/0، 86/0 برآورد گردید. همچنین ضریب آلفای محاسبه شده برای کل پرسشنامه معادل 88/0 بوده است.
3-5-2- پرسش نامه تاب آوری کونور و دیویدسون
این پرسش نامه را کونور و دیویدسون در سال 2003 ساختند. این پرسش نامه 25 گویه دارد و در یک مقیاس لیکرتی بین صفر (کاملاً نادرست) تا چهار (همیشه درست) نمره گذاری می شود. این مقیاس را در ایران محمدی (1384) هنجاریابی کرده است.
3-5-2-1- روایی و پایایی پرسش نامه تاب آوری کونور و دیویدسون
برای تعیین روایی این مقیاس، نخست همبستگی هر نمره با نمره کل به جزء گویه 3، ضریب ها بین 41/0 تا 64/0 را نشان داد سپس گویه های مقیاس به روش مؤلفه های اصلی مورد تحلیل عاملی قرار گرفتند. برای تعیین پایایی مقیاس خود تاب آوری کونور و دیویدسون از روش آلفای کرونباخ بهره گرفته شد و ضریب پایایی 89/0 به دست آمد (محمدی، 1384). گرچه نتایج تحلیل عاملی اکتشافی وجود پنج عامل شایستگی/استحکام شخصی، اعتماد به غرایز شخصی/تحمل عواطف منفی، پذیرش مثبت عواطف/روابط ایمن، مهار، معنویت را برای مقیاس تاب آوری تأیید کرده است، چون پایایی و روایی زیرمقیاس ها هنوز به طورقطع تأیید نشده اند، در حال حاضر فقط نمره کلی تاب آوری برای هدف های پژوهشی معتبر محسوب می شود (,Connor & Davidson 2003؛ به نقل از بشارت و همکاران، 1386).
3-5-3- پرسشنامه سبک های فرزند پروری بامریند
سیاهه سبک های والدگری اقتباسی از نظریه اقتدار والدین است که بر اساس نظریه بامریند از سه الگوی سهل گیرانه، استبدادی و مقتدرانه والدین جهت بررسی الگوهای نفوذ و شیوه های فرزند پروری ساخته شده است. این سیاهه دارای 30 ماده است؛ که در مقابل هر عبارت 5 ستون (کاملاً موافقم تا حدودی موافقم، تاحدوی مخالفم، مخالفم، کاملاً مخالفم) به ترتیب از 0 تا 4 نمره گذاری شده است که  با جمع نمره های سؤال های مربوط به هر شیوه نمره ای بدست می آید و نمرات مربوط به هر شیوه که بیشتر باشد به عنوان شیوه فرزندپروری در نظر گرفته می شود. در این پژوهش که پرسش نامه توسط مادر پاسخ داده می شود، بالاترین نمره در هرشیوه شیوه فرزندپروری او محسوب خواهد شد.
شماره سؤالات مربوط به هر زیر مقیاس به ترتیب زیر می باشد:
1- زیر مقیاس سبک سهل گیرانه: 28، 24، 21، 19، 17، 14، 13، 10، 6،1 .
2- زیر مقیاس سبک مقتدرانه: 30، 27، 23، 22، 20، 15، 11، 8، 5، 4.
3- زیر مقیاس سبک استبدادی: 29، 26، 25، 18، 16، 12، 9، 7، 3، 2.
3-5-3-1- روایی و پایایی پرسشنامه سبک های فرزند پروری بامریند
در پژوهشی که اسفندیاری برای تعیین اعتبار به روش باز آزمایی انجام داد، میزان اعتبار برای سبک سهل گیرانه 69/0، سبک استبدادی 77/0 و برای سبک مقتدرانه 73/0 به دست آمد. بورای (1991) برای محاسبه پایایی از روش باز آزمایی استفاده کرد و نتایج زیرابه دست آورد.81/0 برای شیوه سهل گیرانه، 86/0 برای شیوه استبدادی، 78/0 برای شیوه اقتداری. او همچنین ثبات درونی را با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ محاسبه نمود که 75/0 برای شیوه سهل گیری 85/0 برای شیوه استبدادی و 82 /0 برای شیوه مقتدرانه به دست آورد (مهرافروز،1378).
3-5-4- پرسشنامه نگرش نسبت به مدرسه SAAS-R

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~